ارایه مدلی برای ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف مقاله حاضر، ارائه چارچوبی به منظور ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه‌ها است. در این راستا، روش تحقیق، توصیفی  پیمایشی و روش جمع آوری داده‌ها کتابخانه‌ای میدانی است؛ جامعه آماری تحقیق حاضر ده نفر از خبرگان مدیریت دانش می‌باشد و برای استفاده گردید. در ابتدا مروری بر ادبیات موضوع مدیریت SPSS تحلیل یافته‌ها از نرم‌افزار دانش و سپس مدل‌های مختلف مدیریت دانش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند؛ در نهایت با استفاده از روش دلفی مدلی برای ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه‌ها ارائه شده است. پرسشنامه اولیه حاوی شاخص‌های سنجش، بین 10 نفر از خبرگان توزیع و نظرات اصلاحی و پیشنهادات و انتقادات آنان دریافت و تغییرات لازم در پرسشنامه نهایی با استفاده از نظریات آنها اعمال و نسبت به اصلاح و روان‌سازی شش مورد از سؤال‌ها و نیز حذف نه سؤال و اضافه نمودن پنج سؤال دیگر، اقدام گردید. روش کار در این مرحله اینگونه بود که به منظور تجزیه و تحلیل نظرات خبرگان از آزمون ویلکاکسون استفاده شد و شاخص‌هایی که در این آزمون، ارتباط معنادار آنها با فرایند مربوطه تأیید نشد، حذف
گردیدند، همچنین بر اساس نظرات کتبی خبرگان، برخی شاخص‌ها اضافه و یا تصحیح شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing an Evaluation Model for Knowledge Management in Universities

نویسنده [English]

  • Easa Niyazi
چکیده [English]

Taking into account the importance of knowledge management in universities, this paper is an effort to show a framework for evaluating the level of knowledge management by systematic library research and survey study in universities. At first, the literature was reviewed, then, various models of knowledge management were
surveyed. In the end, a framework for evaluating the level of knowledge management was introduced using the Delphi method. Meanwhile, the initial questionnaire containing measurement indicators was distributed among 10 experts and their comments and feedback were collected. These comments and feedback were used to make the necessary changes in the final questionnaire. Consequently,
six items were improved and reformed, nine items were removed, and five more items were added. The method used for the analysis of experts’ ideas was Wilcoxon Test. It should be mentioned that all these changes were carried out through Wilcoxon Test and written opinions of the experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management (KM)
  • Higher Education
  • University
  • models of knowledge management