بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری‌)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و ارائه راهکارهایی برای کاهش این مشکلات، طراحی و اجرا شد. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی بود و از فن پیمایشبرای گردآوری داده‌ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان مقاطع مختلف (2770 دانشجو) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال تحصیلی 97-1396 بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی آن را متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید کردند. برای سنجش پایایی مقیاس‏های پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ (دامنه 881/0 – 723/0) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم‏ترین مشکلات دانشجویان، مشکل مالی و نداشتن تفریح و سرگرمی مناسب بود. از بین متغیرهای مورد مطالعه، میزان استفاده از اینترنت، میزان مطالعه درسی، میزان درآمد خانوار و درآمد شخصی، نگرش اطرافیان به رشته‏ تحصیلی و دیدگاه نسبت به آینده شغلی با میزان درک مشکلات به وسیله دانشجویان رابطه معنی‌دار داشتند.نتایج رگرسیون ترتیبی نشان داد سه متغیر میزان مطالعه درسی، میزان درآمد خانوار و دیدگاه نسبت به آینده شغلی در مجموع می‌توانند 4/17 تا 1/40 درصد تغییرات در متغیر وابسته میزان مشکلات دانشجویان را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Students’ Problems in Sari Agricultural Sciences & Natural Resources University (SANRU)

نویسندگان [English]

  • Taher Azizi-Khalkheili 1
  • Hamid Karimi 2
1
2
چکیده [English]

