طراحی مدل ساختاری- تفسیری عوامل مرتبط با تعهد به نقش حرفه‌ای و پایبندی به هنجارهای علم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حق التدریس دانشگاه کاشان

2 استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش با تأکید بر چارچوب نظری وایدمن در ارتباط با جامعه‌پذیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق مدل‌سازی ساختاری- تفسیری، طراحی مدلی مبتنی بر دسته‌بندی و تفکیک عوامل مرتبط با تعهد دانشجویان به نقش حرفه‌ای در قالب پایبندی به هنجارهای علم بود. جامعه آماری پژوهش شامل استادان دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان بود که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند از نظرات 10 تن از آنان برای اجرای پژوهش استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، شکل‌گیری هویت دانشجویی در سطح اول عوامل مرتبط با تعهد به نقش حرفه‌ای دانشجویان قرار گرفته است. جامعه‌پذیری علمی شامل متغیرهای فرهنگ آموزشی دانشکده، تعامل با دوستان، جامعه‌پذیری دانشگاهی و عضویت در اجتماعات حرفه‌ای در سطح دوم اثرگذاری و به‌عنوان متغیر پیونددهنده شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretative – Structural Modeling of Factors Related to Commitment to the Professional Role and Adherence to Science Norm

نویسندگان [English]

  • Elham Shafaii Moghaddam 1
  • Mohsen Niazi 2
  • Zahra Sadeqi Arani 3
1 -
2 -
3 -
چکیده [English]

This study is in search of modeling based on classification and separation of factors relating to commitment of university students to professional role in the framework of adherence to science norms with emphasis of theoretical framework of Weidman in relation to sociability of postgraduate students by interpretative- structural modeling. Studied statistical population is professors of humanistic faculty in Kashan University. 10 people were selected by purposive sampling and their opinions were used in this study. According to study’s results, formation of student identity is placed at the highest level of factors relating to commitment to the professional role of students. Scientific sociability consisted of variables such as educational culture of faculty, interaction to friends; academic sociability and membership in professional communities were identified in the second level of efficacy as linking variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitment to role
  • Science norm
  • Sociability
  • Student identity
امین‌مظفری، فاروق؛ یوسفی‌اقدم، رحیم (1388). عوامل مؤثر بر جامعه‌پذیری دانشجویان دکتری با نقش محقق؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه تبریز. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 2(3)، 17- 32.
بقائی سرابی، علی؛ اسماعیلی، محمدجواد (1388). عوامل اجتماعی مؤثر بر هویت دانشگاهی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. پژوهشنامه علوم اجتماعی، 3(4)، 175- 203.
خائف الهی، احمدعلی؛ حسینی، روح‌الله (1397). طراحی مدل ساختاری تفسیری نظام انگیزش هیئت علمی دانشگاه‌ها بر اساس تکنیک فازی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 7(2)، 177- 206.
رستگارخالد، امیر (1389). سنجش رابطه جامعه‌پذیری در دانشگاه با انگیزش تحصیلی دانشجویان. راهبرد فرهنگ، 12 و 13، 135-157.
شفائی‌مقدم، الهام (1396). بررسی نقش جامعه‌پذیری علمی در درونی‌سازی هنجارهای دانشگاهی و پسا دانشگاهی، مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی استان اصفهان در سال تحصیلی 96-1395. رساله دکتری، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1377). اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی مصوب جلسه 433 مورخ 17/9/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1389). نقشه جامع علمی کشور مصوب سال 1389.
طایفی، علی (1378). فرهنگ علمی پژوهشی ایران. رهیافت، 21، 47-53.
عباس‌زاده، محمد؛ بنی‌فاطمه، حسین؛ علیزاده اقدم، محمدباقر؛ بوداقی، علی (1397). بررسی رابطه بین فرایند جامعه‌پذیری دانشگاهی با پایبندی به اخلاق پژوهش (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز). جامعه‌شناسی کاربردی، 29(69)، 86-63.
علی‌اکبری، اسماعیل؛ اکبری، مجید (1396). مدل‌سازی ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر زیست‌پذیری کلان‌شهر تهران. برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین، 21(1)، 1- 31.
فاضلی، نعمت­الله (1387). فرهنگ و دانشگاه: رویکردهای انسان‌شناختی و مطالعات فرهنگی. نشر ثالث.
