سنتزپژوهی متغیرهای پیش‏بین و ملاک در پژوهش‏های همبستگی حوزه روش تدریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی دکتری برنامه ‏ریزی درسی، دانشگاه

چکیده

این پژوهش با هدف سنتزپژوهی متغیرهای پیش‏بین و ملاک در پژوهش‏های همبستگی حوزه روش تدریس اجرا شد. جامعه پژوهش، تمام پژوهش‏های همبستگی بانک‏های اطلاعاتی داخلی (Magiran و SID) و خارجی (Taylor & Francis و Science Direct) در زمینه روش تدریس بود. معیار شمول پژوهش‏ها، مرتبط بودن با هدف پژوهش و بازه زمانی برای پژوهش‏های داخلی از سال 1390 تا 1396 و برای پژوهش‏های خارجی از سال 2010 تا 2017 بود. برای جست‏وجوی پژوهش‏ها از واژه کلیدی روش تدریس استفاده شد. درمجموع تعداد 47 پژوهش داخلی و 44 پژوهش خارجی از بانک‏های اطلاعاتی دریافت شد. متغیرهای پیش‏بین و ملاک استخراج و فراوانی آنها محاسبه شد. نتایج نشان می‏دهد که در پژوهش‏های داخلی روش مشارکتی، کاوشگری و حل مسئله و در پژوهش‏های خارجی روش مشارکتی، استفاده از رایانه در آموزش، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و آموزش مجازی مهم‏ترین متغیرهای پیش‏بین هستند. همچنین در پژوهش‏های داخلی یادگیری، رضایت‏مندی و پیشرفت تحصیلی و در پژوهش‏های خارجی یادگیری، نگرش و پیشرفت تحصیلی مهم‏ترین متغیرهای ملاک هستند. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می‏شود که در پژوهش‏های آینده، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود روش‏های تدریس به‌عنوان متغیر پیش‏بین و نگرش به‌عنوان متغیر ملاک بیشتر در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research synthesis of predictor and criterion variables in correlational research on teaching methodology

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Rostami Nejad 1
  • Amid Azadegan 2
1
2
چکیده [English]

The research aimed to synthesize predictor and criterion variables in correlational research on teaching methodology. The population of the study included all correlational research available in internal databases (Magiran and SID) and foreign databases (Taylor & Francis and Science Direct) on teaching methodology. The criteria for research inclusion were their relevance to the purpose of the research and the timeframe for research was from 2010 to 2017. Keyword for searching papers was teaching methodology. A number of 47 internal as well as 44 foreign research were chosen from the databases. The predictor and criterion variables were extracted and their frequency was calculated. Findings indicated that in internal research, collaborative, exploratory, and problem solving methods, and in foreign research, collaborative method, the use of computers in education, the use of information and communication technology in education, as well as virtual education were the most important predictor variables. In internal research, learning, satisfaction and academic achievement, and in foreign research, learning, attitude and academic achievement were the most important criterion variables. Based on the results, it is suggested that in future research, the use of information and communication technology as predictor variable, and attitude as criterion variable need to be further investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching methodology
  • Predictor variables
  • Criterion variables
  • Correlational research
ابوالقاسمی نجف‌آبادی، مهدی؛ میرالی رستمی، ام کلثوم و شیخی فینی، علی‌اکبر (1393). تأثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی جیکساو بر احساس تعلق به مدرسه در بین دانش‏آموزان دبیرستانی شهرستان نجف‏آباد. پژوهش‏های برنامه درسی، 1، 23-35.
ادیب حاج‌باقری، محسن و افاضل، محمدرضا (1390). مقایسه تأثیر روش‌های تدریس بر رضایت، اضطراب و یادگیری دانشجویان پرستاری. افق توسعه آموزش پزشکی، 3، 11-15.
ادیب‌نیا، اسد؛ مهاجر، یحیی و شیخ‌پور، سکینه (1392). مقایسه تأثیر روش تدریس حل مسئله با روش تدریس کاوشگری بر مهارت‏های حل مسئله اجتماعی دانش‌آموزان دختر در درس علوم اجتماعی پایه پنجم ابتدایی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 36، 63-78.
اسدی، محمد و غلامی، خلیل (1395). سنتزپژوهی بر الگوی تدریس اثربخش در آموزش عالی. دوفصلنامه مطالعات برنامه‏ریزی آموزشی، 9، 113-144.
