ارائه الگوی ارزیابی کیفیت رابطه مربی-فراگیر بر اساس آموزه‌های اسلامی با تأکید بر اثر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد امیرکبیر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه چهارچوبی برای ارزیابی کیفیت رابطه مربی-فراگیر در دانشگاه و سپس بررسی تأثیر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی دانشجویان بر سطح و کیفیت این رابطه انجام‌ گرفته است. این پژوهشه به لحاظ مخاطب‌شناسی، بنیادی، به لحاظ هدف، اکتشافی و توصیفی و به لحاظ روش، پیمایشی است. پس از بررسی ادبیات موضوع و مطالعه در آموزه‌ها و متون اسلامی، پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای بر اساس شاخص‌های به‌دست‌آمده و به روش سرشماری در میان 300 نفر از دانشجویان مقطع کاردانی توزیع شد. تحلیل عاملی اکتشافی داده‌ها چهار عامل مهارت تدریس و رفتار اخلاقی مربی، رفتار فراگیر در کلاس، رفتار فراگیر با مربی و هدف متعالی از مربی‌گری را آشکار و تحلیل عاملی تأییدی روایی مطلوب ابزار اندازه‌گیری را تأییدکرد. نتایج تحلیل Anova نیز نشان داد که سن، جنس و شرایط اشتغال با کیفیت روابط مربی- فراگیر رابطه معنی‌دار داشته حال‌آنکه رشته تحصیلی رابطه معنی‌داری با این روابط نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for the Quality of Coach-Coachee Relationship Based on Islamic Teachings with Emphasizing on Effects of Demographic Characteristics of Coachees(Case of study: University of Applied Sciences, Amirkabir Branch)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zakeri 1
  • Hormat Asghari 2
1
2
چکیده [English]

Abstract: The purpose of this study was to develop a framework in order to evaluate the quality of trainer-trainee relationship. As well as that the effects of demographic characteristics of students on the level and quality of this relationship were investigated. The present study had a fundamental nature with respect to its audience. It was an exploratory-descriptive work with respect to purpose and a survey one based on its methodology. After review of relevant literature and study of Islamic texts, questionnaires were distributed between 300 associate students.Exploratory factor analysis revealed four key factors including trainer's teaching skills, ethical behaviour, trainee's classroom behaviour, trainee's behaviour with respect to trainer” and divine purpose of training. In addition, confirmatory factor analysis showed the validity of the research instrument. The results of ANOVA analysis revealed that there is a positive relationship among age, gender and employment status and the quality of trainer-trainee relationship, but there is no relationship between this variable and field of study

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trainer-trainee relationship
  • Islamic Teachings
  • Factor analysis
  • Demographic characteristics
قرآن مجید؛ ترجمه محمدمهدی فولادوند.
نهج‌البلاغه، امیرالمؤمنین امام علی (ع)؛ ترجمه محمد دشتی.
اسفندیاری، غلامرضا (1380). بررسی عوامل استرس‌زا در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و رابطه آن با سلامتی عمومی آنان. مجله طب و تزکیه، 43،  75.
الماسی، علی‌محمد (1376). تاریخ مختصر تحول تعلیم و تربیت. تهران: رشد.
حائری‌زاده، سید علی و دیگران (1388). بررسی تأثیر روابط اجتماعی استاد-دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 27-51.
دانش‌فرد، کرم‌اله و ذاکری، محمد (1390). مدیریت دانش، مبانی، فرایندها و کارکردها. تهران: انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
شکورنیا، عبدالحسین و دیگران (1384). دیدگاه دانشجویان دانشگاه جندی‌شاپور اهواز نسبت به عوامل مؤثر در ارزشیابی استاد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.  5 (2)، 101-110.
شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (13۶3). آداب تعلیم و تعلم در اسلام؛ ترجمه و تفسیر محمدباقر حجتی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
ظهور، علیرضا و اسلامی‌نژاد، طاهره (1381). شاخص‌های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان. فصلنامه پایش، 4، 5-13.
غزالی، ابوحامد محمد (1373) احیاء علوم‌الدین؛ ترجمه محمد خوارزمی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
قدمی، احمد و دیگران (1386). عوامل مؤثر بر برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 7 (1)، 149-154.
کریمی جشنی، جابر و نصر، احمدرضا (1384). بررسی ویژگی‌های معلمی و روش تدریس استاد مطهری. تهران: آموزه.
کوشافر، علی‌اصغر (1387). تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام و ایران. تبریز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.
میر کمالی، سید محمد (1378). روابط انسانی در آموزشگاه. تهران: نشر یسطرون.
نصر، احمدرضا؛ عابدی، لطفعلی و شریفیان، فریدون (1386). نقش روابط انسانی در اثربخشی تدریس اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه با تأکید بر دلالت‌های تربیت اسلامی. مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز. 26 (52)، 165-191.
نویدیان، علی؛ سالار، علیرضا و گنجعلی، علیرضا (1380). بررسی رابطه احساس بیگانگی و خود پنداره در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال تحصیلی 79-78. فصلنامه طب و تزکیه،10 (2)، 10.
 
