تحلیل موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی(مورد مطالعه: دانشگاه دولتی سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر با هدف تحلیل موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران انجام گرفته است. روش اجرای آن توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش 290 عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی سمنان بود که از این تعداد 167 نفر با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه تعیین شدند. برای تعیین نمونه از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که برای تهیه آن از ابزار پژوهش‌های مرتبط استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش دلفی و مشارکت 23 نفر از استادان فعال در این حوزه تأمین شد. برای تعیین پایایی از روش برآورد ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن 84/0 به دست آمد. برابر یافته‌های پژوهش، مهم‌ترین موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه، پایین بودن سرعت ارتباطات الکترونیکی و برخط در دانشگاه، از کار افتادگی و فرسودگی سامانه‌های الکترونیکی دانشگاه از نظر قابلیت به‌کارگیری، پایین بودن تسلط دانشجویان به زبان انگلیسی، نبود حمایت لازم از سوی مدیران نظام آموزش عالی برای نهادینه‌سازی آموزش الکترونیکی و کافی نبودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دانشگاه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Challenges in the Development of Electronic Learning in Higher Education (Case Study: Semnan University)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mahmoodi 1
  • Seyedeh Elnaz Mostashiri 2
چکیده [English]

Abstract: This paper aims to analyzing challenges in the development of electronic learning in higher education. Its implementation method Descriptive- Survey, statistical population was 290 Semnan University faculty member state. A total of 167 patients using the formula Krejcie and Morgan were taken as sample. To determine the sample stratified sampling method was used. The research instrument was a questionnaire that was used for the preparation of relevant research tools. Validity of the questionnaire using the Delphi method and the participation of 23 professors active in this field was obtained. And estimated using Cronbach's alpha coefficient was used to determine reliability and its amount was 0/84. According to research findings, the most important obstacles to development of e-learning in higher education system from the perspective of faculty members, the low speed electronic communications and online at the University, disablement and obsolescence University of use of electronic systems in terms of usability, low levels of student mastery in English language, the lack of support from the higher education system managers to institutionalize e-learning, and insufficient hardware and software infrastructure of the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • e-learning
  • Obstacles to Development
  • Education System
باقری مجد، روح‌الله؛ شاهی، سکینه و مهرعلیزاده، یدالله (1391). بررسی موانع پداگوژیکی (یاددهی و یادگیری) بر توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی، فصلنامه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا)، 3 (4)، 1- 2.
جبرائیل، فرزانه (1390). چالش‌ها و استراتژی برای توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور در ایران (مورد مطالعه دانشگاه پیام نور استان اردبیل)، مجله بین‌المللی تحقیقات کاربردی و علوم پایه، 3  (7)، 1353-1359.
جهانگرد، علیرضا (1383). آموزش جهان در حال گذر: مجموعه مقالات دومین همایش آموزش الکترونیکی. تهران: موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
حسینی لرگانی، مریم؛ میرعرب رضی، رضا و رضایی، سعید (1387). بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران، دوفصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی ایران، 1 (1)، 47 -59.
حسینی لرگانی، مریم؛ میر عرب رضی، رضا و رضایی، سعید (1386). بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران، دومینکنفرانسملیآموزشالکترونیک.
سبحانی‌نژاد، مهدی و افشار، عبداله (1387). بررسی کیفی تأثیر بهره‌گیری  از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر طراحی و اجرای برنامه‌های درسی دانشگاهی، دومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران.
سعدی، حشمت‌اله؛ میرزایی، خلیل و اسماعیلی سالو محله (1393). بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا (مقایسه دیدگاه‌های اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا کشاورزی)، علوم کامپیوتر و ارتباطات، 1 (45)، 41-48
صفوی جهرمی، گلایول؛ شفیعی نیکابادی، محسن و ملکی، مرتضی (1394).  تبیین موانع فنی، مالی و مدیریتی در استفاده از یادگیری الکترونیک برای آموزش منابع انسانی: مطالعه‌ای از سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش در علوم انتظامی، 3 (8)، 29 – 45.
مصلی‌نژاد، لیلا و سبحانیان، سعید (1389). بررسی تفکر انتقادی در دو گروه آموزش مجازی و سنتی در دانشگاه شیراز، مجله گسترش یادگیری الکترونیکی دانشگاهی (چندرسانه‌ای)، 1 (3)، 16- 23.
منتظر، غلامعلی (1383). مطالعه تطبیقی توسعه اطلاعاتی در نظام آموزشی کشورهای گوناگون جهان. سومین همایش سالانه  برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران: انتشارات آییژ، انجمن  برنامه درسی ایران.
موسوی، مینا؛ محمدزاده نصرآبادی، مهناز و پزشکی راد، غلامرضا (1390). شناسایی و تحلیل موانع و عوامل بازدارنده به‌کارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 59، 137 -154.