اسلامی اکبر، رسول؛ حجت، محسن و بادیه‌پیمای جهرمی، زهره (1394). مقایسه تأثیر تدریس به روش یادگیری از طریق همتایان با روش سخنرانی بر میزان یادگیری دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1392. نشریه آموزش پرستاری، 3، 56-65.
اسلامیان، حسن؛ سعیدی رضوانی، محمود و فاتحی، یونس (1392). مقایسه اثربخشی روش‌های تدریس بحث گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت دانش‌آموزان از تدریس، در درس دین و زندگی. پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 38، 13-23.
بدری گرگری، رحیم؛ رضایی، اکبر و جدی گرگری، جواد (1390). مقایسه تأثیر روش تدریس مبتنی بر تفکر فعال (روش مشارکتی) و روش تدریس سنتی در یادگیری درس مطالعات اجتماعی دانش‏آموزان پسر. فصلنامه علوم تربیتی، 16، 107-120.
پورشافعی، هادی؛ طالب‏زاده، لیلا و آرین، ناهید (1395). نظریه‏ها و الگوهای آموزش و تدریس: ماهیت و کاربرد. بیرجند: انتشارت دانشگاه بیرجند.
پورصفر، علی؛ سادات، سیدعلی؛ هویدا، رضا؛ رجایی‏پور، سعید؛ عریضی، حمیدرضا؛ عبدی، حمید و دیگران (1394). ویژگی‌های روان‌سنجی (پایایی و روایی) مقیاس کیفیت تدریس استادان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه گیلان. فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آموزش عالی، 1، 109-125.
تاج‏الدین، ضیاء و عشقوی، ملیحه (1391). آموزش نمود دستوری به فارسی‏آموزان غیر ایرانی: بررسی مقایسه‏ای روش‏های تدریس ساختاری و ارتباطی. فصلنامه پژوهش‏های زبان و ادبیات تطبیقی، 9، 25-49.
تقی‏زاده، رقیه و عبدلی سلطان‌احمدی، جواد (1396). اثربخشی روش تدریس جیگ‏ساو بر خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی در درس آمار و مدل‌سازی در بین دانش‏آموزان علوم انسانی دوره دوم متوسطه. مجله‏ روان‏شناسی مدرسه، 2، 7-25.
تونی، نورعلی و یوسفی، رضا (1392). مقایسه تأثیر روش تدریس مشارکتی مبتنی بر بحث گروهی و روش تدریس توضیحی مبتنی بر کنترل مستقیم، در پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان مراکز پیش‏دانشگاهی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 12، 56-64.
حجازی، یوسف؛ شفیعی، فاطمه؛ رضوانفر، احمد؛ موحد محمدی، سید حمید و بذرافشان، جواد (1393). تأثیر روش تدریس سازاگرا بر یادگیری دانشجویان کشاورزی در درس هوا و اقلیم‏شناسی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 3، 511-519.
جعفری ثانی، حسین؛ پاک‌مهر، حمیده و عقیلی، علیرضا (1390). اثربخشی الگوی تدریس کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش‏آموزان در حل مسائل درس فیزیک. فصلنامه روان‏شناسی تربیتی، 22، 1-20.
جعفری ثانی، حسین؛ حجازی، زهرا و وقاری زمهریر، زهرا (1395). بررسی تأثیر روش تدریس تفحص گروهی بر رشد مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7، 23-41.
جعفری ثانی، حسین؛ حسینی، مجتبی؛ سادات‌هاشمی، فروزان و لطفی، ملیحه (1393). بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد فراشناختی دانش‏آموزان در درس علوم تجربی. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 2، 31-48.
جوزایی، کریم و سعدی‌پور، اسماعیل (1392). مقایسه اثربخشی آموزش بر اساس روش تدریس سکوسازی و روش سنتی بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر سال دوم متوسطه در درس زبان انگلیسی در شهر ویسیان. پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 36، 79-86.
جویس، برویس؛ ویل، مارشال و کالهون، امیلی (1380). الگوهای تدریس 2000؛ ترجمه محمدرضا بهرنگی. تهران: نشر کمال تربیت.
