شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و توسعه منابع انسانی در دانشگاه‌ها:یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و توسعه منابع انسانی در دانشگاه‌ها بود. پژوهش حاضر در چهارچوب رویکرد کیفی و با راهبرد پدیدارنگاری اجرا شد. مشارکت‌کنندگان 11 نفر از استادان دانشگاه‌های خوارزمی، تهران، بهشتی، صنعتی شریف و انجمن مدیریت منابع انسانی ایران بودند که از طریق نمونه‌گیری نوعی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های عمیق و نیمه سازمان‌یافته گردآوری شد. روش تحلیل داده‌ها تحلیل محتوایی استقرایی با استفاده از کدگذاری در سه سطح باز، محور و منتخب بود. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان عوامل مؤثر بر رشد و توسعه منابع انسانی در دانشگاه‌ها را در چهار دسته کلی: 1-عوامل داخلی یا درون‌دانشگاهی؛ 2- عوامل خارجی یا برون‌دانشگاهی؛ 3- عوامل مهارتی، اطلاعاتی و ارتباطی؛ و 4- عوامل پشتیبانی جای داد. با توجه به یافته‌های پژوهش که برآمده از دیدگاه‌های صاحب‌نظران است، پیشنهاد می‌شود مسئولان حوزه منابع انسانی دانشگاه‌ها در برنامه‌ریزی‌های خود، یافته‌های پژوهش حاضر را مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting the Growth and Development of Human Resources in Universities: A Qualitative Study

نویسنده [English]

  • Reza Baghdadchi
چکیده [English]

The purpose of this research was to identify factors affecting the growth and development of human resources in universities. The present research was conducted in the framework of qualitative approach and phenomenological strategy. The participants were 11 professors of Kharazmi University, University of Tehran, Shahid Beheshti University, Sharif University of Technology and Iranian Society for Human Resource Management who were selected through typical sampling method to achieve theoretical saturation. The research data were collected using deep and semi-structured interviews. The data analysis method was inductive content analysis using coding that was conducted at three levels of open, focused and selected design. The findings indicated that the factors affecting the growth and development of human resources in universities could be divided into the following four general categories: (1) internal or intra-academic factors; (2) external or extra-academic factors; (3) factors related to skills, information and communication and (4) supporting factors. According to the findings of the research, which were based on the views of the academic experts, it is recommended that the authorities in the field of human resources across universities consider the findings of this research throughout their planning procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resources development and growth
  • University
  • current status
  • desirable situation
اقدسی، سمانه و نوروززاده، رضا (1392). عوامل مؤثر بر توانمندی سازی منابع انسانی. دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 5 (1)، 197 – 227.
بازرگان، عباس (1389). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار.
حسن‌زاده بارانی کرد، سودابه و صالحی عمران، ابراهیم (1395). ارتقاء کیفیت آموزش منابع انسانی آموزش عالی با تأکید بر تولید و ساخت سرمایه اجتماعی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 3 (10)، 23 – 49.
خیراندیش، مهدی؛ دولتی، حسن و قمی، سپیده (1395). راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی. فصلنامه آموزش علوم دریایی، 5، 67 – 78.
دسلر، گری (1381). مبانی مدیریت منابع انسانی؛ ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
راوند، مصطفی و سیدنقوی، میرعلی (1395). منابع انسانی حرفه‌ای: کلید تعالی عملکرد سازمان‌های دولتی ایران. دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 8  (3)، 135 – 157.
سعیدی، یاسین؛ آراسته، حمیدرضا و زین‌آبادی، حسن‌رضا (1395). ویژگی‌های یک استاد راهنمای خوب از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد: یک مطالعه کیفی. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 7 (13)، 122 – 154.
سلطانی، محمدرضا و سلیمان‌تبار، مصطفی (1394). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی. دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 7 (3)، 51 – 78.
صفری، علی؛ فرخی، مجتبی وصالح‌زاده، رضا (1394). آسیب‌شناسی نظام مدیریت منابع انسانی. دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی،  7 (1)، 83 – 111.
علی‌پور درویشی، زهرا؛ سرداردونیقی، سهیلا و لطفی دهخوارقانی، لیلا (1390). بررسی نقش میانجی سرمایه فکری بر ارتباط میان وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی. پژوهش‌هایمدیریت منابع انسانی، 3 (2)، 111 -131.
کرد، حامد؛ کرد، باقر؛ مرادزاده، عبدالباسط و دژکام، جاسم (1393). ماهیت سرمایه فکری و نقش آن در توسعه مراکز آموزش عالی. دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت، صص 7-1.
محمدی، حامد (1388). عوامل مؤثر در توانمندسازی منابع انسانی. نشریه تعاون، 20 (204 و 205)، 1 – 19.
هاشمی، سیدحامد و پورامین‌زاد، سعیده (1390). چالش‌های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن. کار و جامعه، 136، 4 – 21.
 