فراستخواه، مقصود (1385). اخلاق علمی رمز ارتقای آموزش عالی: جایگاه و سازوکارهای اخلاقیات حرفه‌ای علمی در تضمین کیفیت آموزش عالی ایران. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 1، 13- 27.
قاراخانی، معصومه؛ میرزایی، سید آیت‌الله (1393). اخلاق علم در فضای آموزش علوم اجتماعی ایران. مطالعات جامعه‌شناختی، 21(1)، 89- 119.
قاراخانی، معصومه؛ میرزایی، سید آیت‌الله (1394). فضای هنجاری آموزش علوم اجتماعی در ایران (مطالعه موردی دانشگاه‌های دولتی تهران). فصلنامه علوم اجتماعی، 69، 107- 128.
قانعی‌راد، محمدامین (1385).‌ تعاملات و ارتباطات در جامعه علمی؛ ‌بررسی موردی در رشته علوم اجتماعی. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 گدازگر، حسین؛ علیزاده اقدام، محمدباقر (1378). بررسی سوگیری‌های هنجاری نسبت به علم در بین اعضای هیئت علمی و نقش آن در تولید علم؛ مطالعه موردی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، 29(1)، 1- 22.
مجمع تشخیص مصلحت نظام (1383). سیاست‌های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی مصوب 15/12/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 محسنی تبریزی، علیرضا؛ قاضی طباطبایی، محمود؛ مرجائی، سید هادی (1388). تحلیل مسائل اساسی اجتماعی شدن علمی در محیط‌های دانشگاهی ایران. مجله جامعه‌شناسی معاصر، 2(1)، 79- 102.
 مرجائی، سید هادی (1390). عوامل مؤثر بر درونی شدن هنجارهای دانشگاهی و حرفه‌ای در اجتماع علمی ایران، مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه تهران. رساله دکتری، دانشگاه تهران.
مرجائی، سید هادی (1391). بررسی وضعیت اخلاق علم در دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، گزارش نهایی طرح پژوهشی. گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
مرجائی، سید هادی (1396). جامعه‌پذیری دانشگاهی؛ رویکردها و فرایندها. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
مهدیه، عارفه؛ همتی، رضا؛ ودادهیر، ابوعلی (1395). فرایند جامعه‌پذیری دانشگاهی دانشجویان دکتری؛ مورد دانشگاه اصفهان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 79، 45-74.
نظرمنصوری، علی؛ یزدخواستی، بهجت؛ همتی، رضا (1395). مسائل و چالش‌های جامعه‌پذیری علمی دانشجویان در محیط دانشگاه. مجله آموزش عالی ایران، 8(4)، 1-28.
نیازی، محسن؛ کارکنان، محمد (1395). تعامل دانشگاه و صنعت. انتشارات سخنوران.
نیازی، محسن؛ گنجی، محمد؛ شفائی‌مقدم، الهام (1394). بررسی نقش عوامل مؤثر در درونی شدن اخلاق علم در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 94-1393. گزارش طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان.
ودادهیر، ابوعلی (1377). بررسی عوامل مؤثر بر پیروی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های ایران از هنجارها و ضد هنجارهای علم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
یوسفی‌اقدم، رحیم (1392). تأثیر فرهنگ سازمانی گروه‌های آموزشی بر رعایت اخلاق علم. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 6(1)، 107- 134.
Anderson S. M. (2000). Normative Orientations of University Faculty and Doctoral Student. Science & Engineering Ethics, 6, 443-461.
Anderson, M. S., & Louis, K. S. (1994). Graduate Student Experience and Subscription to the Norms of Science. Research in Higher Education, 35(3), 273-299.
Austin, E. A. (2002). Preparing the Next Generation of Faculty: Graduate School as Socialization to the Academic Career. The Journal of Higher Education, 73(1), 94-122.
Azar A., Tizro A., Moghbel A., & Anvari A. (2010). Contouring agility moVel of supply chain: Interpretive structural moVeling approach. Management Research in Iran, 14, 1-25.
Braxton, M (1991). The influence of graduate department quality on the sanctioning of scientific misconduct. Journal of Higher Education, 62(1).
Brim, O. G., Jr. (1966). Socialization through the life cycle. In O. G. Brim, Jr., and S. Wheeler (Eds.), Socialization after childhood: Two essays (pp. 1–49). Wiley.