حسنی، حسین و جهاندیده، جواد (1394). بررسی تأثیر روش تدریس همیاری بر خلاقیت دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی در درس علوم تجربی. پژوهش‏های آموزش و یادگیری، 6، 139-150.
حقانی، فریبا؛ شکری، طیبه؛ امید، اطهر؛ برومند، محمدعلی و فرج‌زادگان، زیبا (1393). مقایسه پیشرفت تحصیلی در تدریس به روش سخنرانی و یادگیری مبتنی بر مسئله در دانشجویان پزشکی: یک مرور نظام‏مند. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14، 731-741.
خالق‏خواه، علی؛ رضایی شریف، علی؛ زاهد بابلان، عادل و هاشمی، سیده زهرا (1394). بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مشارکتی از نوع جیگ‏ساو بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش‏آموزان ابتدایی. مجله‏ مطالعات آموزش و یادگیری، 1/69. 154-169.
خسروی‏پور، بهمن؛ تقی‏بیگی، معصومه؛ رافع، میثم و زلالی، نعیمه (1395). عامل‌های مؤثر در روشنگری کیفیت تدریس از دید اعضای هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 36، 90-105.
خفته‌دل، مسعود؛ ادیب‌نیا، اسد و مهاجر، یحیی (1394). مقایسه تأثیر روش تدریس همیاری با روش تدریس 5 ای بر پیشرفت تحصیلی و مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان پسر در درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 46، 90-103.
خوشنویس اصل، پریسا؛ صادق‌زاده، منصور و اسدی، فردین (1394). بررسی میزان رضایت‏مندی دانشجویان پزشکی از روش تدریس آموزش بر پایه حل مشکل در مقایسه با سخنرانی. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 19، 33-40.
رسولی، یوسف؛ سلم‌آبادی، مجتبی و پناهی، غلامحسین (1393). مقایسه میزان تأثیر روش تدریس یادسپاری با روش سنتی (سخنرانی، بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان. مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 19، 115-134.
روحانی، حسین؛ فروغی، علیرضا و نظری، سعیده (1394). مقایسه تأثیر روش تدریس تفحص گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری دانشجویان (مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 4، 697-706.
ریحانی، طیبه؛ پورغزنین، طیبه؛ عجم، محمود و حسن‏زاده، فرزانه (1391). مقایسه تأثیر دو روش سخنرانی و ارائه جزوه بر یادگیری و رضایت دانشجویان پرستاری از روش تدریس. مراقبت‏های نوین. فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 4، 285-291.
زارع، محمد؛ ساریخانی، راحله؛ مهربان، جواد و سالاری، مصطفی (1394). مقایسه تأثیر روش تدریس بایبی و سنتی بر میزان خلاقیت و بارشناختی در درس شیمی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2، 55-76.
زنگنه، حسین و خدامرادی، حجت‌الله (1396). تأثیر روش تدریس مبتنی بر «تکالیف مشارکتی» بر یادگیری و یادداری دانش‏آموزان در درس ریاضیات پایه نهم. فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی، 1، 47-63.
سلطانی، اصغر (1395). اعتباریابی مقیاس نگرش نسبت به علم در بین دانش‏آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان. پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 49، 70-83.
سلطانی، نپتون؛ نادری، نادر و زارع، شهرام (1391). مقایسه تدریس درس فیزیولوژی تنفس به دو روش سنتی (سخنرانی) و تدریس در گروه‌های کوچک در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1389. مجله پزشکی هرمزگان، 4، 317-324.
سلیمانی، اسماعیل؛ سپهریان آذر، فیروزه و قادری، علی (1395). اثربخشی روش تدریس جیگ‏ساو و سنتی بر اضطراب-نگرش و عملکرد درس ریاضی. فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی، 2، 79-93.
شاهرخ، لیلا و هاشمی، شهناز (1396). سنتزپژوهی بازنمایی زنان در سینمای ایران. جامعه، فرهنگ و رسانه، 22، 69-97.
شاه‌نعمتی، سیده زهرا؛ سعادتمند، زهره و کشتی‌آرای، نرگس (1396). تحلیل روش‏های تدریس هنر به‌منظور ارائه الگوی مطلوب در دوره ابتدایی ایران. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 31، 79-100.
شعبانی، حسن (1371). مهارت‏های آموزشی و پرورشی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها.
