ارزیابی درونی، ابزاری برای سنجش کیفیت گروه های آموزشی دانشگاه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و مدیر گروه شهرسازی دانشگاه هنر

چکیده

ارزیابی درونی یکی از روش های سنجش کی فیت در آموزش عالی است که با استفاده از عوامل، معیارها و شاخص های مختلف به ارزیابی کیفیت آموزشی می پردازد . ارزیابی درونی گروه شهرسازی دانشگاه هنر در طول دوره ۱۳۸۵  ۱۳۷۸ بر اساس بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی گروه شامل رسالت‌ها و اهداف گروه، مدیریت و سازماندهی، هیئت علمی، دانشجویان، فرایند تدریس و یادگیری، دوره های آموزشی و برنامه های درسی، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی و سرانجام پژوهش انجام شده است . نتایج نهایی تحقیق نشان
می دهد ، کیفیت گروه آموزشی شهرسازی در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد، اما وضعیت گروه با سطح مطلوب فاصله دارد . در نهایت اقداماتی به منظور بهبود کیفیت گروه در سطوح نهادی مسئول شامل گروه، دانشکده، دانشگاه و وزارتخانه ارائه شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal Evaluation: A Tool for Quality Assessment of University Departments Case Study: Internal Evaluation of the Urban Planning Department of Art University

نویسنده [English]

  • Naser Barakpour
چکیده [English]

Internal Evaluation is a method for quality assessment in the higher education which is carried out through different factors, criteria and indicators. Internal Evaluation of the urban planning department of Art University during the years 2006  1999 was done through investigating the main influential factors on educational quality of the department including department mission and goals, management and organizing, academic staff, students, teaching and learning processes, educational courses and programs, education and research facilities and research conditions. The results indicate that the quality of the urban planning department is relatively desirable, but far from the ideal. In the end, some measures and actions have been proposed for improving the department quality at different institutional levels such as department, faculty, university and ministry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Evaluation
  • Higher Education
  • urban planning department
  • academic staff
  • students