تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه‌ها برای استقرار مدیریت کیفیت جامع مورد مطالعه: یک دانشگاه دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی

چکیده

هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه برای استقرار مدیریت کیفیت جامع بوده است. در این تحقیق، شش اصل تعهد، مشتری‌گرایی(تأمین رضایت ارباب رجوع)، واقع‌گرایی، مشارکت و همکاری، آموزش و بهبود مستمر به عنوان اصول مدیریت کیفیت جامع در نظر گرفته شد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ مدیران دانشگاه در سه سطح عالی، میانی و عملیاتی بوده است. روش نمونه‌گیری نیز به صورت تصادفی طبقه‌ای بوده و برای تقسیم حجم نمونه میان طبقه‌های جامعه با توجه به حجم هر طبقه از شیوۀ تخصیص متناسب استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شده است و داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که آمادگی مدیران دانشگاه برای استقرار مدیریت کیفیت جامع در حد مناسبی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Readiness of University Managers for Situationalizing Total Quality Management

نویسندگان [English]

  • Mostafa Kazemi 1
  • Vajiheh Houshiar 2
1
2
چکیده [English]

Total quality management is a managerial system that is basic for continuous and gradual improvement of an organization; therefore, all of the members of this system try to satisfy whatever their customers want.
The fundamental goal of this research is clarifying the readiness of university managers for situational zing total quality management. The vital principles of this research are commitment, customer focus, fact-based decision making, employee involvement, training and continuous improvement. The population of this research is first-level, middle-level and top-level managers and the sampling method is stratified random sampling.
In order to analyze the data, the SPSS software is used. The data is analyzed in two levels of inferential and descriptive statistics.
The results show that the readiness of university managers for situational zing total quality management is not appropriate. Out of all of the principles, just commitment for situational zing total quality management is at an appropriate level. For the rest of the principles which were not appropriate, the interview was done with managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • readiness
  • principles of total quality management
  • university managers
ادوارد، سالیس. مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش، علی حدیقی. نشر هوای تازه. تهران، چاپ اول، 1380.
 آذر، عادل. آمار و کاربرد آن در مدیریت. انتشارات سمت. تهران، جلد دوم، 1380.
باران‌دوست، رامبد. اجرای مدیریت کیفیت جامع در سازمان. مجلة تدبیر، شمارة 110، ص 88 و 89، بهمن 1379.
بزازجزایری، احمد. مدیریت بر مبنای توانمندسازی منابع انسان. مجلة تدبیر، شمارة 162، آبان 1384.
تاگوچی، هیروتاکا. مدیریت در ژاپن. ترجمة حسین افشین منش، 1371.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. موسسة انتشارات آگاه. تهران، چاپ هفتم، .1382
سکاران، اوما. روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمة محمد صائبی و محمود شیرازی. مرکز آموزش مدیریت دولتی. تهران، چاپ اول، 1380.
جعفری، مصطفی؛ اصولی، حسین ؛ شهریاری، حسام؛ شیرازی‌منش، مژده و فهیمی، امیرحسین. مدیریت کیفیت فراگیر(جلد اول). موسسة خدمات فرهنگی رسا، تهران، چاپ سوم، 1383.
حاجی‌شریف، محمود. مدیریت کیفیت فراگیر. مرکز آموزش مجتمع صنعتی سیمان آبیک. تهران، چاپ اول، 1374.
 رجب بیگی، مجتبی و سلیمی، محمدحسین. مدیریت کیفیت فراگیر. انتشارات جهاد سازندگی، 1374.
 زمردیان، اصغر. مدیریت کیفیت جامع. موسسة مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی، ص45، 1373.
 میرابی، وحیدرضا. مدیریت (مبانی و استراتژی). انتشارات شهر آشوب، چاپ دوم، .1382
 وتن، دیوید ای و کمرون، کیم ای. تواناسازی و تفویض اختیار. بدرالدین اورعی یزدانی، ‌موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1381.
Antony, J.; Leung, K.; Knowles, G. and Gosh, S. (2002). Critical success factors of TQM implementation in Hong Kong industries. International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 19 No. 5, pp. 551-66.
Flynn, B.B.; Schroeder, R.G. & Sakakibara, S. (1994). A framework
for quality management research and an associated measurement instrument. Journal of Operations Management, Vol. 11 , pp. 339-66
Joseph, I. N.; Rajendran ,C. & Kamalanabhan, T. J. (1999). An instrument for measuring total quality management implementation in manufacturing-based business units in India. International Journals of Production Research, Vol. 37 No. 10, pp. 2201-15.Motwani, J. (2001). Critical factors and performance measures of TQM. The TQM Magazine, Vol. 13 No. 4, pp. 292-300.
Munro-Faure, Lesley & Munroe-Faure, Malcolm (1992). Implementing total quality management. financial times, pitman publishing, London.
Oakland, john (1991). Total quality management, department of trade & industry, London.
Padhi, Nayantara (2008). The Eight Element of TQM. www.sixsigma.com.
Ross, Joel E. (1999) Total Quality Management. United States of America, Third Edition.
Saraph, J. V.; Benson, G. and Schroeder, R. G. (1989). An instrument for measuring the critical factors of quality management. Decision Sciences, Vol. 20 No. 4, pp. 810-29.
Scholtes, peter R. (1991). The team handbook, joiner, 13th printing.
Tamimi,N. A second-order factor analysis of critical TQM factors, International Journal of Quality Science, Vol. 3 No. 1, pp. 71-9.
Zeitz, G.; Johansson, R. and Ritchie, J. E. Jr (1997). An employee survey measuring total quality management practices and culture. Group and Organization Management, Vol. 22 No. 4, pp. 414-44.