شهامت، فاطمه و شهامت، نادر (1395). مقایسه کاربست فناوری آموزشی در روش‏های تدریس آموزش زبان انگلیسی استادان زن در دانشگاه‏های دولتی و آزاد اسلامی شیراز. فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 28، 267-285.
صادقی، عباس؛ خسروجاوید، مهناز؛ افقی، نادر و عبیری، مرجان (1393). مقایسه تأثیر روش تدریس همیاری (مشارکتی)، اکتشافی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به درس فیزیک. پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 42، 55-67.
صادقی، مسعود؛ حجتی، محمدرضا؛ حسینی، سید مسیح و قطره سامانی، کیهان (1390). مقایسه دو روش آموزشی نمایش اسلاید و استفاده از میکروسکوپ مونتورینگ در تدریس درس بافت‌شناسی عملی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 2، 69-75.
صفاریان، سعید؛ فلاح، وحید و میرحسینی، سید حمزه (1389). مقایسه تأثیر آموزش به کمک نرم‌افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی. فصلنامه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 2، 21-36.
عاشوری، جمال و صفاریان، محمدرضا (1393). مقایسه تأثیر روش‏های تدریس سکوسازی، حل مسئله و سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 26، 75-88.
عباسی اصل، رویا؛ سعدی‏پور، اسماعیل و اسدزاده، حسن (1395). مقایسه اثربخشی سه روش یادگیری مشارکتی بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان دختر پایه دوم راهنمایی. رویکردهای نوین آموزشی، 23، 105-124.
عبدی، علی؛ نوروزی، داریوش؛ ملکی، حسن و ابراهیمی قوام‏آبادی، صغری (1390). مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی. نوآوری‏های آموزشی، 37، 101-120.
عبدلی، افسانه؛ پورشافعی، هادی و زین‌الدینی میمند، فاطمه (1396). بررسی وضعیت کیفیت تدریس مدرسان در نظام آموزش عالی: ضرورت توجه به تدریس تعاملی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه جامع علمی -کاربردی خراسان جنوبی). فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی-اجتماعی خراسان، 3،76-47.
عبدلی، سمانه و محمدحسنی، نسرین (1394). سنتز پژوهی مؤلفه‌ها، ابزارها و روش‌های به کار رفته در ارزشیابی یادگیری الکترونیکی و ارائه الگویی جامع برای ارزشیابی آموزش الکترونیکی. فصلنامه مطالعات اندازه‏گیری و ارزشیابی آموزشی، 9، 153-172.
عزیزی، آرش؛ علایی، آرزو؛ ولایی، ناصر؛ امجدزاده، مینو و فردین نصر، افشین (1396). مقایسه تأثیر روش تدریس مجازی (الکترونیکی) با روش سخنرانی بر میزان یادگیری دانشجویان درس بیماری‌های دهان و فک و صورت و رضایتمندی ایشان. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 51، 57-62.
عطایی، نگار و پنجه‌پور، مجتبی (1390). مقایسه روش آموزشی مسئله‌محور با روش استادمحور در تدریس بیوشیمی متابولیسم. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ویژه‏نامه توسعه آموزش و ارتقای سلامت، 9، 1318-1325.
عطایی، نگار و پنجه‌پور، مجتبی (1394). مقایسه اثربخشی روش تدریس فعال تعاملی و سنتی در رضایت‌مندی و یادگیری درس بیوشیمی بالینی دانشجویان داروسازی. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 19، 81-91.
فرهادی‌پور، محمدامین؛ عباسی، عفت و کریم‌زایی، سمیرا (1394). مقایسه اثربخشی روش تدریس تفکر استقرایی و روش تدریس کاوشگری بر خلاقیت دانش‏آموزان پایه پنجم ابتدایی. پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 46، 10-21.
قاسمی، فاطمه و حسینی، زهرا (1395). تأثیر روش تدریس ساختارگرایی بر یادگیری و انگیزه پیشرفت در یادگیری. نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، 52، 73-91.
کاویانی، حسن؛ لیاقت‏دار، محمدجواد؛ زمانی، بی‌بی عشرت و عابدینی، یاسمین (1396). سنتزپژوهی بازده‏های آموزشی کلاس معکوس در فعالیت‏های یاددهی-یادگیری. نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش، 2، 145-166.
