بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی و مدیران گروه‌ها در مورد راه‌اندازی رشته‌های علوم انسانی و چگونگی پذیرش دانشجو در پردیس‌های دانشگاهی (مطالعه موردی دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

چکیده

 هدف از انجام این پژوهش، بررسی به امکان راه­اندازی رشته­های علوم انسانی و چگونگی پذیرش دانشجو در پردیس دانشگاه اصفهان بود. نوع پژوهش کیفی بود که با استفاده از روش زمینه‌یابی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران گروه‌ها و اعضای هیئت علمی علوم انسانی دانشگاه اصفهان بودند. بر این اساس، از بین جامعه آماری، 20 نفر (10 نفر مدیر گروه و 10 نفر عضو هیئت علمی)، با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. مصاحبه به صورت حضوری و طی مدت 30 تا 40 دقیقه انجام گرفت. اطلاعات گرداوری شده ابتدا دسته‌بندی و سپس به شیوه مقوله‌بندی، تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که دیدگاه افراد به راه‌اندازی پردیس‌های دانشگاهی با هم متفاوت بوده و نظرات مخالف و موافق به این موضوع دارند. در مورد چگونگی پذیرش دانشجو در پردیس دانشگاه، بیشتر موافق با آزمون داخلی و شیوه غیرمتمرکز بودند. در خصوص چگونگی گذراندن دوره، شیوه آموزشی- پژوهشی را بر دیگر شیوه‌ها اولویت دادند و مهم‌ترین هدف در مقطع تحصیلات تکمیلی را پژوهش و گذراندن پایان‌نامه دانستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Departments about Setting up Different Disciplines of Humanities and Manner of Admission in Academic Campuses; the Case of University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Leila Heshmatifar 1
  • Mohammad Javad Liaghatdar 2
  • Morteza Haj Hoseini 3
1
2
3
چکیده [English]

