بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری‌)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و ارائه راهکارهایی برای کاهش این مشکلات، طراحی و اجرا شد. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی بود و از فن پیمایشبرای گردآوری داده‌ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان مقاطع مختلف (2770 دانشجو) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال تحصیلی 97-1396 بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی آن را متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید کردند. برای سنجش پایایی مقیاس‏های پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ (دامنه 881/0 – 723/0) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم‏ترین مشکلات دانشجویان، مشکل مالی و نداشتن تفریح و سرگرمی مناسب بود. از بین متغیرهای مورد مطالعه، میزان استفاده از اینترنت، میزان مطالعه درسی، میزان درآمد خانوار و درآمد شخصی، نگرش اطرافیان به رشته‏ تحصیلی و دیدگاه نسبت به آینده شغلی با میزان درک مشکلات به وسیله دانشجویان رابطه معنی‌دار داشتند.نتایج رگرسیون ترتیبی نشان داد سه متغیر میزان مطالعه درسی، میزان درآمد خانوار و دیدگاه نسبت به آینده شغلی در مجموع می‌توانند 4/17 تا 1/40 درصد تغییرات در متغیر وابسته میزان مشکلات دانشجویان را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

---

نویسندگان [English]

  • Taher Azizi-Khalkheili 1
  • Hamid Karimi 2
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • ---

احمدوند، مصطفی؛ نوری‏پور، مهدی و شریف‏زاده، مریم (1393). تعیین‏کننده‏های موفقیت تحصیلی: واکاوی مقایسه‏ای دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 10 (1)، 19-36.

اعظمی، یوسف؛ خانجانی، مهدی و صدر، محمد‏مهراد (1396). بررسی ساختار عاملی تأییدی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27 (154)، 94-106.

افشانی، سید علیرضا؛ عسگری ‏ندوشن، عباس و سفید، مجید (1391). بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‏های دانشگاه یزد. فصلنامه جامعه‏شناسی مطالعات جوانان، 2 (5)، 9-26.

جمالی، مرضیه و کیامنش، علیرضا (1396). نقش هدف‏های پیشرفت و فرسودگی تحصیلی در عملکرد تحصیلی: با واسطه‏گری انتظار پیامد و یادگیری خودنظم­جو. روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 3 (52)، 350-339.

جوادی، رفعت و قنبرنژاد، امین (1396). بررسی مقایسه­ای موانع یادگیری دانشجویان مشروط شده و غیرمشروطی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 4 (2)، 60-70.

حجازی، یوسف؛ ایروانی، هوشنگ و منصورفر، کریم (1382). بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران و نقش ضوابط گزینش در موفقیت آنها. مجله علوم کشاورزی ایران، 34، 559-564.

حسینیان، معصومه؛ نوری، ربابه؛ مقدسین، مریم و اصالت‏منش، سوفیا (1397). بررسی نقش میانجیگر سلامت روان و انگیزه‏های مصرف در رابطه میان سازگاری با دانشگاه و مصرف سیگار و قلیان توسط دانشجویان. دو ماهنامه‏ فیض، 22 (2)، 192-205.

دازداری، مهناز؛ عنایتی، ترانه و ضامنی، فرشید (1396). شناسایی ابعاد فناوری اطلاعات موثر بر ایجاد تصویر دانشگاهی مناسب. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 7 (3)، 27-43.

دهنوعلیان، عاطفه؛ اروجی، آرزو؛ علویانی، مهری و قدوسی‏مقدم، سارا (1397). بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی 96-95. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25، 83-92.

زارع، ابوذر؛ احمدوند، مصطفی؛ نوشادی، ناصر و شریف‏زاده، مریم (1397). واکاوی وضعیت شغلی و تحصیلی دانش‏آموختگان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز: کاربردی از مطالعه پیگیرانه. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 14 (1)، 215-228.

صادقی، حسن؛ عابدینی، زهرا و نوروزی، مهدی (1392). بررسی ارتباط سلامت روان و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، سال 1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 7 (2)، 17-22.

صدوقی، مجید و محمدصالحی، زهرا (1396). رابطه استفاده مفرط از اینترنت با عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای استرس ادراک شده. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 7 (3)، 45-61.