کاویانی، حسن و نصر، احمدرضا (1395). سنتزپژوهی چالش‏های برنامه‏های درسی آموزش عالی کشور در دهه اخیر و راهکارهای پیش رو. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 13، 7-36.
کاویانی، رامین؛ عزیزی، آرش؛ مکی‌نژاد، سید علیرضا؛ ولایی، ناصر و کهوند، مهرداد (1392). مقایسه روش تدریس عملی - تئوری با تئوری - عملی بر یادگیری درس مورفولوژی دندان و رضایتمندی دانشجویان. تحقیق در علوم دندانپزشکی، 35، 27-31.
گرشاسبی، ایوب؛ خورسند، الهام و تقی‏زاده، علی (1396). پیشرفت تحصیلی و نگرش دانشجویان پرستاری در سه رویکرد متفاوت تدریس درس زبان انگلیسی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 27، 251-260.
لاکدشتی، ابوالفضل؛ یوسفی، رضا و خطیری، خدیجه (1390). تأثیر نرم‌افزارهای شبیه‌ساز آموزشی بر یادگیری و یادسپاری دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتی تدریس. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 3، 5-21.
محمدشاهی، مجید؛ حسینی آهنگری، سید عابدین؛ حسینی، سید احمد و حیدری، فاطمه. (1393). مقایسه دو روش مختلف تدریس: آموزش حضوری و آموزش الکترونیک مبتنی بر وبلاگ (WBT) به شیوه بحث گروهی. توسعه آموزش جندی‏شاپور فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، 2، 164.156.
محمدی، بهنام (1395). بررسی دیدگاه دانشجویان بهداشت حرفه‏ای در مورد ویژگی‏های تدریس اثربخش. دو فصلنامه آموزش پزشکی، 2، 12-7.
مرادی، رحیم؛ خزائی، آذر و خزائی، ثریا (1396). بررسی تأثیر روش تدریس بدیعه پردازی بر خلاقیت و یادگیری درس میکروب‏شناسی دانشجویان علوم پزشکی ارتش. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 2، 90-80.
مؤمنی، حمید؛ صالحی، اشرف و صادقی، هاجر (1396). مقایسه تأثیر روش تدریس یادگیری مبتنی بر حل مسئله و نقشه مفهومی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 4، 244-234.
نوریان، آذین؛ نوریان، علی؛ ابن احمدی، آرزو؛ اکبرزاده باغبان، علیرضا و خوشنویسان، محمدحسین (1391). مقایسه دو روش آموزش مجازی و سنتی در تدریس درس دندانپزشکی جامعه نگر نظری برای دانشجویان دوره دکترای عمومی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی سال تحصیلی 1390-1389. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 3، 183-174.
هدایتی، اکبر؛ رضایی، احمد؛ یوسفی افراشته، مجید و هدایتی، مصطفی (1394). تأثیر روش تدریس جیگساو در پیشرفت تحصیلی و یادداری. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. 4. 126-111.
یاسبلاغی شراهی، بهمن؛ زارع، محمد و ساریخانی، راحله (1395). تأثیر روش تدریس بایبی بر میزان یادگیری و یادداری درس مفاهیم پایه دانشجویان رشته پرستاری. نشریه آموزش پرستاری، 1، 37-30.
Abdolhossini, A. (2012). The effects of cognitive and meta-cognitive methods of teaching in Mathematics. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 46, 5894 – 5899.
Ahmadpour, N. & Mujembari, A. K. (2015). The Impact of Montessori Teaching Method on IQ Levels of 5-Year Old Children. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 205, 122 – 127.
Alemán, J. L. F.; Gea, J. M. C. & Mondéjar, J. J. R. (2011). Effects of competitive computer-assisted learning versus conventional teaching methods on the acquisition and retention of knowledge in medical surgical nursing students. Nurse Education Today, 31, 866–871.
Arrue, M.; Alegría, B. R.; Zarandona, J. & Cillero, I. H. (2017). Effect of a PBL teaching method on learning about nursing care for patients with depression. Nurse Education Today, 52, 109–115.
Azizinezhad, M. & Hashemi, M. (2011). Masoud Azizinezhad, Masoud Hashemi. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 28, 862 – 866.
Barzegar, N.; Farjad, S. & Hosseini, N. (2012). The effect of teaching model based on multimedia and network on the student learning (case study: Guidance schools in Iran). Procedia - Social & Behavioral Sciences, 47, 1263 – 1267.
