آسیب‌شناسی کیفیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق آسیب‌شناسی کیفیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی بود و بر مبنای راهبرد پیمایش و به صورت تک مقطعی به انجام رسید. جامعه مورد مطالعه همه دانشجویان این دانشگاه به تعداد 3084 نفر در سال 1393 بود. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 308 نفر تعیین شد. برای گزینش نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب اقدام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن بر پایه نظرات گروهی از پژوهشگران مربوطه تأیید شد و پایایی آن بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (92.- 75.=α). نتایج نشان داد که مهم‌ترین مسائل کیفیت تحصیلی دانشجویان به حوزه‌های زیر مربوط می‌شود: (1) امکانات و زیرساخت‌های دانشگاه؛ (2) خدمات رفاهی و پشتیبانی و فوق برنامه؛ (3) عملکرد دانشجویان؛ (4) مدیریت، قوانین و مقررات و سیستم اداری دانشگاه؛ (5) برنامه آموزشی و درسی؛ و (6) عملکرد استادان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnosing of Academic Quality in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources: Student Opinion Survey

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Abdollahzadeh
  • Mohammad Sharif Sharifzadeh
چکیده [English]

The main aim of this research was academic qualitydiagnosing in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GUASNR). This applied research was based on a single cross-sectional survey strategy. Samples were 3084 students of GUASNR in 2015. Through Cochran formula 308 students were determined as samples of this research. Stratified random sampling method with appropriate allocation was employed to select samples. A questionnaire was used in order to collect data and its face and content validity was established using comments of a some researchers and reliability of the questionnaire was confirmed according to calculate Cronbach's alpha (α=.92-.75). Results showed that the main issues and bottlenecks of academic education were ranked in these areas, respectively: (1) facilities and infrastructure; (2) welfare and support programs for student; (3) student performance; (4) management and administration of laws and regulations in university; (5) curriculum and syllabus; (6) performance of faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagnosing
  • academic quality
  • Higher Education
  • student opinion
بازرگان، عباس (1381). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرآیند عملیاتی. تهران: سمت.
برجیان بروجنی، سیف‌الله؛ شیرزاد، هدایت‌الله؛ خیری، سلیمان؛ حق‌شناس، زهرا؛ میرزاوند، حسین؛ بیگی، احمد و نکوئی، بیژن (1388).  بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مطرح شده در شوراهای آموزشی دانشگاه از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1384. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 11، 50-56.
چنگیزی آشتیانی، سعید؛ شمسی، محسن و دژم، سمیه (1390). مقایسه مشکلات روحی، فردی، خانوادگی و شغلی دانشجویان استعداد درخشان با دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی اراک. مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم، 16، 7-13.
شریف­زاده، ابوالقاسم و عبدالله­زاده، غلامحسین (1390). بررسی رضایت دانشجویان کشاورزی از کیفیت آموزشی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 61، 51-74.
شریفی، نسترن (1385). بررسی مشکلات شخصی، تحصیلی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و رابطه آن با جنس مخالف، پیشرفت تحصیلی. فصلنامه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 18 (77)، 77 – 96.
قورچیان، نادرقلی (1373). تحلیلی بر مکعب کیفیت در نظام آموزش عالی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. 2 (3 و 4)، 13-20.
مارتین، میشل و استلا، آنتونی (1388). تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی؛ ترجمه رضا محمدی. تهران: مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
معدن‌دار آرانی، عباس و سرکارآرانی، محمدرضا (1388). آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش. تهران: نشر نی.
مهران‌فر، صفر (1382). بررسی مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانشجویان غیربومی دانشگاه یزد و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آنها. کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی، 6، 229-258.
نادری، نادره؛ عابدینی، صدیقه؛ اصغری، نسرین؛ حسینی تشنیزی، سعید؛ جهانگیری زرکانی، زهرا و نمازی، سید شجاع‌الدین (1389). ارزیابی وضعیت موجود آموزشی علوم پایه از دیدگاه دانشجویان دانشکده پزشکی بندرعباس. مجله پزشکی هرمزگان، 55، 206-212.
نصیری، فخرالسادات؛ قنبری، سیروس؛ اردلان، محمدرضا و کریمی، ایمان (1394). تأثیر کیفیت آموزش و خدمات آن بر «تحلیل رفتگی آموزشی» دانشجویان تحصیلات تکمیلی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۲۱ (۳)، ۷۱-۹۵.
نیک‌نشان، شقایق؛ نصر اصفهانی، احمدرضا؛ میرشاه جعفری، ابراهیم و انصاری، مریم (1388). میزان استفاده استادان از محتوای درسی مناسب برای دانشجویان استعداد درخشان و عادی. اندیشه‌های نوین تربیتی، 5 (4)، 90-67.
 