Armstrong, M. (2006). Human Resource Management Practice, 10th ed. United Kingdom Cambridge University Press.
Armstrong, M. (1993). A handbook of personnel management practice. 4th ed. London: Kogan Page.
Becker, B. E., & Huselid, M. A. (2006). Strategic Human Resources Management: Where Do We Go from Here? Journal of Management, 32 (6), 898-925.
Bernardin, H. J. (2010). Human Resource Management: An Experiential Approach, 5th Ed. New York: McGraw-Hill.
Campbell, J. W.; Im, T. & Jeong, J. (2014). Internal Efficiency and turnover Intention: evidence From Local Government in South Korea. Public Personnel Management, 43 (2), 259-282.
Cassio, F. W. (2010). Managing Human Resource: Productivity, Quality of Work Life, Profit, 8th Ed. New York McGraw-Hill.
Clark, D. B. (2013). Employee Commitment and Other Factors That Affect Attraction and Retention of Employees in Organizations: The Examination of Research and OPM Practices. Dissertation Doctor of Management. University of Maryland University College.
Cresswell, John W. (2012). Educational research, planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson Education, Inc.
DeCenzo, D. A., & Robbins, S. P. (1988). Personnel/ Human Resource Management, 3rd ed. London: Printice- Hall.
Dessler, G. (2008). Human Resource Management. New York: Printic – Hall.
 
Gilley, J. & Eggland, S. (1992). Principle of Human Resource Development. NJ: Addison Wesley, First Edition. Malden-Head, pp. 12-13.
Hitt, M. A.; Uhlenbruck, K. & Shimizu, K. (2006). The importance of resources in the internationalization of professional service firms: the good, the bad, and the ugly. Academy of Management Journal, 49 (6), 1137-1157.
Ivancevich, M. J. (2010). Human Resource Management. New York: McGraw-Hill.
Jacobs, G.; Belschak, F. D. & Hartog, D. N. D. (2014). (Un) Ethical Behavior andPerformance Appraisal: The Role of Affect, Support, and Organizational Justice. Journal of Business Ethics 121 (1), 63 – 76.
Lynham, S. & Cunningham, P. (2006). National human resource development in transitioning societies in the developing world: concept and challenges. Advances in Developing Human, 8 (1), 116-135.
Martell, R. & Richard, M. (2010). The Role of Continuing Education and Training in Human Resource Development: An Administrations viewpoint. Journal of Academic Librarianship, 40 (3), 151-155.
Noe, R. A.; Hollenbeck, J. R.; Gerhart, B., & Wright, P. M. (2000). Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage. 3rd ed. Boston: Mc Graw-Hill.
Rahman, W., & Nas, Z. (2013). Employee development and turnover intention: theory validation. European Journal of Training & Development, 37 (6), 564-579.
Scrapello, V. G., & Ledvinka, J. (1988). Personnel/Human resource Management. Boston: PWS-Kent.
Swanson, R. A. & Holton, E. F. (2001). Foundations of Human Resource Development. San Francisco: Berrett-Koehler.
Werner J. M. & DeSimone R. L. (2006). Human Resource Development. Thomson South-western, Indian Edition Akash Press Delhi India