بررسی موانع توسعه کارآفرینی در دانشگاه شاهد از نظر اعضای هیات علمی در سال تحصیلی 87-1386

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران

2 دانشجوی کارشناس یارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

چکیده

پژوهش حاضر، موانع توسعة کارآ فرینی در دانشگاه شاهد را از نظر اعضای هیئت علمی این دانشگاه نشان می‌دهد . بدین منظور، موانع توسعة کارآفرینی در دانشگاه شاهد، حول سه محور درون زا، برون زا و ترکیبی(درون‌زا + برو‌ن‌زا) که شامل ۸ سؤال اصلی بوده، مورد بررسی قرار گرفته است . روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است . جامعة آماری شامل کلیة اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد بوده که با توجه به حجم اعضای جامعة آمار ی ( ۲۷۹ نفر) و با استفاده از نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۵۰ نفر به عنوان نمونة آماری پژوهش انتخاب شدند . ابزار پژوهش، پرسشنامه بوده و داده های حاصل به دو شیوة توصیفی و استنباطی تحلیل آماری شده است . عمده ترین یافته های پژوهش نشان داد که طبق آزمون رتبه‌بندی ( فریدمن) ، نخست موانع درون زا بیشترین نقش بازدارندگی را در توسعة کارآفرینی در دانشگاه شاهد دارند؛ پس از آن، موانع برون زا و در رتبة سوم موانع ترکیبی قرار دارد؛ دوم ، بین میزان اهمیت موانع درون زا تفاوت معنادار وجود ندارد و با توجه به میانگین رتبه های حساب شده، نقش مدیریت ارشد مهمترین مانع درون‌زای کارآفرینی در دانشگاه است و بعد از آن، به ترتیب، نقش پیچیدگی اهداف، و در نهایت نقش منابع انسانی، مهم ترین مانع درون زای کارآفرینی در دانشگاه است؛ سوم، بین میزان اهمیت موانع برون زا تفاوت معنادار وجود ندارد؛ با توجه به میانگین رتبه های محاسبه شده، نقش عوامل علمی و تحقیقاتی، مهم ترین مانع برو نزای کارآفرینی در دانشگاه است و پس از آن، به ترتیب، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی  اجتماعی، و در نهایت، عوامل اقتصادی و مالی مهمترین موانع برون زای کارآفرینی در دانشگاه است؛ چهارم، با توجه به میانگین رتبة محاسبه شده، نقش و ضریب کوشش نیز مانع ترکیبی کارآفرینی در دانشگاه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Resources and Constraints on Entrepreneurship Development in Shahed University: Faculty Members’ Point of View

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Mirzamohammadi 1
  • Mahdi Amiri 2
  • Siyavash Pour Tahmasbi 3
1
2
3
چکیده [English]

This study investigated the resources and constraints on entrepreneurship development in Shahed University in 3 layers i.e., internal, external and mixed. The statistical population was the total faculty members of Shahed University (279 persons) and with the use of random sampling, 150 were selected. The research instrument was a questionnaire. The results were: 1. According to the Friedman ranking test, internal resources and constraints have the major constraining role in entrepreneurship development in Shahed University. External and mixed resources
and constraints are in the second and third place. 2.There is not a significant difference between internal resources. According to the average ranks, the manager role is the most important constraint in entrepreneurship development in Shahed University. The roles of the Complexities of goals and human resources are in the second and third place, respectively. 3.There is not a significant difference between external resources. According to the average ranks, the most important of external entrepreneurship constraints is the research and scientific factor. Cultural, socio–political, economical and financial factors are among the next important ranks. 4.There is not a significant difference between mixed resources. According to the average ranks, the role of effort was the most important factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • development
  • resources and constraints
  • University