صفری، طاهره؛ نذری ‏پنجکی، اطهره؛ حقیقی، مریم؛ صیادی، فاطمه؛ زینلی ‏بوجانی، میثم و امین، آرزو (1397). بررسی میزان علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی خود و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25، 61-67.

طاهری‏ خرامه، زهرا؛ شریفی‏فرد، فاطمه؛ آسایش، حمید و سپه‏وندی، محمدرضا (1396). ارتباط تاب‏آوری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۱۰ (۵)، ۳۷۵-۳۸۳.

عامریون، احمد؛ رضوی، پرویز؛ عابدی، قاسم؛ توفیقی، شهرام؛ رفعتی، حسن و عامریون، عفت (1390). اثر تحلیل میدان نیرو (کرت لوین) در بررسی عوامل موثر بر سطح خدمات فعلی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی منتخب نظامی استان مازندران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 9 (2)، 78-98.

قادری، مصعب؛ حردانی، فاطمه؛ نصیری، مرتضی و فکوری، الهام (1393). بررسی سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر جیرفت در سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 13، 949-960.

کوشا، حمیدرضا؛ دنگ‏کوب، ثناء و برزنونی، امیرعباس (1397). کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‏بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش. نشریه فناوری آموزش، 13 (2)، 157-171.

محمدی، محمدعلی و اعتباری ‏اصل، زهرا (1397). ارتباط کیفیت خدمات آموزشی با مسئولیت‏پذیری از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل. مجله سلامت و مراقبت، 20 (4)، 321-331.

مرادیان ‏سرخکلایی، منور؛ افتخار، حسن؛ نجات، سحرناز؛ ساعی‏پور، نرگس و اسمعیل ‏شهمیرزادی، سیما (1391). وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 1390-1389. دو فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، 14 (2)، 17-22.

ممتازان، محبوبه؛ محمودی، ناهید؛ باغبان، مینا و حسینی‏آهنگری، سیدعابدین (1394). مقایسه‏ی میزان افسردگی و سلامت روان در دانشجویان جدیدالورود دانشکده‏ علوم پزشکی آبادان در دو سال تحصیلی پیاپی 92-91 و 93-92. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه‏ آموزش علوم پزشکی، 6 (4)، 372-377.

یوسفی، نوریه؛ پاشاشریفی، حسن و شریفی، نسترن (1397). الگوی ساختاری فرسودگى تحصیلى بر اساس متغیرهاى حمایت اجتماعى ادراک شده، عدالت آموزشى و انگیزش تحصیلى دانشجویان. فصلنامه روان‏شناسی کاربردی، 12 (3)، 438-418.

Ajzen, I. (1999). The theory of planned behavior. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 50, 179-211.

Baklashova, T. A. & Kazakov, A. V. (2016). Challenges of international students’ adjustment to a higher education institution. International Journal of Environmental & Science Education, 11 (8), 1821-1832.

Biasi, V.; Mallia L.; Menozzi, F. & Patrizi, N. (2015). Adaptive functioning and behavioral, emotional and social problems of Italian university students: Indications for the University Counseling Services. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 205, 66-69.

Doku, M. K. (2013). The problems of Erasmus students studying at Akdeniz University. Procedia - Social a&nd Behavioral Sciences, 70, 567-573.

Doygun, O. & Gulec, S. (2012). The problems faced by university students and proposals for solution. Procedia- Social & Behavioral Sciences, 47, 1115-1123.

Otalora, A. R. & Barros, A. S. S. (2014). Psychological well-being (PWB) and personal problems (PP) in university students: A descriptive study in distance learning context, preliminary results. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 132, 427-433.

Salanova, M.; Schaufeli, W.; Martinez I. & Breso, E. (2010). How obstacles and facilitators predict academic performance: The mediating role of study burnout and engagement. Anxiety, Stress, & Coping, 23 (1), 53-70.

Tuysuz, M.; Yildiran, D. & Demirci, N. (2010). What is the motivation difference between university students and high school students? Procedia Social & Behavioral Sciences, 2, 1543-1548.