Athiayaman, A. (1997). Linking Student Satisfaction and Service Quality Perceptions: The Case of University Education, European Journal of Marketing, 31 (7), 528–540.
Behrman, J. & Birdsall, N. (1983). The quality of schooling in developing countries: quantity alone is misleading. American Economic Review, 73 (5), 928–946.
Brown, R. (2004). Quality assurance in higher education: The UK experience since 1992. London: Routledge Falmer.
DiBiase, D. (2004). The Impact of Increasing Enrolment on Faculty Workload and Student Satisfaction Over Time, Journal of Asynchronous Learning Networks, 8 (2): 45–60.
Elliot, K. M. & Healy, M. A. (2001). Key Factors Influencing Student Satisfaction Related to Recruitment and Retention, Journal of Marketing for Higher Education, 10 (4), 1–11.
García-Aracil, A. (2009). European Graduates’ Level of Satisfaction with Higher Education, Higher Education, 57 (1), 1-21.
Hartman, D. E. & Schmidt, S. L. (1995). Understanding Student/alumni Satisfaction from a Consumer’s Perspective: The Effects of Institutional Performance and Program Outcomes, Research in Higher Education, 36 (2), 197–217.
Harvey, L. & Green, D. (1993). Defining quality. Assessment and Evaluation in Higher Education, 18 (1): 9–34.
Harvey, L. & Williams, J. (2010). Fifteen Years of Quality in Higher Education, Quality in Higher Education, 16 (1): 3 – 36
Heyneman, S. P. (1990). Inequality in educational quality: an international perspective. In D. Verstegen, & J. Ward (Eds.), Spheres of justice in education 1990 American Education Finance Association Yearbook (pp. 103–128). New York: Harper-Collins Publishers.
Heyneman, S. P. (2004). International education quality. Economics of Education Review, 23, 441–452.
Hill, F. M. (1995). Managing Service Quality in Higher Education: The Role of Student as Primary Consumer, Quality Assurance in Education, 3 (1), 10–21.
LeBlanc, G. & Nguyen, N. (1997). Searching for Excellence in Business Education: An Exploratory Study of Customer Impressions of Service Quality, International Journal of Educational Management, 11 (2), 72–79.
LeBlanc, G. & Nguyen, N. (1999). Listening to the Customer’s Voice: Examining Perceived Service Value among Business College Students, International Journal of Educational Management, 13 (4), 187–198.
O’Neill, M. & Palmer, A. (2004). Importance-performance Analysis: A Useful Tool for Directing Continuous Improvement in Higher Education, Quality Assurance in Education, 12 (1), 39–52.
Price, Heather E. (2016). Assessing U.S. Public School Quality: The Advantages of Combining Internal "Consumer Ratings" With External NCLB Ratings. Educational Policy, 30 (3), 403–433.
Ramsden, P. (1991). A Performance Indicator of Teaching Quality in Higher Education: The Course Experience Questionnaire, Studies in Higher Education, 16 (2), 129–150.
Rhodes, C. & Nevill, A. (2004). Academic and Social Integration in Higher Education: A Survey of Satisfaction and Dissatisfaction within a First-year Education Studies Cohort at a New University, Journal of Further and Higher Education, 28 (2), 179–193.
Richardson, J. T. (1994). A British Evaluation of the Course Experience Questionnaire, Studies in Higher Education, 19 (1), 59–68
Richardson, J. T. (2005). Instruments for Obtaining Student Feedback: A Review of the Literature, Assessment and Evaluation in Higher Education, 30 (4), 387–415.
Sahney, S.; Banwet, D. K. & Karunes, S. (2003). Enhancing quality in education: application of quality function deployment-an industry perspective. Work Study, 52 (6), 297-309.
Umbach, P. D. & Wawrzynski, M. (2004). Faculty do Matter: The Role of College Faculty in Student Learning and Engagement, Research in Higher Education, 46 (2), 153–184.
Vroeijenstijn, A. I. (1995). Improvement and Accountability: Navigating between Scylla and Charybdis, H. E. Policy Series 30. London: Jessica Kingsley.
Warn, James & Tranter, Paul (2001). Measuring Quality in Higher Education: A Competency Approach. Quality in Higher Education , 7 (3).
 
Westerheijden, D. F.; Brennan, J. & Maassen, P. A. M. (Eds.). (1994). Changing Contexts of Quality Assessment: Recent Trends in West European Higher Education. Utrecht: Lemma.
Wiers-Jenssen, J.; Stensaker, B. & Grogaard, J. B. (2002). Student Satisfaction: Towards and Empirical Deconstruction of the Concept, Quality in Higher Education, 8 (2), 183–195.
Wilson, K.; Lizzion, A. & Ramsden, P. (1997). The Development, Validation and Application of the Course Experience Questionnaire, Studies in Higher Education, 22 (1), 33–53.