بررسی دیدگاه‌‏های اعضای هیئت‏ علمی در خصوص رویکرد بین‏‌المللی‏‌سازی برنامه‏‌های ‏درسی آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

2 دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره رویکرد بین‏المللی‏سازی برنامه‏های درسی در دانشگاه بود. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه بین‏المللی امام خمینی، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود و 320 نفر به‌عنوان نمونه در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته‏ بود. جنبه‏های اصلی در این ابزار عبارت بودند از: الزام‏های بین‏المللی‏سازی، پیامدهای آموزشی بین‏المللی‏سازی، پیامدهای پژوهشی بین‏المللی‏سازی و نقاط قوت بین‏المللی‏سازی برنامه درسی. ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. یافته‌های به دست آمده از بررسی نظرات اعضای هیئت علمی نشان داد که آنان موافق الزامات بین‏المللی‌سازی هستند و از دیدگاه آنها بین‏المللی‌سازی برنامه‏های درسی در وضع مطلوب، موجب هماهنگی با استانداردهای آموزشی بین‏المللی، ارتقاء کیفیت آموزش، به‏روز شدن دانش تخصصی استادان و گسترش رشته‏های تحصیلی مطرح در سطح بین‏الملل می‏شود. اما آنان گویه‏های مربوط به الزام‏های بین‏المللی‌سازی برنامه‏های درسی در وضعیت موجود آموزش عالی کشور را پایین‏تر از حد متوسط ارزیابی کرده‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Opinions of Faculty Members on the Internationalization Approach to Higher Education Curriculum

نویسندگان [English]

  • Ali Ghasempour 1
  • Setareh Mousavi 2
چکیده [English]

This research was conducted to examine opinions of faculty members on the internationalization approach to higher education curriculum. As such, it was attempted to make use of a descriptive survey method in order to conduct the study. The statistical population of the study included faculty members at Imam Khomeini International University, University of Tehran and Isfahan University of Medical Sciences. A sample of 320 individuals were finally selected. The researcher-made questionnaire was the main research instrument used in this study. The main dimensions of this instrument were as follows: Requirements, Training Outcomes, Research Consequences and Strengths of Internationalization of Curriculum. The Cronbach's Alpha Coefficient of the latter instrument was 0.81. Given the viewpoints of faculty members, it was indicated that they were in agreement with requirements of internationalization and that internationalization of curriculum at desired status would lead to coordination with international training standards, improvement of international education, updating professors’ specialized knowledge and finally expansion of academic top courses at the international level. However, they thought that the sub-items of requirements of internationalization of curriculum in the current state of higher education in the country were below average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • approach
  • internationalization of curriculum
  • Higher Education
آراسته، حمیدرضا؛ سبحانی‏نژاد، مهدی و همایی، رضا (1387). وضعیت دانشگاه‌های شهر تهران در عصر جهانی شدن از دیدگاه دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، 14 (4)، 47-66.
بازرگان، عباس؛ حسین‌قلی‏زاده، رضوان و دادرس، محمد (1389). نگاهی به آموزش عالی فراملی در کشور ایران: مسائل و چشم‏انداز. فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، 16 (4)، 1-17.
خسروی‌نژاد، شهرزاد؛ عصاره، علیرضا و الهام‌پور، حسین (1390). بررسی موانع بین‌المللی‌سازی برنامه‌های درسی دانشگاه‌های آزاد منطقه 6 (استان خوزستان) از دیدگاه اعضای هیئت علمی این دانشگاه‌ها. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 4، 31-59.
خشنودی‌فر، مهرنوش و فتحی واجارگاه، کوروش (1390). بین‌المللی‌سازی برنامه‌های درسی با رویکرد آموزش از راه دور. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 22، 87-96.
زمانی‌منش، حامد (1396). تحلیل عاملی تأییدی راهکارهای تأثیرگذار در بین‌المللی برنامه‌های درسی علوم پزشکی: دیدگاه اعضای هیئت علمی. فصلنامه طب و تزکیه، 26 (3)، 197-212.
فتحی واجارگاه، کوروش؛ یمنی، محمد و زارع، عذرا (1388). بررسی موانع بین‏المللی برنامه‏های درسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت علمی. فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، 15 (4)، 82-63.
فتحی واجارگاه، کوروش؛ ابراهیم‌زاده، عیسی؛ فرج‌الهی، مهران و خشنودی‌فر، مهرنوش (1391).بین­المللی­سازی برنامه­ درسی در نظام آموزش عالی ایران: چالش­ها و راهبردها. مجله علوم تربیتی، 6، 45-66.
قاسم‌پور دهاقانی، علی و لیاقت‌دار، محمدجواد (1390). تحلیلی بر بومی‌سازی و بین‌المللی شدن برنامه درسی دانشگاه‌ها در عصر جهانی شدن. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 4 (4)، 1 – 24.
محمدی، فاطمه و پرداخته، فرهاد (1395). ارائه مدل هویت ایرانی – اسلامی در پدیده جهانی شدن نظام آموزشی ایران مبتنی بر مبانی روان‌شناختی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی. مطالعات روا‌ن‌شناسی و علوم تربیتی، 2 (2)، 192-204.
 