Chickering.A, (1969) Education and Identity, San Francisco: Jossi-Bass.
Dingman, M. E. (2004). The effects of executive coaching on job-related attitudes. [Dissertation], Regent University, Virginia Beach.
Giglio, L.; Diamante, Y. & Urban, J. (1998). Coaching a leader: Leveraging change at the top. Journal of Management: 17(2): 93–105.
Gillespie M. (2005). Student-teacher connection: a place of possibility. J adv Nurs, 52 (2), 211-219.
Haas, S. (1992). Coaching: Developing key players. Journal of Nursing Administration, 22 (6), 54–58.
 Hoojiberg, R. & Lane, N. (2009). Using multisource feedback coaching effectively in executive education. Academy of Management Learning & Education, 8 (4), 483–493.
Joo, B. (2005). Executive coaching: A conceptual framework from an integrative review of practice and research. Human Resource Development Review, 4 (4), 462–488.
Kampa, S. & White, R. P. (2002). The effectiveness of executive coaching: What we know and what we still need to know. In R. L. Lowman (Ed.). The California school of organizational studies. A comprehensive guide to theory, skills, and techniques: Handbook of organizational consulting psychology, 139–158.
Kampa-Kokecsh, Sh. & Anderson, M. Z. (2008). Executive coaching: A comprehensive Review of the Literature, Consulting Psychology Journal, practice and research, 53 (4), 205-228.
Kilburg, R. R. (2001). Facilitating intervention adherence in executive coaching: A model and methods. Consulting Psychology Journal: Practice & Research, 53(4), 251–267.
Kim, Y. K. (2006). Student-Faculty interaction in college: Examining its causalities, predictors and racial differences, [Dissertation], University of California, Los Angeles.
Lohr, S. C. (2004). Student's faculty connectedness: Grasping the essence of informal interactions, [dissertation] South California University.
Lowman, R. L. (2005). Executive coaching: The road to Dodoville needs paving with more than good assumptions. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 57 (1), 90–96.
McGovern, J. (2001). Maximizing the impact of executive coaching: Behavioral change, organizational outcomes, and return on investment. Manchester Review, 6 (1), 1–9.
Morganet, L. (1991). Good teacher-Student Relationship: A Key Element in Classroom Motivation and Management; Journal of Education, 112 (2), 80-91.
Schugurensky, L. M. (1997). Student-Faculty informal interaction: A critical approach [Dissertation], University of Alberta.
Sherman, S. & Freas, A. (2004). The wild west of executive coaching. Harvard Business Review, 82–90.
Sue-Chan, C. & Latham, G. P. (2004). The relative effectiveness of external, peer, and self-coaches. Applied Psychology: An International Review, 14 (1), 260-278.
Truijen, K. & Woerkom, M. (2008). The pitfalls of collegial coaching. Journal of Workplace Learning, 29 (5), 316–326.
Walker, K. L. (2003). Bridging the gap in student-faculty interaction: Human dynamics and Educational Benefits, [Dissertation], University of California, Los Angeles.