Fisher, C. B., Fried, A. L., & Feldman, L. G. (2013), Graduate Socialization in the Responsible Conduct of Research: A National Survey on the Research Ethics Training Experiences of Psychology Doctoral Students. Ethics Behavavior, 1(19(6)), 496–518.
Golde, C. M., & Dore, T. M. (2001), At Cross Purposes: What the Experiences of Today's Doctoral Students Reveal About Doctoral Education. Pew Charitable Trusts.
Jitesh Thakkar, S. G., Veshmukh, A.V., & Gupta anV Ravi Shankar, (2017). Vevelopment of a balanceV scorecarV An integrateV approach of Interpretive Structural MoVeling (ISM) anV Analytic Network Process (ANP). International Journal of ProVuctivity anV Performance Management, 56(1), 25-59.
Kerckhoff, S. (1976). The status attainment process: Socialization or allocation. Social Forces, 55(2), 368–481.
Kicherova, M. N., Efimova, G. Z., & Khvesko, T. V. (2015). Early Professional Socialization of University Students in Russia. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 200, 442 – 448.
Kuh, G. D., & Whitt, E. J. (1988). The invisible tapestry: Culture in American colleges and universities. ASHE-ERIC Higher Education Report, no. 1., Association for the Study of Higher Education.
Lofstrom, E. (2012). Students' Ethical Awareness and Conceptions of Research Ethics. Ethics & Behavior, 22(5), 349–361.
Merton, R. K. (1957). Priorities in scientific discovery: A chapter in the sociology of science. American Sociological Review, 22,635–59.
Nerad, M., Aanerud, R., & Cerny, J. (2004). So you want to become a .professor! Lessons from the PhDs- Ten Years Later Student In D.H. Wulff and A. E. Austin (eds.), Paths to the Professoriate: Strategies for Enriching the Preparation of Future Faculty (pp. 137-158). Jossey-Bass.
Nyquist, J. D., Manning, L., Wulff, D. H., Austin, A. E., Sprague, J., Fraser, P. K., Calcagno, C., & Woodford, B. (1999). On the road to becoming a professor: The graduate student experience. Change, 31(3), 18-27.
Rissanen, M., & Lofstrom, E. (2014). Students’ Research Ethics Competences and the University As A Learning Environment, International Journal for Educational Integrity, 10(2), 17–30.
Schlegemilch, B., & Roberson, D. (1995). the influence of country and industry on ethical perceptions of senior executives in the U.S. and Europe. Journal of International Business Studies, 4th quarter, 859-881.
Seloni, L. (2008). Reconceptuallzation of academic literacy socialization in an intercultural space: micro- ethnographic inquiry of first year multilingual doctoral students in the u.s, Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University, The Ohio State University.
Staton- spier, A. Q., & Darling, A. L. (1987). A communication perspective on teacher socialization. Journal of thollght, 22(4), 12-19.
Staton, A., & Darling, A. (1989). Socialization of teaching assistants. In J. Nyquist, R. Abbott, and D. Wulff (Eds.), Teaching Assistant Training in the 1990s, (pp. 15–22), New Directions for Teaching and Learning, no. 39. San Francisco: Jossey-Bass
Stein, E. L. (1992). Socialization at a protestant seminary. Ph.D. dissertation, University of Pittsburgh.
Stein, E. L., & Weidman, J. C. (1989). Socialization in graduate school: A conceptual framework. Paper presented at the annual meeting of the Association for the Study of Higher Education, Atlanta, GA.
Stein, E. L., & Weidman. J. C. (1990). The socialization of doctoral students to academic norms. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Boston, MA.
Tierney, W. G. (1997). Organizational socialization in higher education. Journal of Higher Education, 68(1), 1–16.
Weidman J. C., & Stein, E. L. (2003). Socialization of Doctoral Student to Academic Norms. Research in Higher Education, 44(6).
Weidman. J. C., Twale. D. J., & Stein. E. L. (2001). Socialization of graduate and professional student in higher education, ASHE-ERIC higher education report, vol. 28, Number3, Jossey-Bass Wilery Company.
Wulff, D. H., Austin, A. E., Nyquist, J. D., & Sprague (2004). The development of grad-uate students as teaching scholars: A four year longitudinal study. In D.H. Wulff and A.E. Austin (eds.), Paths to the Professoriate: Strategies for Enriching the Preparation of Future Faculty (pp. 65-63). Jossey-Bass.