نگرش اعضای هیئت علمی و آموزش‌های مورد نیاز برای پاسخگویی به چالش‌های آموزش عالی در اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی امور تربیتی دانشگاه مادرید اسپانیا

2 عضو هیات علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

3 کارشناس پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف اصلی جریان بلونیا[1] ایجاد حوزه آموزش عالی در منطقه اروپاست که شرایط لازم را برای سنجش، مقایسه و یکپارچه‌سازی نظام‌های آموزش عالی موجود در سراسر اروپا، فراهم می‌آورد. این هدف سپس به «حوزه آموزش عالی اروپا» به رسمیت شناخته شد. پیوستن دانشگاه‌های اروپا به «حوزه آموزش عالی اروپا» و از آن جمله دانشگاه‌های اسپانیا، رویارویی چالشی جدید را در پی داشته است. برای اجرای تغییرات ضروری در تربیت و ارتقای اعضای هیئت علمی، مدیران و سیاست‌گذاران دانشگاهی باید در طراحی برنامه‌های تربیتی، دانش، علایق و نیازهای اعضای هیئت علمی را مدنظر قرار دهند. پژوهش حاضر با توجه به مسائل فوق در دانشگاه مادرید اسپانیا اجرا شد. نمونه آماری تحقیق شامل 257 استاد، از ده دانشکده مختلف پردیس دانشگاه مادرید است. هدف این تحقیق بررسی میزان آگاهی و علایق اعضای هیئت علمی در خصوص تغییر در نظام آموزش عالی اروپا و همچنین کمک به اعضای هیئت علمی برای رویارویی با چالش‌های ایجاد شده ناشی از تشکیل حوزه آموزش عالی اروپا، می‌باشد. این مطالعه تلاش می‌کند تا اهمیت و جایگاه اعضای هیئت علمی را در ارتقای حرفه‌ای مورد بررسی قرار داده و در یابد چگونه می‌توان رویکردهای موجود ارتقای حرفه‌ای در سطح دانشگاه‌ها را، ارتقا بخشید. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در کنار مقاومت اعضای هیئت علمی دانشگاه در برابر تغییرات ساختاری، بسیاری از اثرات حاصل از این تغییرات بر آموزش عالی اروپا از نظر دور مانده و مورد بررسی قرار نگرفته است. در این زمینه بسیاری از اعضای هیئت علمی بیان می‌کنند آگاهی کامل از فرایند و میزان سازگاری این تغییرات از جمله متغیرهای کمّی مهم در این فرایند است. پاسخ‌های اعضای هیئت علمی همچنین نیاز به راهنمایی و یا آموزش‌هایی برای بکارگیری روش تدریس نوین در دانشگاه و بکارگیری راهبردهای مناسب در فعالیت‌های حوزه آموزش عالی را روشن می‌سازد.[1]. Bologna

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faculty members’ attitude towards higher education challenges in Europe and needed training to respond such issues

نویسندگان [English]

  • Maria Fernadez 1
  • Rafael Carbalo 1
  • Reza Norouz Zadeh 2
  • Shadi Rouhani 3
چکیده [English]

The main objective of the Bologna Process is to create a "European space" for higher education that allows for comparability, compatibility, and coherence among the existing systems of higher education across Europe. This objective is commonly known as the European Higher Education Area (EHEA). The creation of the EHEA is a new and specific challenge for higher education in Europe, one that depends upon improved faculty development and training across Europe. The integration of Spain and other European countries into European higher education more generally entails these challenges. In order for necessary changes in faculty development and training to take place, university managers and legislators should consider knowledge, interests and needs of faculty members in designing training courses. This investigation was conducted in Madrid, Spain with these themes in mind. It included 257 professors from ten different schools of the Universidad Completeness de Madrid. The aim of the investigation was to understand faculty knowledge and attitudes about changes in higher education in Europe. Moreover, it aimed to help faculty members cope with the change that is accompanying the creation of EHEA. The investigators sought to understand the importance to professional development at the university level and how it would be probable to promote existing attitudes towards professional development at the university level. The results indicate a degree of ignorance regarding changes in European higher education as well as a feeling of resistance on the part of many faculty members. While many faculty members consider knowledge of change processes and adaptability to be important qualities, faculty responses also indicate a clear need for guidance if they are going to integrate new learning models and adequate coping strategies into their work in higher education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training needs
  • Faculty attitudes
  • University teacher training
  • Higher Education
  • European area of higher education
  • Spanish higher education
 
