بررسی تحلیلی برنامه آزمایشی آموزش مجازی؛ «مطالعه موردی دانشکده علوم حدیث شهر ری»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده

هدف تحقیق حاضر،  بررسی تحلیلی برنامه آموزشی آزمایشی دوره آموزش مجازی دانشکده علوم حدیث شهر ری می‌باشد تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی -تحلیلی است. سؤال اساسی آن عبارت بود از: اهداف جزئی، محتوای نوشتاری، سازماندهی محتوای، طراحی صفحات وب، دستور زبان و آیین نگارش، روش‌ها و فعالیت‌‌های یاددهی - یادگیری و روش‌‌های ارزشیابی دروس برنامه آموزشی دوره آموزش مجازی از چه میزان مطلوبیتی برخوردارند؟ جامعه آماری، شامل کلیه جلسات دروس ارائه شده و نمونه آماری شامل نیمی از جلسات دروس ارائه شده در دوره آزمایشی آموزش مجازی دانشکده در سال 1384 می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌ها از چک لیست محقق ساخته استفاده شده است. روایی و محتوایی ابزار به تأیید صاحب‌نظران حوزه آموزش مجازی و موضوعی رسید و پایایی آن بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 86% بدست آمد. داده‌‌های جمع‌آوری شده، با استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، در درس روش تحقیق: محتوای نوشتاری، سازماندهی محتوا، دستور زبان و آیین نگارش در حد مطلوب، و هدف‌های آموزشی، طراحی صفحات وب، و فعالیت‌ها و روش‌های یاددهی- یادگیری نسبتاً مطلوب می‌باشند. در درس تاریخ حدیث شیعه: محتوای نوشتاری، سازماندهی محتوا، دستور زبان آیین نگارش، در حد مطلوب، طراحی صفحات وب، فعالیت‌ها و روش‌های یاددهی- یادگیری نسبتاً مطلوب و هدف‌های آموزشی نامطلوب می‌باشند. در درس صرف عربی (1): محتوای نوشتاری، سازماندهی محتوا، دستور زبان و آیین نگارش و روش‌‌های ارزشیابی در حد مطلوب، هدف‌های آموزشی، طراحی صفحات وب، و فعالیت‌ها و روش‌های یاددهی- یادگیری نسبتاً مطلوب می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Study of an Experimental Virtual Instruction Program: A Case Study at the Hadith Sciences College

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Zarei Zavaraki 1
  • Bahaedin Rahmani 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to conduct an analytical study of an experimental E-Learning course at the Hadith Sciences College. It was intended to provide answers to some questions regarding the set objectives, content, organization of the content, web page design, teaching and learning methods and activities, and evaluation methods of the E-Learning course at this college and to assess how satisfactory they are. Three lessons were selected as the sample using a purposive method of sampling. Employing a checklist prepared by the authors of the present study and taking advantage of the available literature, components of the E-learning course were assessed and evaluated. Through adopting predetermined analytical and descriptive statistical methods, it was found that the E-Learning course at the Hadith Sciences College is a relatively desirable program. The findings which may have some implications in E-Learning courses are discussed fully in this paper. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Instruction Program
  • e-learning
بازرگان، عباس (1381). ارزشیابی آموزشی، تهران: انتشارات سمت.
رحمانی، بهاالدین (1384). بررسی تحلیلی محتوای برنامه‌‌های آموزشی دوره آزمایشی آموزش مجازی دانشکده علوم حدیث شهرری براساس اهداف از پیش تعیین شده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
زارعی زوارکی، اسماعیل (1384). یادگیری الکترونیکی و چالش آموزش عالی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
شمشیری، بابک (1383). بررسی تحلیلی پیامد‌های ناشی از گرایش افراطی به آموزش مجازی و فنّاوری ارتباطی و اطلاعاتی. سومین همایش سالانه برنامه درسی در عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: انتشارات آییژ، انجمن برنامه‌ریزی درسی ایران، ص 80.
گریسون و آندرسون (2003). یادگیری الکترونیکی در قرن 21: مبانی نظری و عملی. ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد (1384) تهران: انتشارات علوم و فنون، ص 2.
منتظر، غلامعلی (1383). مطالعه تطبیقی توسعه اطلاعاتی در نظام آموزشی کشور‌های گوناگون جهان. سومین همایش سالانه برنامه درسی در عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: انتشارات آییژ، انجمن برنامه‌ریزی درسی ایران، ص 182.
مهرمحمدی، محمود (1383). بازاندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات. سومین همایش سالانه برنامه درسی در عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: انتشارات آییژ، انجمن برنامه ریزی درسی ایران، ص 168.
 
Chen, sherry (2005). Evaluating the Learning effectiveness of using web-based instruction: An individual difference Approach". International Journal of information and communications Technology Education. In Lawrence A. Tomei (Eds), 1 (1), pp. 69-82.
Garrison, D. R and Anderson, Terry (2003). E-learning in the 21 st Century: A Framework for Research and practice. London: Rutledge Falmer.
Haughey , Margatet & Muirhead, William (2004). Managing Virtual Schools: The Canadian Experience. Development and Management of Virtual Schools: Issues and Trends. Idea Group Publishing, USA. P. 3.
Hedegaard, Terry & Straut, Terri (1997). Administrative Systems in the Virtual University": Best Practices. Proceedings of The Annual Conference The Information Profession and The Information Professionals, Published On line by CAUSE Offices. P. 3.
Newman, Adam (2003). Measuring Success in Web – based Distance Learning. ECAR Research Study, Volume 4. PP. 1-2.