Bayrak, B. K. & Bayram, H. (2010). The effect of computer aided teaching method on the students’ academic achievement in the science and technology course. Procedia Social & Behavioral Sciences, 9, 235–238.
Berger, R. & Hänze, M. (2015). Impact of Expert Teaching Quality on Novice Academic Performance in the Jigsaw Cooperative Learning Method.  International Journal of Science Education, 37, 294-320.
Bilyalova, A. (2017). ICT in Teaching a Foreign Language in High School. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 237, 175 – 181.
Cabezas, M. F. (2017). From the Teaching-Based Model to the Learning-Based Model: A Comparative Study. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 237, 678 – 684.
Choe, K.; Park, S. & Yoo, S. Y. (2014). Effects of constructivist teaching methods on bioethics education for nursing students: A quasi-experimental study. Nurse Education Today, 34, 848–853.
Cooper, H. & Hedges, L. V. (2009). Research Synthesis as a scientific process. In H. Cooper, L. V. Hedges, and J. C. Valentine (eds.), The Handbook of Research synthesis & meta-Analysis (pp. 3-16). US: Russell Sage.
Emami Rizi, C.; Najafipour, M. & Jafari, E. M. (2013). The effect of the active teaching method on the academic achievement in the Religious concepts. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 83, 204 – 207.
Feistauer, D. & Richter, T. (2017). How reliable are students’ evaluations of teaching quality? A variance components approach, Assessment & Evaluation in Higher Education, 42 (8), 1263-1279.
Fernandez, R. S.; Tran, D. T.; Ramjan, L.; Ho, C. & Gill, B. (2014). Comparison of four teaching methods on Evidence-based Practice skills of postgraduate nursing students. Nurse Education Today, 34, 61–66.
French, J. N. & Rhoder, C. (2011). Teaching thinking skills: Theory and practice. New York, NY: Routledge.
Frunza, V. (2014). Implications of teaching styles on learning efficiency. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 127, 342 – 346.
George, R. (2006). A cross-domain analysis of change in students’ attitudes toward science and attitudes about the utility of science. International Journal of Science Education, 28 (6), 571-589.
Hajhosseiny, M. (2012). The Effect of Dialogic Teaching on Students' Critical Thinking Disposition. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 69, 1358 – 1368.
Howlett, D.; Vincent, T.; Watson, G.; Owens, E.; Webb, R. ;Gainsborough, N. et al (2011). Blending online techniques with traditional face to face teaching methods to deliver final year undergraduate radiology learning content. European Journal of Radiology, 78, 334–341.
Hubackova, S. & Semradova, I. (2013). Comparison of on-line teaching and face-to-face teaching. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 89, 445 – 449.
Iurea, C.; Neacşu, I.; Safta, C. G. & Suditu, M. (2011). The Study of the Relation between the Teaching Methods and the Learning Styles – The Impact upon the Students’ Academic Conduct. Procedia Social & Behavioral Sciences, 11, 256–260.
Jacobs, G.; Renandya, W. A. & Power, m. (2016). Simple, Powerful Strategies for Student Centered Learning. Springer Briefs in Education, DOI 10.1007/978-3-319-25712-9_7.
Jager, T. D.; Coetzee, M. J.; Maulana, R.; Lorenz, M. H. & Grift, W. V. D. (2017) Profile of South African secondary-school teachers’ teaching quality: evaluation of teaching practices using an observation instrument, Educational Studies, 43 (4), 410-429.
Jia, X.; Hu, W.; Caia, F.; Wang, H.; Li, J.; Runco, M. & Chen, Y. (2017). The influence of teaching methods on creative problemfinding. Thinking Skills & Creativity, 24, 86–94.
Karami, M.; Pakmehr, H. & Aghili, A. (2012). Another view to importance of teaching methods in curriculum: collaborative learning and students’ critical thinking disposition. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 46, 3266 – 3270.
Khorsandi, M.; Kobra, A.; Ghobadzadeh, M.; Kalantari, M. & Seifei, M. (2012). Online vs. traditional teaching evaluation: a cross-sectional study. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 46, 481 – 483.
Kucera, V. (2015). Comparative analysis of teaching methods of making web pages. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 171, 945 – 949.