Ball, D. L., & Cohen, D. K. (1996). Reform by the book: What is – or might be- the role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform? Educational Researcher, 25(9), 6-8.
CalderÓn, C., & Escalera, G. (2008). La evaluacion de la docencia ante el reto del Espacio europeo de educatiÓn superior (eees). Revista Education, XXl(11), 237-256.
Calvo- Bernardion, A., & Mingorance-Arnáiz, A. C. (2009). La estrategia de las universidades frente al Espacio de Education Superior. Revista Complutense de Education, 20(2), 319-342.
Consefo de CoordinactiÓn Universitaria. (2007). Propuestas para la Renovacion de las Metodologias Educativas en la Universidad. Madrid: ComisiÓn para la Renovacion de las Metodologias Educativas en la Universidad Ministerio de Education y Ciencia.
Davies, J. L. (1998). The shift from teaching to learning: Issues of staffing policy arising for Universities in the twenty-first century. Higher Education in Euriope, 33(3), 307-316.
De Miguel, M. (Dir.) (2005). Modalidades de ensenanza centradas en el desarrollo de competencias orientaciones para promover el cambio metodolÓgico en el espacio europeo de educacion superior. http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=910&area=ccuniv.
Declaracion de Bolonia. (1999). Declaracion conjunta de los Ministros Eruopeos de Educacion. Bolonia. 19 de Junio de 1999, http://www.esiblorg.
DeSeCo. (2002). Definition and selection of competences: Theoretical and conceptual foundations. Strategy paper. Paris: OECD.
Ferrer, F. (dir.) (2004). Las opinions y actiudes del profesorado universitario delante el Espacio Europeo de Education Superior: Propuesta para la implementacion del sistema de creditos europeos (ECTS). Barcelona: Universidad Autonoma de Barcelona. http://univ.micinn.fecyt.es/univ/html/informes/estudios-analisis/resultados-2004/ea0109/EA2004-0109.pdf.
Gaff, J. G., & Simpson, R. D. (1999). Faculty development in the Unites States. Innovative Higher Education, 18(3), 167-176.
Gibbs, G.m & Coffey, M. (2004). The impact of training of university teachers on their teacher skills, their approach to teaching and the approach to learning of their students. Active Learning in Higher Education, 5, 87-100.
Gonzalez Sanmamed, M. (2006). Analists de las iniciativas de formaction y apovo a la innovacion en las universidades espanolas para la promocion del proceso de convergencia europa. Informe del Proyecto de investigacion EA 2006-0072 del Programa de Estudios y Analisis. Direccion General de Universidades. MEC. http://www.centrorecursos.com/mec/ayudas/CasaVer.asp?P=29~~212~~.
Gonzalez, N., & Lobato, C. (2008), Evaluation de las competencias socials en estudiuntes de enfemeria (The evaluation of social competences in Nursery students). Bordon. Revista de Pedagogta, 60(2), 91-105.
Major, C. M., & Palmer, B. (2006). Reshaping teaching and learning: The transformation of faculty pedagogical content knowledge, Higher Education, 51, 619-647.
MEC, (2007). PISA 2006, Programa para la Evaluacion Internacional de Alummos de la OCDE: INFORME ESPANOL, Madrid, Secretaria General Tecnica Subdirecction General de Informacion y Publicaciones.
Molero Lopez Barajas, D. (2007). Rendimiento academic y opinion sobre la docencia del alummado participancte en experiencias piloto de implantaction del Espacio Europeo de Education Superior RELIEVE, v. 13, n. 2. http://www.uv.es/RELIEVE/v13n2/RELIEVE13n2-2.htm.
Monereo, C. & Pozo, J. I. (Eds.) (2003). La Universidad ante la nueva cultura educative, Ensenar y aprender para la autonomia. Madrid: Ed. Sintesis.
Nigaard, C., Hojlt, T., & Hermansen, M. (2008). Learning-based curriculum development. Higher Education, 55, 33-50.
Prosser, M., et al. (2003). Dissonance in experience of teaching and its relation to quality of student learning. Studies in Higher Education, 28(1), 37-48.
Ramsdem, P. (1992). Learning to teaching in higher education. London: Rouledge.
Rue, J. (2009). El cambio en la Universidad, sus epistemologias y consecuencias de las mismas. Revista Complutense de Educacion, 20(2), 295-317.
Sanchez, F. (coord.) (2005). Medelos de formacion del profesorado y su valoracion para el Espacio Europeo de Educacion Superior. Informe del Proyecto de investigacion EA 2005-150 del Programa de Estudios y Analisis. Direccion General de Universidades. MEC. Documento electronic: http://www.centrorecursos.com/mec/ayudas/CasaVer.asp?P=29~~151~~.
Shulman, L. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researche, 15(2), 4-14.
Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Education Review, 57(1), 1-22.
Shulman, L. (1991). Ways of seeing, ways of knowing: Ways of teaching, ways of learning about teaching. Journal of Curriculum Studies, 23(4), 393-395.
Stes, A., Gijbles, D., & Van Petegen, P. (2008). Student-focused approaches to teaching in relation to context and teacher characteristics. Higher Education, 55, 255-267.
Trigwell, K., Prosser, M., & Waterhouse, F. (1999). Relations between teachers' approaches to teaching and students' approaches to learning. Higher Education, 37, 57-70.
Valcarcel, M. (coord.) (2003). La preparacion del profesorado universitario espanol para la convergencia europea en educacion superior. Informe del provecto de in vestigacion EA 2003-0040 del Programa de Estudios y Analisis. Direccion General de Universidades. MEC http://www.centrorecursos.com/mec/ayudas/CasaVer.asp?p=29~~36~~.
Valcarcel, M. (coord.) (2004). Diseno y validacion de activdades de formacion para profesoresy y gestores en el proceso de armonizacioa europea en educacion superior. Informe del Proyecto de Investigacion EA 2004-0036 del Programa de Estudios y Analisis. Direccion General de Universidades. MEC. http://www.centrorecursos.com/mec/ayudas/CasaVer.asp?P=29~~63~~.
Villa, A., & Poblete, M. (2007). Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para la evalucion de las competencias genericas. Bilbao: Universidad de Deusto.