تحلیل شاخص‌های عملی ارزیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران(مورد مطالعه: دانشکده مجازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 مطالعه حاضر با هدف شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی شاخص‌های عملی ارزیابی آموزش الکترونیکی آموزش عالی ایران در دانشکده مجازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم انجام شد. روش اجرای آن توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن 1200 نفر از دانشجویان دانشکده مجازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در شهرری بود که به‌صورت الکترونیکی تحصیل می‌کردند. برای تعیین نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای استفاده شد و تعداد 291 نفر به‌عنوان نمونه تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی آن از سوی استادان و افراد خبره تأیید شد و پایایی آن با استفاده از نرم‌افزار SPSS.v22 و با آزمون ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. برای شناسایی شاخص‌های عملی ارزیابی آموزش الکترونیکی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج نشان داد که دانشجویان این دانشگاه، متغیرهای مربوط به شاخص‌های عملی ارزیابی آموزش الکترونیکی را شامل پنج بعد (مؤسسه، یادگیرنده، محیط، سامانه مدیریت یادگیری و محتوا) می‌دانند.پیشنهاد می‌شود برای بهبود آموزش الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی عواملی چون برقراری تناسب میان استراتژی سازمانی با محیط یادگیری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از نظر کمی (پهنای باند) و کیفی (امنیت شبکه)، توسعه و تجهیز کتابخانه دیجیتالی و آزمایشگاه مجازی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Practical Indicators for Evaluation of E-Learning in Iranian Higher Education (Case study: Virtual College in University of the Holy Qur’an)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mahmodi 1
  • Seyedeh Elnaz Mostashiri 2
چکیده [English]

Abstract: The recent study has been conducted for recognizing, analyzing, and giving priority to the practical indexes of studying of electronic education in universities of Iran, which has been conducted in the virtual University of Sciences and Knowledge of Holy Qur’an. The method of study is a descriptive-analytic survey and the statistical population consist of 1200 students of the University of Sciences and Knowledge of Holy Qur’an, in the city of Ray, which were studying in that university virtually. To take the sample, the implemented method is stratified- random one, and 291 persons have been selected as sample. The information gathering tool was questionnaire which designed by experts in this field. In order to provide validity, judgment method was used through which instrument itself will be judged or refereed. We also applied Cronbach’s alpha coefficient to estimate the internal consistency of the measurement tool and eventually determine the reliability of the questionnaire. The SPSS v.22 software was applied to measure the internal consistency of the tool, and the results equaled 0.86. For identification of practical indexes of studying of electronic education, the applied method is Exploratory Factor Analysis. The outcome revealed that the students of this university give 5 dimensions to the practical indexes of studying of electronic education (The institution, the student, the environment, education management system, and the content). It is suggested that to improve the electronic education in higher education institutions the following elements needed to be taken in consideration; proportionality between institutional strategy with the education environment, expansion of infrastructure quality wise (band width) and quality wise (security of the network), development and tooling of the digital libraries as well as the virtual laboratories. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Distance Education
  • e-learning
  • Educational Evaluation
  • Higher Education
منابع
اناری‌نژاد، عباس؛ ساکتی، پرویز و صفوی، سید علی‌اکبر (1389). طراحی چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه‌های یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی. فناوری آموزش، 4 (3)، 191-201.
اناری‌نژاد، عباس و محمدی، مهدی (1393). شاخص‌های عملی ارزشیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران. فصلنامه مدیا، 5 (1)، 11 – 25.
خرم‌آبادی، یداله (1387). تأثیر به‌کارگیری روش‌های سـنجش جـایگزین (عملکـردی و کارپوشـه) و سنتی (مداد و کاغذی) بر انگیزه پیشرفت: نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش‌دانشگاهی رشته علوم تجربی در درس شیمی شهرستان خرم‌آباد در سـال تحصـیلی 86-87 . رسـاله دکتـری، دانشگاه علامه طباطبائی.
