نقد اصول اساسی کاربرد فرمول حذف عامل شانس (با استفاده از نمره منفی) در آزمون ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

استفاده از نمرة منفی در آزمون های انتخاب  پاسخ یکی از مسا ئلی است که استفاده کنندگان آزمون ها به خصوص معلمان به طور مستمر با آن رو به رو هستند . فرمول حذف عامل شانس (نمرة منفی) کاملاً بر اساس قانون احتمالات استوار بوده و شرایط به خصوصی برای استفاده از آن وجود دارد ، اما در بسیاری از موارد، افراد مذکور بدون اینکه از شرایط اساسی آن آگاهی لازم را داشته باشند، آن را مورد استفاده قرار می دهند . زمانی که شرایط استفاده از نمرة منفی محقق نشده باشد، اعمال آن جهت تعدیل نمرات، نه تنها موجب افزایش اعتبار اندازه گیری نخواهد شد، بلکه ممکن است نتیجه عکس داشته و آن را خدشه دار سازد؛ همچنین ممکن است موجب ضایع شدن حق افراد، به خصوص افراد دارای سطوح بالای توانایی شود . از طرف دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که آزمودنی ها از ترس نمرة منفی نتوانند آن گونه که باید و شاید توانایی واقعی خود را نشان دهند . این مقاله در نظر دارد ، ضمن نقد اصو ل اساسی استفاده از فرمول حذف عامل شانس (نمرة منفی)، استفاده کنندگان از آزمون ها را برای آگاهی از شرایط استفا دة صحیح از آن یاری کند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticizing the Fundamental Principles of the Application of Chance Factor Elimination Formula in Test

نویسنده [English]

  • Gholamreza Golmohammad Nazhad Bahrami
چکیده [English]

The use of negative points in selectedresponse tests is one of the issues that test users especially instructors continuously encounter. Chance factor elimination formula is completely based on the probability law, and there is a special condition for its use. Most of the time, people use it without being aware of its fundamental conditions.
When the conditions for the use of negative points are not met, its use for grade moderation, not only doesn't increase the measurement reliability, but it may also produce opposite results. It may also ignore the right of those who are on the higher levels of ability. On the other hand, there is the possibility that the examinees wouldn't be able to show their real ability for the fear of negative point. In addition to criticizing the use of fundamental principles of chance factor elimination (negative point), this paper tries to help users to become aware of the correct conditions for its use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: selectedresponse tests
  • multiplechoice tests
  • guessing factor
  • chance factor
  • negative point