Abstract: This study aimed at achieving the possibility of setting up diverse disciplines of humanities and manner of admission in University of Isfahan. This qualitative research was conducted using survey method. The statistical population was composed of Heads of Departments and Faculty Members in Faculty of Humanities in University of Isfahan. Accordingly, 20 subjects (10 Heads of Departments and 10 Faculty Members) were selected as statistical sample based on purposeful sampling method. The semi-structured interviews were considered the research tools in this study. The interviews were conducted in-person within 30 to 40 minutes. Next, the data were categorized and then analyzed. The research results showed that there were diverse (positive and negative) viewpoints towards setting up academic campuses. Regarding the notion of student admission process in campuses, most of subjects believed that it should be done through a decentralized method using a domestic test. Regarding the mechanism for passing the courses, the majority of respondents preferred education-research method over other methods. Finally, the respondents argued that doing research and passing the thesis were their main objectives in graduate studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Student admission process
  • academic campuses
  • faculty members
  • Heads of Departments
آل آقا، فریده؛ کشاورز، محسن و رحیمی، محسن (1387). روند رشد کمی آموزش عالی خصوصی و دولتی در کشور جمهوری اسلامی ایران. دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 20، 73-110.
انگجی، جواد و خادمی، مصطفی (1383). بررسی و مقایسه تطبیقی دانشجو در کره جنوبی و ایران. علوم سیاسی،  203 و 204، 230-235.
باقری، کریم و کریم‌اف، موسی (1392). تحلیلی نقادانه از روند تاریخی آموزش عالی در ایران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1، 23- 57.
باقری­خواه، زهرا؛ عارفی، محبوبه و جمالی، احسان (1390). وضعیت پذیرش دانشجو در آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر تهران، اعضای هیئت علمی سازمان سنجش و مسئولان ذی‌ربط آموزش عالی، اندازه‌گیری تربیتی، 6، 111 – 136.
تسنیمی، عباسعلی و سجادی، سید مهدی (1380). نقدی بر مبانی نظری خصوصی‌سازی مراکز آموزش عالی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 20، 15 – 42.
ربیعی، علی و نظریان، زهرا (1390). عوامل مؤثر در سیاست‌گذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44. فصلنامه راهبرد، 61، 247- 276.
رستمی‌نسب، عباسعلی (1384). مبانی تاریخی خصوصی‌سازی مدارس و مراکز آموزش عالی در ایران قبل و بعد از اسلام. نامه علوم انسانی، 12، 41 – 82.
روشن، احمدرضا (1389). بهینه‌یابی ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های دولتی ایران. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 58، 97-116.
سازمان سنجش آموزش کشور (1396). آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی. دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل.
سوخته‌زار، لیلا (1390). بررسی پیامدهای احتمالی، شیوه برگزاری و نوع سؤالات آزمون نیمه‌متمرکز دکتری از دیدگاه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
صالحی عمران، ابراهیم؛ ابراهیمی، قربانعلی و حسین‌زاده، ملیحه (1389). بررسی عوامل و انگیزه‌های پیدایش و گسترش دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی. نشریه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم، 6، 339- 343.
صالحی عمران، ابراهیم؛ ابراهیمی، قربانعلی و حسین‌زاده؛ ملیحه (1390). بررسی عوامل و انگیزه‌های پیدایش و گسترش دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی در ایران (مطالعه موردی: استان مازندران). مطالعات اجتماعی ایران، 13، 25-35.
قارون، معصومه (1381). برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران در دوره 88- 1380. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 26، 71- 118.
قورچیان، نادرقلی و حیدری کرد زنگنه، غلامرضا (1387). ارائه مدلی جهت ارتقا و توسعه خصوصی‌سازی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 30، 219 – 258.
گال، مریت؛ بورگ، والتر و گال، جویس (1391). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی؛ ترجمه احمدرضا نصر اصفهانی و همکاران. تهران: سمت؛ دانشگاه شهید بهشتی.
مدهوشی، مهرداد و نیازی، عیسی (1389). بررسی و تبیین جایگاه آموزش عالی در ایران. آموزش عالی ایران، 4، 111- 147.
میرزاده، اکبر؛ شهبازی، محمد و جواهری کامل، مهدی (1388). نگاهی به فلسفه و روندهای جهانی خصوصی‌سازی. تدبیر، 209، 29 – 34.
 
Belfield, C. & Levin, M. (2002). Education privatization: causes, consequences and planning implications. International Institute for Educational Planning, 5 (3), 26-36.
Boubakri, N; Cosset, J. & Saffar, W. (2017). The constraints on full privatization: International evidence. Journal of Corporate Finance, 42, 392–407.
Bowman, J. (2005). Admission practices in master of public administration program. Public Administration Review, 48 (5), 867- 869.
Chang, S. & Boontham, W. (2017). Post-privatization speed of state ownership relinquishment: Determinants and influence on firm performance. North American Journal of Economics and Finance, 41, 82–96.
Crnkovic, B. & Pozega, Z. (2009). Causes & models of privatization in higher education. Regional University, 10, 738 - 837.
Hegde, D. (2005). Public and private universities: Unequal sources of regional Innovation? Economic Development Quarterly, 19 (4), 373-389.
Holzhacker, D; Chornoivan, O; Yazilitas, D. & Dayan-Ochir, K. (2009). Privatization in higher education: Cross-country analysis of trends, policies, problems, and solutions. Institute for Higher Education Policy Institute for Higher Education Policy, 20 (5), 1-27.
Islam, A & Salma, U. (2016). The Role of Private Universities in Higher Education of Bangladesh: An Empirical Investigation. International Journal of Finance and Banking Research, 2 (4), 121-128.
Levin, A. (2010). Privatization in higher education. Columbia University, 85, 35-40.
Levy, C. (2004). The new institutionalism: Mismatches with private higher education’s global growth. Higher education, 3, 1-34.
National Education Association (2004). Higher Education and Privatization, 10 (2), 1-40.
Weeks, P. (2006). Privatization of the Public University: A Risk/benefit analysis, a compilation of papers originally presented at a conference sponsored. The Merrill Advanced Studies Center, 11 (6), 35-40.