ساختار و فرایند انتخاب و انتصاب رؤسای دانشگاه: بررسی تجارب جهانی و ارائه سناریویی برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

در این پژوهش، با توجه به لزوم بازنگری در ساختار و فرایند انتخاب و انتصاب رؤسای دانشگاه، و براساس تصویب مادۀ 49 قانون برنامه چهارم توسعه و حرکت در جهت استقلال دانشگاه ها، نوع شناسی تجارب 21 دانشگاه جهان در ساختار و فرایند انتخاب و انتصاب رؤسای آنها صورت گرفته است؛ و براساس آن و با استفاده از تکنیک سناریوسازی و نظرخواهی از صاحب نظران آموزش عالی دربارۀ سناریوهای پیشنهادی، در نهایت دو سناریو: 1. عدم تمرکز 2. همکاری ذی نفعان داخلی و بیرونی برای ساختار و فرایند انتخاب و انتصاب رئیس دانشگاه در ایران پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structure and Process of Selecting University Presidents: Investigation of the Universal Experience and Presentation of Scenario for Iran

نویسنده [English]

  • Nasrin Norshahi