تأثیر پویایی آموزشی و برند آموزشی بر اعتماد عمومی ادراک شده و رفتار خود توسعه‌ای اعضای هیئت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه سیستان‌وبلوچستان، زاهدان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پویایی آموزشی و برند آموزشی بر اعتماد عمومی ادراک شده و رفتار خودتوسعه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان‌وبلوچستان بود. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی – پیمایشی با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان‌وبلوچستان به تعداد 380 نفر بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه‌ای برابر با 191 نفر برآورد شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد پویایی آموزشی شفیع‌پور مطلق و موسیوند (1397)؛ برند آموزشی شفیع‌پور مطلق و موسیوند (1397)؛ اعتماد عمومی قره‌خانی و همکاران (1393) و رفتار خودتوسعه‌ای احمدی و همکاران (1396) استفاده شد. روایی آنها از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه و تأیید شد. ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نرم‌افزار SPSS 20 و Smart Pls بود. برای تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که پویایی آموزشی و برند آموزشی بر اعتماد عمومی ادراک شده و رفتار خود توسعه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان‌وبلوچستان تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Educational Dynamics and Educational Brand on Perceived Public Trust and Self-developmental Behavior of Faculty Members

نویسندگان [English]

  • Aleme Keikha 1
  • Asefeh Khodabandeh 2
  • Hamed Aramesh 3
1 -
2 -
3
چکیده [English]

