رابطه کارآفرینی سازمانی با چابکی سازمانی: آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی جهت و پایداری روابط کارآفرینی سازمانی، تعهد سازمانی و چابکی سازمانی در کارکنان دانشگاه سمنان است. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 486 نفر از کارکنان دانشگاه دولتی شهر سمنان هستند. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شده و تعداد 214 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌های استاندارد شده کارآفرینی سازمانی، چابکی سازمانی و تعهد سازمانی است. روایی محتوایی پرسشنامه از سوی تعدادی از صاحب‌نظران و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه‌ها به ترتیب، 92/0 برای کارآفرینی سازمانی، 87/0 برای تعهد سازمانی و 91/0 برای چابکی سازمانی به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های تی (T) تک‌نمونه‌ای، تحلیل عاملی تأییدی و مدل ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که کارآفرینی سازمانی هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیر مستقیم به‌واسطه تعهد سازمانی نقش کلیدی را در توسعه چابکی سازمانی دارد. همچنین تعهد سازمانی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی‌دار بر چابکی سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Entrepreneurship and Organizational Agility: Testing the Mediator Role of Organizational Commitment

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Aminbeidokhti 1
  • Seyed Ahmad Mohammadi Hoseini 2
  • Ozra Hosseinpoor 3
1
2
3
چکیده [English]

Abstract: The purpose of this study is the evaluation of relations’ direction and stability between organizational entrepreneurship, organizational commitment and organizational agility in the staff of Semnan University. The method of this study is correlational descriptive. The statistical population of this study contains 486 persons from Public University employees of Semnan, sampling is performed simple randomly and 214 persons selected as the study sample. Gathering tool is standardized questionnaire data of organizational entrepreneurship, organizational agility and organizational commitment. Content justifiability of questionnaire approved by number of experts and structural justifiability confirmed by using confirmatory factor analysis. Reliability of the questionnaire was obtained 0.92 for organizational entrepreneurship, 0.87 for organizational commitment and 0.91 for organizational agility, respectively. Single-sample T-tests and confirmatory factor analysis are used in order to analyze the questionnaire data in inferential statistics section. The results showed that organizational entrepreneurship, due to organizational commitment, has an important role both directly and indirectly in organizational agility development. Also, organizational commitment has a positive, direct and meaningful impact on organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational agility
  • Organizational Entrepreneurship
  • Organizational Commitment
  • Seman University
امیرکبیری، علیرضا و امیراحمدی، اعظم (1389). عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی. فصلنامه مدیریت کسب وکار، 2 (7)، 240- 256.
باقری کراچی، امین و عباس‌پور، عباس (1391). چابکی؛ رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه‌ها، فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، 1 (1)، 61- 72.
حقیقت منفرد، جلال؛ اوسط حضرتی، علی و میرزازاده، حجت (1389). تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان، فصلنامه مدیریت کسب و کار، 2 ()6، 87-112.
قهرمانی، محمد؛ پرداختچی، محمدحسن و حسین‌زاده، طاهر (1389). فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 1، 25 -39.
نقوی، سیدعلی؛ آذر، عادل و اسعدی، میرمحمد (1394). اولویت‌بندی عوامل توانمندساز چابکی سازمانی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهر یزد. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 21 (1)، 61-81.
 نوروزی سیدحسینی، رسول (1391). اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی. نشریه مدیریت ورزشی، 15، 87 – 103.
نوروزی سیدحسینی، رسول و کلاته سیفری، معصومه (1393). اثر کارآفرینی سازمانی بر جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان مازندران. مدیریت ورزشی، 6 (1)، 89 – 108.
نیک‌پور، امین و سلاجقه، سنجر (1389). بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی شهر کرمان. پژوهش‌های مدیریت، 3 (7)، 169 - 184.
 
Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, Journal of Occupational Psychology.63, 1-18.
Bagheri Kerachi, A.; Abbaspour, A.; Aghazade, A.; Rahimian, H. & Mehregan, M. R. (2014). Application Level of Organiztional Agility Indices at Universities, Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences, 7 (1), 25-31.
Bienstock, C. Carol; Demoranville, W. Carol & Smith, K. Rachel (2003). Organizational citizenship behavior and service quality. Journal of Services Marketing, 17 (4), 357-378.
Chiang, Chun – Fang. Sheng, Tsung (2011). The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: the mediating effects of organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management, 31 (1), 180-190.
Chung, S.; Young, K. Lee & Kim, K. (2014). Job performance through mobile enterprise systems: The role of organizational agility, location independence, and task characteristics. Information & Management, 51, 605–617.
Dawely, David D.; Stephens, Robert D. & Stephens, David B. (2005). Dimensionality of organizational commitment in volunteer workers: chamber of commerce board members and role fulfillment. Journal of Vocational Behavior, 67, 511-525.
Fox, Julie M. (2008). Organizational entrepreneurship and the organizational performance linkage in university extension. (Dissertation). Ohio stateuniversity. pp: 40-59.
Gabriel Cegarra, J.; Soto-Acosta, P. & Wensley, A. K. P. (2015). Structured knowledge processes and firm performance: The role of organizational agility. Journal of Business Research, 1-6.
Guerrero, M.; Kirby, D. A. & Urbano, D. (2006). A literature review on entrepreneurial university: an institutional approach, 3rd Conference of Pre-communications to Congresses, Business Economic Department. Autonomous University of Barcelona.
Gutman, T.; Van Dick, R. & Wavger, U. (2004). Organizational identification and organizational commitment: distinct aspect of two related concept. Asian Journal of Social psychology, 301-15.
Handlon, R. L. (2009). The Departure of the Insurance Agent: The Impact Organizational Commitment, Organizational Justice, and Job Satisfaction have on Intent to leave in the Insurance Industry. Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University.
Hayton, J. C. (2005). Promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A review of empirical research. Human Resource Management Review, 15, 21-41.
Kazemi, M. S. & Oreizy, H. R. (2011). The relationship of Organiztional commitment and staff value system. Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling, 3, 54-75.
Lin, K. C. Desouza & Roy, S. (2010). Measuring agility of networked organizational structures via network entropy and mutual information. Applied Mathematics and Computation, 216, 2824–2836.
Lumpkin G.T., Dess G.G., (1996) Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1), 135-172.
Macedo.L.L,Pinho.j.c & Silva.A.M(2016). Revisiting the link between mission statements and organizational performance in the non-profit sector: The mediating effect of organizational commitment. European Management Journal, 34, 36-46.
Markovits, Yannis; Ullrich, Johannes; Van Dick, Roalf & Daviss, Ann J. (2008). Regulatory foci and organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 73, 485-489.
Maktabi, H. & Babakhanian, M. (2015). Identification of Factors Affecting Organizational Entrepreneurship in Selected Sama Technical School. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 940-947.
Moghaddam, J. Y.; Khorakian, A. & Maharati, Y. (2015). Organizational Entrepreneurship and Its Impact on the Performanceof Governmental Organizations in the City of Mashhad. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 169, 75 – 87.
Paglis, L. and Green, S (2002). “Leadership self- efficacy and manager, motivation for leading change”. Journal of organizational behavior, 23, 215-235.
Seethamraju, R. & Krishna Sunder, D. (2013). Influence of ERP systems on business process agility, IIMB Management Review, 25 (3), 137–149.
Sharpe, Richard (2012). Agile university: Building the Innovation and Improvement for a Better Student Experience. 2012 Higher Education Seminar, Thursday 15th March 2012. www.elementaleadership.co.uk.
Sull, D. (2010). Five things we know about organizational agility. January 15, http://blogs. ft.com/donsullblog/2010/01/15/five-thingswe- know-about-organizational-agility/2010.
Tallon, P. P. & Pinsonneault, A. (2011). Competing perspectives on the link between strategic information technology alignment and organizational agility: Insights from a mediation model. MIS Quarterly, 35 (2), 463–486.
Toll, M. K. (2006). An examination of the relationships between perceived procedural and distributive justice, job satisfaction and Organizational Citizenship Behavior. Master of Science Thesis. Emporia State University.
Trzcilinski, S. (2015). The influence of Knowledge Based Economy on agility of enterprise, Procedia Manufacturing, 3, 6615 – 6623.
Uslu, T.; Bulbul, I. A. & Cubuk, D. (2015). An Investigation of the Effects of Open Leadership to Organizational Innovativeness and Corporate Entrepreneurship. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1166 – 1175.
Wood, C.; Holt, D.; Reed, T. & Hudgens, B. (2008) Perceptions of corporate entrepreneurship in air force organizations: Antecedents and outcomes Journal of Small Business and Entrepreneurship, 117-132.
Yang, K., & Pandey, S. (2009). How do perceived political environment and administrative reform affect employee commitment? Journal of Public Administration Research and Theory, 19, 335-360.
Zain, M.; Rose, R. C.; Abdullah, I. & Masrom, M. (2005). "The relationship between information technology acceptance and organizational agility in Malaysia". Information & Management. Vol. 42. No. 6, pp. 829-839.
Zehir, C.; Muceldili, B. & Zehir, S. (2012). The Impact of Corporate Entrepreneurship on Organizational Citizenship Behavior and Organizational Commitment: Evidence from Turkey SMEs. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 924 – 933.