بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

2 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با روش پیمایشی، عوامل تبیین‌کننده تجربه پژوهشی[1] دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار داده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای است که بر مبنای پرسشنامه PREQ طراحی و هنجارسازی شده است. جامعه آماری این پژوهش، آن دسته از دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشند که در دوره زمانی مورد مطالعه، طرح مقدماتی پایان‌نامه (پروپوزال) آنها در شورای آموزشی دانشکده به تصویب رسیده است و یا از پایان نامه خود دفاع نموده‌اند. نمونه مورد بررسی بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعیین گردید. یافته‌های پژوهش نشـان داد که: بین تمـــام عوامل تبیین‌کننده تجربه پژوهشی رابطه معناداری وجود دارد. رضایت کلی دانشــجویان از عوامل هفت‌گانه تبیین‌کننده تجربه پژوهشی، متفاوت است. متغیر جنسیت بر میزان رضایت دانشجویان از عوامل تبیین‌کننده تجربه پژوهشی مؤثر است. نتایج کلی پژوهش نشان داد که به طور کلی، دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد از عوامل مختلف تبیین‌کننده تجربه پژوهشی رضایـت نسبی دارند.[1]. Research experience

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Experience of the Ph.D. Students of Ferdowsi University of Mashhad and Factors Affecting It

نویسندگان [English]

  • Hasan Behzadi 1
  • Mohammad Reza Davarpanah 2
1
2
چکیده [English]

This study surveyed research experience constituents of the Ph.D. students of Ferdowsi university of Mashhad and factors influencing their experience. The data were gathered by means of a questionnaire which was developed based on the Postgraduate Research Experience Questionnaire (PREQ) and then standardized. The statistical population of this study consisted of graduate students who either had their dissertation proposal approved by the Educational Council of their faculty, or had defended their dissertations. Using a stratified random sampling method, 118 questionnaires were collected. The findings showed that there was a significant relationship between all the students' research experience constituents. It was also found that the general satisfaction with the seven constituents of research experience differed significantly among the students. Furthermore, gender was found to be a variable affecting the students' level of satisfaction. The general findings of the study suggest that the Ph.D. students of Ferdowsi University are relatively satisfied with their research experience constituents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Experience
  • Research Experience constituents
  • Dissertation Preparation
  • Ph.D. Students
  • Ferdowsi University of Mashhad
آراسته، حمیدرضا (1382). نقش آموزش عالی در چشم‌انداز توسعه ایران 1404. مجله رهیافت، 31، 33- 42.
برنجیان، شاهپور رضا (1381). پژوهش و دانشگاه. فرهنگ فارس، (16-17).
حری، ‌عباس و شاهبداغی، اعظم (1385). شیوه‌های استناد در نگارش‌های علمی: رهنمودهای بین‌المللی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
حسرتی، مصطفی (1384). نگارش دانشگاهی در دانشگاه‌های ایران: حلقه گمشده آموزش عالی. فصلـــنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، (35 و 36)، 103 – 138.
رفاهی، مهتاب؛ رفائی، الهه؛ ثابت، بابک و بقایی، عبدالله (1379). کیفیت پایان­نامه و چگونگی اجرای آن: نظرسنجی از کارورزان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – مرداد ماه 1379. پژوهش در علوم پزشکی، سال ششم، (1)، 1-6.
زمانی، بی بی عشرت و عظیمی، سید امین (1383). پژوهشی در زمینه مشارکت دانشجویان در تولید دانش. مجموعه مقالات آموزش عالی و توسعه پایدار (ج 2). ‌تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
صادقی، محمد (1376). بررسی عوامل مؤثر در ارتقای کیفی تحقیقات دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، ‌دانشکده مدیریت، ‌دانشگاه تهران.
فعلی، سعید؛ پزشکی راد، غلامرضا و چیذری، ‌محمد (‌1385)‌. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیتهای پژوهشی و تولید علم. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، (42)، 94 – 106.
فیاضی، عمادالدین (1380). اهمیت پژوهش، موانع و راهکارها. مجله اطلاعات، 8.
منصوری، رضا (1383). شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یک چرخش بینش. مجله رهیافت، شماره 32، 29 - 36.
موسوی، فضل‌الله (1382). بررسی امکان ارتقای ایران به ده کشور اول تولیدکننده علم در جهان. مجله رهیافت، 30، 79- 93.
نیلی، محمدرضا؛ نصر، احمدرضا و اکبری، نعمت‌اله (1383). بررسـی کیفیت راهنــــمای اســتادان راهنمـــای پایان­نامه­های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان، مجموعه مقالات آموزش عالی و توسعه پایدار (ج. 2). تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
 
Abdelhafez, A. M. M. (2007). Postgraduate Research Students’ Knowledge and Attitudes towards Good Supervisory Practice at the University of Exeter. Retrieved November 14, 2007.
Asmar, C. (1999). Is there a gendered agenda in academia? The research experience of female and male PhD graduates in Australian universities. Higher Education, (38), 255-273.
Entwistle, N (2002). Research-Based University Teaching. Psychology of Education Review, 26 (2).
Gilliland, A.; Mckemmish, S. (2004). Building an Infrastructure for Archival Research .Archival Science, 4, 149-197.
Halstead, J. (1997). Council on Undergraduate Research: A resource and community for science educators. Journal of Chemical Education.74 (2), 148-149.
Hanburay, A. (2007). Pilot report of the Postgraduate Research Experience Survey. Retrieved November 10, 2007.
Hunter, A.B.; Laursen, S. L.; Seymour, E. (2006). Becoming a Scientist: The Role of Undergraduate Research in Students Cognitive, Personal, and Professional Development. Retrieved December 11, 2007.
Kanter, S. B. (2006). Embodyingresearch: A study of student engagement in research writing. Unpublished doctoral thesis, School of Graduate Studies and Research, Indiana University of Pennsylvania, Pennsylvania.
Kardash, C.M. (2000). Evaluation of an undergraduate research experience: Perceptions of undergraduate interns and their faculty mentors. Journal of Educational Psychology, 92 (1), 191-201.
Kerieg, J. (2007). The Postgraduate Coursework Student Experience at AUT2006. Auckland: Institutional Research Unit Auckland University of Technology.
Loppato, D. (2004). Survey of Undergraduate Research Experiences (SURE): First Findings. Cell Biology Education, (3), 270–277.
Mabrouk, P.A.; Peters, K. (2000). Student perspectives on undergraduate research (UR) experiences in chemistry and biology. Retrieved November 7, 2007.
Merkel, C. A. (2001). Undergraduate Research at Six Research Universities: A Pilot Study for the Association of American Universities. Retrieved November 8, 2007.
Seymour, E; Hunter, A. B.; Laursen, S. L.; Deantion, T. (2004).Establishing the Benefits of Research Experiences for Undergraduates in the Sciences: First Findings from a Three-Year Study. Science Education, 88 (4), 493-534.
Stephani Bill, D. (1990). A Qualities exploration into the dissertation research experience in doctoral nursing education. Unpublished doctoral thesis, Columbia University, Columbia.
Swager, S. L. (1997). Faculty / Student Interaction in an undergraduate research program: Task and Interpersonal elements. Unpublished doctoral thesis, University of Michigan, Michigan