مطالعه تطبیقی مأموریت‌ها، چشم‌اندازها، ویژگی‌های کلی و نحوه پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی از دور کشورهای منتخب آسیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و مقایسه شباهت‌ها و تفاوت‌های دانشگاه‌های متولی آموزش‌ از‌ دور کشورهای شرق آسیا با دانشگاه پیام نور در زمینه (مأموریت‌ها، چشم‌اندازها، ویژگی‌های کلی و نحوه پذیرش دانشجو) است. پژوهش حاضر مطالعه‌ای اسنادی است که به روش تطبیقی-تحلیلی انجام شد. جامعه آماری همه دانشگاه‌های آموزش ‌از ‌دور کشورهای "ژاپن، چین، هندوستان، پاکستان، اندونزی و ایران" است. از میان دانشگاه‌های این کشورها، دانشگاه‌ باز‌ ژاپن، دانشگاه باز‌ چین، دانشگاه ایندیرا گاندی هند، دانشگاه علامه ‌الاقبال پاکستان، دانشگاه ترباکا اندونزی و دانشگاه پیام نور به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با مطالعه اسناد و مدارک و وب‌سایت رسمی دانشگاه‌ها جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد، دانشگاه‌های مورد مطالعه با ابتکار عمل خود تفاوت‌های اساسی در نظام آموزشی خود ایجاد کرده‌اند و استفاده از تجربه‌های موفق این کشورها و بومی‌سازی آن در کشور ما می‌تواند سبب پیشرفت و کیفیت بهتر نظام آموزش ‌از‌ دور شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the missions, prospects, general features, and method of student admission in the system of higher education in the selective Asian countries

نویسنده [English]

  • Marjan Masoomifard
چکیده [English]

Abstract: The main aim of this study is to identify and compare similarities and differences of universities in the East Asian countries offering distance learning with Payame Noor University in terms of missions, prospects, general features and method of student admission. The present research is a documentary study conducted by a comparative-analytic method. Statistical population for the study included all of the universities in Japan, China, India, Pakistan, Indonesia, and Iran. Among them, The Open University of Japan, The Open University of China, Indira Gandhi national Open University of India, Allama Iqbal Open University of Pakistan, Terbuka University of Indonesia, and Payame Noor University were selected by a purposeful sampling. Data required for the research were collected by study of documents and formal websites of the universities. Results indicated that the universities under study made fundamental changes in their educational systems by their own initiatives. Thus using their successful experiences and localizing them in our country could lead to development and better quality of distance learning in our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • distance learning
  • East Asian countries
  • Payame Noor University
منابع
آقازاده، احمد؛ احقر، قدسی و فضلعلی‌زاده، رضا (1391). بررسی تطبیقی ویژگی‌های برنامه درسی مؤسسات آموزش عالی از راه دور کشورهای ایران، انگلستان و هند. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی. 4 (4)، 75-105.
ترابی، محسن (1375). بررسی تطبیقی دانشگاه‌های از راه دور آلمان، پاکستان، ژاپن، تایلند و ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
خوشرو، علیرضا (1383). بررسی تطبیقی اهداف و روش‌های آموزشی در نظام آموزش عالی از راه دور ژاپن، انگلستان و ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
فرج‌اللهی مهران؛ سعید نسیم، مهرابی مانوش (1389). آموزش از دور در ژاپن. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی، 1 (1)، ۳۸-۴۱.
فضلعلی‌زاده، رضا؛ آقازاده، احمد و احقر، قدسی (1391). بررسی تطبیقی و تحلیلی نظام آموزش عالی از راه دور در کشورهای انگلستان، هند و ایران. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی)،  9 (32)، 28-48.  
کوی، لوتان (1981).آموزشوپرورشتطبیقی؛ ترجمه محمد یمنی‌دوزی سرخابی (1384)، تهران: انتشارات سمت.
-         وب‌سایت دانشگاه باز ژاپن:  http://www.ouj.ac.jp/eng/
-         وب‌سایت دانشگاه باز چین:  http://en.ouchn.edu.cn/
-         وب‌سایت دانشگاه ایندیرا گاندی: http://www.ignou.ac.in/
-         وب‌سایت دانشگاه علامه الاقبال پاکستان: http://www.aiou.edu.pk/
-         وب‌سایت دانشگاه ترباکا اندونزی: http://www.ut.ac.id/en
-         وب‌سایت دانشگاه پیام نور: www.pnu.ac.ir
 
Daniel, S. Johan (1999). Mega Universities and Knowledge Media, Routledge, Abingdon- "Profile of IGNOU - Preamble". Ignou.ac.in. Retrieved 10 January 2016.
Georgieva, G.; Todorov, G. & Smrikarov, A. (2003). A model of virtual university: some problems during its development. International conference on computer system and technology-CompSystech.
Holemberg, B. (1989b). Theory and practice of distance education. Rutledge: London.
Maclean, Rupert; Jagannathan, Shanti & Sarvi, Jouko (2012). Skills Development for Inclusive and Sustainable Growth in Developing Asia-Pacific. New York & London: Springer Dordrecht Heidelberg.
Sampaio, R. (2008). Educar, ensinar e aprender a distậncia na era digital: principios bảsicos, proceedings of the X simpỏsio International de Informảtica Educativa, 03-05 October 2008. Salamanca, pp: 145-150.
Sang, G. M.; Valcke, M.; Braak, J. V. & Tondeur, J. (2010). Student teachers’ thinking processes and ICT Integration: Predicators of prospective teaching behaviors with educational technology. Computers and Education, 54, 103-112.
Simoa, A.; Barbulescua, C. & Kilyenia, S. (2015). Current Practices in Elearning: A Case Study for Electrical Power Engineering in Higher Education- Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 605 – 610.