Decreasing the efficiency of universities and increasing distrust have reduced the attractiveness of universities and weakened the demand for them. Therefore, trying to create more educational dynamics and acquire an educational brand that is dependent in one dimension on the self-developed behaviors of faculty members and can improve the level of educational trust. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of educational dynamics and educational brand on perceived public trust and self-development behavior of faculty members of Sistan and Baluchestan University. The statistical population includes all faculty members of Sistan and Baluchestan University (380). Samples were selected by stratified random sampling using 191 Morgan table. Standard questionnaires of educational dynamics of Shafipour Motlagh and Moosivand (2018); Educational brand Shafipour Motlagh and Moosivand (2018); the general trust of Gharakhani et al. (2014) and the self-developmental behavior of Ahmadi et al. (2017) were used. Their validity of questionnaires was calculated and confirmed through confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha test and combined reliability. Data analysis tools were SPSS 20 and Smart Pls software. Structural equation modeling was used to analyze the data. The results showed that educational dynamics and educational brand affect perceived public trust and self-development behavior of faculty members of Sistan and Baluchestan University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational dynamics
  • Educational brand
  • Perceived public trust
  • Self-development behavior
  • Faculty members
آهنچیان، محمدرضا؛ سلیمانی، الهام (1396). ادراک اعضای هیئت علمی از حرفه‌ای بودن در نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 23(2)، 1-23.
ابراهیمی، ابوالقاسم؛ علوی، سید مسلم (1396). اثر ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ترجیح برند با استفاده از طرح چهارگروهی سالمون. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 30، 13- 31.
تجری، مجتبی؛ صاحبی، سمیه (1396). تبیین جایگاه شخصیت برند دانشگاه بر ترجیحات دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران). نامه آموزش عالی، 10(39)، 61-86.
حیدری، علی؛ خانلری، امیر؛ مهدوی، شادی (1392). اندازه‌گیری ارزش ویژه برند دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی)، مطالعه موردی: دانشکده‌های مدیریت شهر تهران. تحقیقات بازاریابی نوین، 7(3)، 34-60.
شفیع‌پور مطلق، فرهاد؛ موسیوند، مریم (1397). تعیین رابطه بین پویایی آموزشی و برند آموزشی با اعتماد آموزشی ادراک شده (مطالعه موردی؛ دیدگاه استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 33، 89- 104.
شفیع‌پور مطلق، فرهاد (1395). تعیین رابطه بین عدالت و پویایی آموزشی با بهبود اخلاق آموزشی ادراک شده. اخلاق در علوم و فناوری، 11(22)، 69- 76.
عابدی، احسان؛ جمالو، فاطمه (1396). بررسی عوامل مؤثر بر هویت برند سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد برند و رضایت کارکنان بیمه‌ البرز (مطالعه‌ موردی: کارکنان استان تهران). فصلنامه مدیریت بازرگانی، 9(3)، 617- 640.
غیاثی ندوشن، سعید؛ نصیرزاده، سعید؛ نرگسیان، جواد (1395). بررسی مقایسه‌ای تأثیر تصویر ذهنی (برند) دانشگاه بر خودپنداره تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و لرستان. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 10(32)، 64-103.
فروتنی، زهرا (1394). عوامل مؤثر در رفتار خودتوسعه ای کارکنان با تأکید بر نقش حمایت سازمان و نگرش اسلامی به کار. مطالعات رفتار سازمانی، 4(2 )، 27-40.
کاظم‌زاده بیطالی، مهدی؛ حسنی، محمد (1394). تبیین نقش ویژگی‌های سازمانی مدارس بر اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی معلمان. روان‌شناسی مدرسه، 4(2)، 89-103.
کوهزادی، فاطمه (1395). تأثیر قدرت برند در آموزش عالی. مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 2(3)، 14-20.
مشایخی، فریده (1376). نگاهی به نظام آموزشی فرانسه: بازاندیشی، بازسازی ساختارها و بازآفرینی. پژوهشکده تعلیم و تربیت.
ملک‌زاده، سمنبر؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ عبدالهی، بیژن؛ ضماهنی، مجید (1398). طراحی مدل ارتقاء برند آموزشی دانشگاه پیام نور. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 6(4)، 112-125.
منوریان، عباس؛ نرگسیان، عباس؛ فتاحی، مهدی؛ واثق، بهاره (1389). بررسی رابطه بین پاسخ‌گویی عمومی، مشارکت عمومی و اعتماد عمومی در سازمان‌های دولتی مناطق 22 گانه شهر تهران. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 6(3)،30-40.
یمنی‌دوزی سرخابی، محمد (1393). کیفیت در آموزش عالی. انتشارات سمت.
Brennan, L. Cusack, T. Delahunt, E. Kuznesof, Sh.Donnelly, S. (2017). Academics’ conceptualisations of the research-teaching nexus in a researchintensive Irish university: A dynamic framework for growth & development. Learning & Instruction journal. 60, 301-309. https:// https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959475217300701
Buttenberg, K. (2013).The impact of employer branding on employee performance. New Challenges of Economic & Business Development, M12, 9-11.
Callaway, P. H. (2007). The relationship between organizational trust and job satisfaction: an analysisin the U.S.federal work force. Retrieved from http://www.dissertation.com
Erdoğmuş, İ., & Ergun, S. (2016). Understanding university brand loyalty: the mediating role of attitudes towards the department and university. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 229, 141 – 150
Joseph, M.; Mullen, E. W. & Spake, D. (2012). University branding: Understanding students' choice of an educational institution. Journal of Brand Management, 20(1), 1–12
Kankovskaya, A. R. (2016). Higher Education for Sustainable Development: Challenges in Russia. Published by Elsevier, www.elsevier.com.
Keller, G. (2001). The New Demographics of Higher Education. The Review of Higher Education, 24(3), 219-235. doi:10.1353/rhe.2001.0004.
Kim, W., Kolb, J., Kim, T. (2013). the relationship between work engagement and performance a review of empirical literature and a proposed research Agenda. Human Resource Development Review, 12(3), 276–248.
Lassibille, G. (2013). Teachers’ engagement at work in a developing country. Journal of African Economies, 22(1), 52-72.
Monika, B., Dhani, S. C. (2017). Indicators for branding higher educational institutions in India. Journal of Entrepreneurship Education, 20(2), 1528-2651-20-2-115
Noepasand, S., Malek Akhlagh, E., Hosseini Chegini (2014). The Study of Role of Marketing Dimensions in Making Special Brand of Educational Institutions(Cas Study Language Education Institutions), the2 International Conference of Management, Entrepreneurship, & Economic Development,p.1-16.
O’Toole, J., Lawler, E. E. (2014).the new American workplace. Palgrave MacMillan.
Orvis, K. A., Leffler, G. P. (2011). Individual and contextual factors: An interactionist approach to understanding employee selfdevelopment. Journal Personality & Individual Differences, 51,172-77.
Preez, R. D., Bendixen, M. T. (2015). The impact of internal brand management onemployee job satisfaction, brand commitment and intention to stay. International Journal of BankMarketing, 33(1), 78-91.
Roscoe, J. (2010). Continuing professional development in higher education. Human Resource Development International, 5(1), 3-9.
Sharma, A. A., Rao, V. R., & Popli, S. (2013). Measuring customer-based brand equity for Indian business schools. Journal of Marketing for Higher Education, 23(2), 175-203.
Sramova, B. (2014). Brand engagement for university students in depending on the structure of values. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 174, 2519 – 2523.
Watkins, B. A., & Gonzenbach, W. J. (2013). Assessing university brand personality through logos: An analysis of the use of academics and athletics in university branding, Journal of Marketing for Higher Education, 23(1), 15-33.
Yilmaz, K. (2013). the Relationship between Organizational Trust and Organizational Commitment in Turkish Primary Schools. Journal of Applied Sciences, 8(12), 2293-2299.