Lewise, R. B.; Harrison, P. J.; Lynch, E. W. & Saba, F. (1994). Applications of technology in special education: A statewide study. Learning Disabilities: A Multidisciplinary Journal, 5 (2), 69-79.
Leyva-Moral, J. M. & Camps, M. R. (2016). Teaching research methods in nursing using Aronson's Jigsaw Technique. A cross-sectional survey of student satisfaction. Nurse Education Today, 40, 78–83.
Maumbe, K. (2014) Teaching and Learning in Recreation and Tourism: A Comparison of Three Instructional Methods, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 14 (4), 365-385.
McGuire, P. R.; Kinzie, M.; Thunder, K. & Berry, R. (2016) Methods of analysis and overall mathematics teaching quality in at-risk prekindergarten classrooms, Early Education & Development, 27 (1), 89-109.
Mohanty, R. & Bala Das, S. (2017). Progress in Intelligent Computing Techniques: Theory, Practice, and Applications, Advances in Intelligent Systems and Computing 519, DOI 10.1007/978-981-10-3376-6_15.
Pachemska, S.; Atanasova-Pachemska, T.; Iliev, D. & Seweryn-Kuzmanovska, M. (2014). Analyses of Student's Achievement Depending on Math Teaching Methods. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 116, 4035 – 4039.
Rees, E. L.; Quinn, P. J.; Davies, B. & Fotheringham, V. (2016) How does peer teaching compare to faculty teaching? A systematic review and metaanalysis. Medical Teacher, 38 (8), 829-837.
Saunders, F. C. & Hutt, I. (2015) Enhancing large-class teaching: a systematic comparison of rich-media materials. Higher Education Research & Development, 34 (6), 1233-1250.
Şenyuva, E.; Kaya, H. & Bodur, G. (2014). Effect social skills of nursing students of the project based teaching Methods. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 152, 393 – 398.
Shaari, A. S.; Yusoff, N. M.; Ghazali, I. M.; Rafisah Hj Osman, R. H. & Dzahir, N. F. M. (2014). The Relationship between Lecturers’ Teaching Style and Students’ Academic Engagement. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 118, 10 – 20.
Shishkovskaya, J.; Bakalo, D. & Grigoryev, A. (2015). EFL Teaching in the E-Learning Environment: Updated Principles and Methods. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 206, 199 – 204.
Smithikrai, C. (2016). Effectiveness of Teaching with Movies to Promote Positive Characteristics and Behaviors. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 217, 522 – 530.
Sykorova, J. (2015). Outputs of interactive exploration and project-based teaching at Mendel University in Brno, Czech Republic. Procedia - Social & Behavioral Science, 174, 3224 – 3227.
Tajari, T. & Tajari, F. (2011). Comparison of effectiveness of synectics teaching methods with lecture about educational Progress and creativity in social studies lesson in Iran at 2010. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 28, 451 – 454.
Tsai, C. (2013). An effective online teaching method: the combination of collaborative learning with initiation and self-regulation learning with feedback. Behaviour & Information Technology, 32 (7), 712-723.
Tasoglu, A. K. & Bakaç, M. (2010). The effects of problem based learning and traditional teaching methods on students’ academic achievements, conceptual developments and scientific process skills according to their graduated high school types. Procedia Social & Behavioral Sciences, 2, 2409–2413.
Vala, J.; Sladová, J.; Řeřichová, V. & Fic, I. (2014). The changes in the attitudes towards poetry in the class (14 - 15 years old) thanks to experimental teaching methods. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 116, 3811 – 3815.
Vlassi, M. & Karaliota, A. (2013). The comparison between guided inquiry and traditional teaching method. A case study for the teaching of the structure of matter to 8th grade Greek students. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 93, 494 – 497.
Veselinovska, S. S.; Gudeva, L. K. & Djokic, M. (2011). The effect of teaching methods on cognitive achievement in biology Studying. Procedia Social & Behavioral Sciences, 15, 2521–2527.
Weli (2015). Accounting Students Attitude towards Computer, The Acceptance of the Accounting Information System’s Course and Teaching. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 172, 18 – 25.
Wilson, J. A. Pegram, A. H. Battise, D. M. & Robinson, A. M. (2017). Traditional lecture versus jigsaw learning method for teaching Medication Therapy Management (MTM) core elements. Currents in Pharmacy Teaching & Learning, 9, 1151–1159