رضی، احمد (1385). آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان از طریق یادگیری الکترونیکی. مجموعه مقالات همایش یادگیری الکترونیکی، زنجان.
عبدلی، سمانه و محمدحسنی، نسرین (1394). سنتزپژوهی و مؤلفه‌ها، ابزارها و روش‌های به کار رفته در ارزشیابی یادگیری الکترونیکی و ارائه الگویی جامع برای ارزشیابی آموزش الکترونیکی. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 5 (9)، 153 – 172.
قائدی، بتول؛ علی‌عسگری، مجید و عطاران، محمد (1386). ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازی مهندسی کامپیوتر. دومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی (دانشگاه سیستان و بلوچستان).
همتی، فاطمه (1394). آموزش رو در رو در مقابل آموزش الکترونیکی: تحقیق درباره عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش رو در رو و آموزش الکترونیکی رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 3 (11)، 49 – 58.
یزدانی، فریدون (1393). اســـتفاده از سازه‌های ارزشـــمندی و رضــایتمندی بــرای ســنجش اثربخشــی نظام‌های یادگیری الکترونیکی. دو فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 21 (4)، 33 – 54.
Attwell, G. (2006(. Evaluating e-Learning. A guide to the Evaluation of e-Learning Evaluate Europe Handbook. Series Vol.2.  from:www.pontydysgu.org/wp-content/.../eva_europe_vol2_prefinal .[2013 March 14].
Caramihai, M. & Severin, I. (2009). ELearning Tools Evaluation based on Quality Concept Distance Computing. A Case Study. World Academy of Science, Engineering and Technology, 29, 56-57.
Dell, C. A.; Low, C. & Wilker, J. F. (2010). Comparing student achievement in online and face-to-face class formats. Journal of Online Learning and Teaching, 6, 30-42.
Domun, Manisha & Bahadur, Goonesh (2014). Design and Development of a Self‐Assessment Tool and Investigating its Effectiveness for E‐Learning, European Journal of Open. Distance and eLearning, 17 (1).
Farajollahi, M.; Zare, H.; Hormozi, M.; Sarmadi, M. R. & Zarif Sanaee, N. (2009). Effective distance teaching-learning in higher education. Iranian Journal of Research in Educational System, 3 (6), 107-126.
Gil-Jaurena, I. & Kucina Softic, S. (2016). Aligning learning outcomes and assessment methods: a web tool for e-learning courses. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16, 13-17.
Grigoraşa, Gheorghe; Dănciulescub, Daniela & Sitnikovc, Cătălina (2014). Assessment Criteria of E-Learning Environments Quality.  Procedia Economics and Finance, 16 (14), 40 –46.
Hand, A. (2012). Evaluating the suitability of current Authoring Tools for developing e-learning Resources. Dissertation submitted as part of the requirements for the award of the degree of MSc in Information Technology.
Hughes, J. & Attwell, G. (2003).  A Framework for the Evaluation of E-learning: Exploring Models and Partnerships for E-learning in SMEs, [Viewed 14 February, 2007].
Khan, B. H. (1997). Factors to Consider When Evaluating a Web-based Instruction Course: A Survey. In: BH. Khan, editor. Web-based Instruction. Englewood Cliffs. NJ: Educational Technology Publications, (375-378).
Ravits, J. (1997).  Evaluating Learning Networks: A Special Challenge for Web-based Instruction, Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications, (361-368).
Seok, S. & Meyen, E. (2006), Three Dimensions of the Online Course Evaluation Instrument in Postsecondary Education. Proceedings of the Ninth LASTED International Conference Computers and Advanced Technology in Education; Lima. Peru: ISBN 0-889896-626-0 / CD: 0-889896-6287. IASTED; p. 363 - 369.
Trowler, P. R. (1998). Academics Responding to Change, Buckingham & Philadelphia: The Society for Research into Higher Education & Open University Press.
The Institute for Higher Education Policy (2000). Quality ON the Line, Benchmarks for Success in the Internet-based Distance Education, Washington, DC: IHEP.