This research was conducted to investigate the students' problems at SANRU and suggests solutions to reduce these problems. This research was a descriptive-correlational study, and survey technique was used for collecting data. The statistical population of this study were all students of SANRU (2770 students) in the academic year 2017-2018. The data collection tool was a questionnaire. Its validity was approved by the agricultural extension and education specialists and the Cronbach's alpha coefficients of the scales (ranged from 0.723 to 0.881), indicating the reliability of the measurement tool. The research results revealed that the most important problems of students were financial problem and lack of suitable entertainment. Among the variables studied, the rate of internet usage, the amount of study, the amount of household income and personal income, the relatives' attitude toward the field of study and the perspective about the job's future had a significant relationship with the level of the problems understood by the students. The result of ordinal regression showed that three variables including the amount of study, the amount of household income and the perspective about the job's future, can predict 17.4 to 40.1 percent of the variation in the dependent variable of students' problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students' problems
  • Higher education
  • Agriculture education
احمدوند، مصطفی؛ نوری‏پور، مهدی و شریف‏زاده، مریم (1393). تعیین‏کننده‏های موفقیت تحصیلی: واکاوی مقایسه‏ای دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 10 (1)، 19-36.
اعظمی، یوسف؛ خانجانی، مهدی و صدر، محمد‏مهراد (1396). بررسی ساختار عاملی تأییدی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27 (154)، 94-106.
افشانی، سید علیرضا؛ عسگری ‏ندوشن، عباس و سفید، مجید (1391). بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‏های دانشگاه یزد. فصلنامه جامعه‏شناسی مطالعات جوانان، 2 (5)، 9-26.
جمالی، مرضیه و کیامنش، علیرضا (1396). نقش هدف‏های پیشرفت و فرسودگی تحصیلی در عملکرد تحصیلی: با واسطه‏گری انتظار پیامد و یادگیری خودنظم­جو. روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 3 (52)، 350-339.
جوادی، رفعت و قنبرنژاد، امین (1396). بررسی مقایسه­ای موانع یادگیری دانشجویان مشروط شده و غیرمشروطی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 4 (2)، 60-70.
حجازی، یوسف؛ ایروانی، هوشنگ و منصورفر، کریم (1382). بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران و نقش ضوابط گزینش در موفقیت آنها. مجله علوم کشاورزی ایران، 34، 559-564.
حسینیان، معصومه؛ نوری، ربابه؛ مقدسین، مریم و اصالت‏منش، سوفیا (1397). بررسی نقش میانجیگر سلامت روان و انگیزه‏های مصرف در رابطه میان سازگاری با دانشگاه و مصرف سیگار و قلیان توسط دانشجویان. دو ماهنامه‏ فیض، 22 (2)، 192-205.
دازداری، مهناز؛ عنایتی، ترانه و ضامنی، فرشید (1396). شناسایی ابعاد فناوری اطلاعات موثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 7 (3)، 27-43.
دهنوعلیان، عاطفه؛ اروجی، آرزو؛ علویانی، مهری و قدوسی‏مقدم، سارا (1397). بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی 96-95. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25، 83-92.
زارع، ابوذر؛ احمدوند، مصطفی؛ نوشادی، ناصر و شریف‏زاده، مریم (1397). واکاوی وضعیت شغلی و تحصیلی دانش‏آموختگان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز: کاربردی از مطالعه پیگیرانه. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 14 (1)، 215-228.
صادقی، حسن؛ عابدینی، زهرا و نوروزی، مهدی (1392). بررسی ارتباط سلامت روان و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 7 (2)، 17-22.
صدوقی، مجید و محمدصالحی، زهرا (1396). رابطه استفاده مفرط از اینترنت با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای استرس ادراک شده. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 7 (3)، 45-61.
صفری، طاهره؛ نذری ‏پنجکی، اطهره؛ حقیقی، مریم؛ صیادی، فاطمه؛ زینلی ‏بوجانی، میثم و امین، آرزو (1397). بررسی میزان علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی خود و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25، 61-67.
طاهری‏ خرامه، زهرا؛ شریفی‏فرد، فاطمه؛ آسایش، حمید و سپه‏وندی، محمدرضا (1396). ارتباط تاب‏آوری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۱۰ (۵)، ۳۷۵-۳۸۳.
عامریون، احمد؛ رضوی، پرویز؛ عابدی، قاسم؛ توفیقی، شهرام؛ رفعتی، حسن و عامریون، عفت (1390). اثر تحلیل میدان نیرو (کرت لوین) در بررسی عوامل موثر بر سطح خدمات فعلی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی منتخب نظامی استان مازندران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 9 (2)، 78-98.
قادری، مصعب؛ حردانی، فاطمه؛ نصیری، مرتضی و فکوری، الهام (1393). بررسی سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر جیرفت در سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 13، 949-960.
کوشا، حمیدرضا؛ دنگ‏کوب، ثناء و برزنونی، امیرعباس (1397). کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‏بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش. نشریه فناوری آموزش، 13 (2)، 157-171.
محمدی، محمدعلی و اعتباری ‏اصل، زهرا (1397). ارتباط کیفیت خدمات آموزشی با مسئولیت‏پذیری از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل. مجله سلامت و مراقبت، 20 (4)، 321-331.
مرادیان ‏سرخکلایی، منور؛ افتخار، حسن؛ نجات، سحرناز؛ ساعی‏پور، نرگس و اسمعیل ‏شهمیرزادی، سیما (1391). وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 1390-1389. دو فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، 14 (2)، 17-22.
ممتازان، محبوبه؛ محمودی، ناهید؛ باغبان، مینا و حسینی‏آهنگری، سیدعابدین (1394). مقایسه‏ی میزان افسردگی و سلامت روان در دانشجویان جدیدالورود دانشکده‏ علوم پزشکی آبادان در دو سال تحصیلی پیاپی 92-91 و 93-92. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه‏ آموزش علوم پزشکی، 6 (4)، 372-377.
یوسفی، نوریه؛ پاشاشریفی، حسن و شریفی، نسترن (1397). الگوی ساختاری فرسودگى تحصیلى بر اساس متغیرهاى حمایت اجتماعى ادراک شده، عدالت آموزشى و انگیزش تحصیلى دانشجویان. فصلنامه روان‏شناسی کاربردی، 12 (3)، 438-418.
Ajzen, I. (1999). The theory of planned behavior. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 50, 179-211.
Baklashova, T. A. & Kazakov, A. V. (2016). Challenges of international students’ adjustment to a higher education institution. International Journal of Environmental & Science Education, 11 (8), 1821-1832.
Biasi, V.; Mallia L.; Menozzi, F. & Patrizi, N. (2015). Adaptive functioning and behavioral, emotional and social problems of Italian university students: Indications for the University Counseling Services. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 205, 66-69.
Doku, M. K. (2013). The problems of Erasmus students studying at Akdeniz University. Procedia - Social a&nd Behavioral Sciences, 70, 567-573.
Doygun, O. & Gulec, S. (2012). The problems faced by university students and proposals for solution. Procedia- Social & Behavioral Sciences, 47, 1115-1123.
Otalora, A. R. & Barros, A. S. S. (2014). Psychological well-being (PWB) and personal problems (PP) in university students: A descriptive study in distance learning context, preliminary results. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 132, 427-433.
Salanova, M.; Schaufeli, W.; Martinez I. & Breso, E. (2010). How obstacles and facilitators predict academic performance: The mediating role of study burnout and engagement. Anxiety, Stress, & Coping, 23 (1), 53-70.
Tuysuz, M.; Yildiran, D. & Demirci, N. (2010). What is the motivation difference between university students and high school students? Procedia Social & Behavioral Sciences, 2, 1543-1548.