Abdul-Mumin, K. H. (2016). The process of internationalization of the nursing and midwifery curriculum: A qualitative study. Nurse Education Today, Nurse Education Today, 46, 139-145.
AUCC (2009). Internationalization of the curriculum: A practical guide to support Canadian universities ‘efforts, Ottawa.
Back, K. J. C.; Davis, Dorothy V. & Olsen, Alan (1996). Internationalization and higher education: goals and strategies. Canberra: Aust. Govt. Pub. Service.
Belcher, J. (1995). Thinking globally, acting locally: strategies for universities. Journal of International Education, 6 (3), 5-13.
Caniglia, G.; John, B.; Bellina, L.; Lang, D. J.; Wiek, A.; Cohmer, S. & Laubichler, M. D. (2018). The global curriculum: A model for transnational collaboration in higher education for sustainable development. Journal of Cleaner Production, 171, 368-376
Cheng, Y. C. (2004). Fostering local knowledge and human development in globalization of education. The International Journal of Educational Management; 18 (1) 7-24.
De Wit, H. (2002). Internationalization of higher education in the United States of America and Europe: a historical, comparative, and conceptual analysis. Westport, Conn.: Greenwood Press.
Earley, P. C.; Ang, S. & Tan, J. (2006). Developing Cultural intelligence at work. Stanford, CA: Stanford University Press.
Gacel, J. A. (2005). The Internationalization of Higher Education: A Paradigm for Global Citizenry. Journal of Studies in International Education, 9 (2), 121 – 136.
Hubbard, J. D. & Larsen Maloley, K. (2013). Teaching a balanced view of Germany to K-6 teacher candidates: Dispelling negative stereotypes and internationalizing the curriculum. The Journal of Social Studies Research, 37 (4), 209-219.
Jang, J. Y. (2009). Analysis of the Relationship between Internationalization and the Quality of Higher Education. A dissertation submitted faculty of the graduate school of the University of Minnesota.
Kallen, D. (2005). Academic exchange in Europe: Towards a new era of cooperation. In: The Open Door: Pan-European Academic Cooperation, an Analysis and a Proposal. Bucharest: UNESCO
Kieran, J. (2005); International education: The concept, and its relationship to intercultural education, Journal of Research in International Education, 4, 313.
Knight, J. & De Wit, H. (Eds.). (1997); Internationalization of higher education in Asia Pacific countries. Amsterdam: European Association for International Education.
Knight, J. (1999). A time of turbulence and transformation for internationalization (Research Monograph, No. 14). Ottawa, Canada: Canadian Bureau for International Education.
Knight, J. (2003); Updated internationalization definition. International Higher Education.
Knight, J. (2004). Internationalization remodeled: Definitions, approaches and rationales. Journal of Studies in International Education, 8 (1), pp. 5-31.
Knight, J. (2005). An Internationalization Model: Responding to New Realities and Challenges. In H. De Wit et al. (Eds.), Internationalization of Higher Education in Latin America: The International Dimension (pp. 1-38). Washington DC, WA: World Bank.
Maidstone, P. (1996). International literacy: A paradigm for change: A manual for internationalizing the curriculum. Victoria, British Columbia: Centre for Curriculum, Transfer and Technology.
McTaggart, R. (2003). Internationalization of the curriculum. Ottawa, ON: Canadian Bureau for International Education.
O'Connor, G. C. (2009). Internationalization of general education curriculum in Missouri community colleges: A faculty perspective. (Doctoral Dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertation Database. (3393633).
OECD (2004). Education in a New International Setting: Curriculum Development for Internationalization — Guidelines for Country Case Study. Paris: OECD (CERI).
Qiang, Z. (2003). Internationalization of Higher Education: towards a conceptual framework. Policy Futures in Education, 1 (2), 248 - 270.
Rizvi, F. (2004). Debating globalization and education after September 11. Comparative Education, 40 (2), 157-171.
Schoorman, D. (1999). The pedagogical implications of diverse conceptualizations of internationalization: A U.S.-based case study. Journal of Studies in International Education, 3 (2), 19-46.
Wachter, B. (2000). Internationalization at home: The context. In P. Crowther, M. Joris, M. Otten, B. Nilsson, H. Teekens, & B. Wachter (Eds.), Internationalization at home: A position paper (pp. 5-13). Amsterdam: European Association for International Education.
Whalley, T.; Langley, L.; & Villareal, L. (1997). Best practice guidelines for internationalizing the curriculum. Dougls College for the province of British Columbia, Ministry of education, skills and training.
Williams, S. H. (2008). Internationalization of the curriculum: A remedy for international students 'academic adjustment difficulties. Memorial University of Newfoundland.
Wylie, Michael (2008). Internationalizing curriculum: Framing theory and practice in international schools. Journal of Research in International Education, 7 (1), 5-19.
Zhan, Yu (2010). Impact of International Foundations on the Internationalization of Chinese Research Universities: A Case Study of Peking University and the Nippon Foundation Group. Columbia University.