تبیین الگوی قضاوت دانشجویان بر اساس جهت‌گیری‌های ارزشی و فرهنگی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار. بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه شیراز. ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه شیراز. ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی قضاوت دانشجویان بر اساس جهت‌گیری‌های ارزشی و فرهنگی آنان اجرا شده است. جامعه‌ آماری پژوهش، شامل همه دانشجویان دانشگاه شیراز بود. نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای و با استفاده از فرمول کوکران شامل تعداد 370 نفر از دانشجویان بود. در این پژوهش به‌منظور گردآوری اطلاعات از سه مقیاس محقق‌ساخته استفاده شد. روایی این مقیاس‌ها با استفاده از تحلیل گویه و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ، محاسبه و مطلوب ارزیابی شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون رگرسیون چندمتغییره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که الگوی قضاوت دانشجویان با جهت‌گیری‌های ارزشی و فرهنگی تبیین می‌شود. همچنین نتایج نشان داد که توان تبیین‌کنندگی دو متغیر جهت‌گیری‌های ارزشی و فرهنگی به‌طور هم‌زمان در مقایسه با نتیجه پرسش‌های قبل، کاهش یافته است. این یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که دو متغیر جهت‌گیری ارزشی و فرهنگی به صورت هم‌زمان، اثر یکدیگر را خنثی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Students’ Judgment Pattern on the Basis of Their Value and Cultural Orientation

نویسندگان [English]

  • Jafar Torkzadeh 1
  • Leila Savab 2
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of explaining students’ judgment pattern on the basis of their value and cultural orientation. Statistical population included the entire students at Shiraz University. 370 participants were selected by Cochran formula and classified sampling. The data were collected by three researcher-made dimensional questionnaires. To estimate validity of the questionnaire, factor analysis, and to estimate reliability of the questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient were used. The data were analyzed by multivariate regression. The results showed that student judgment pattern can be explained by value and cultural orientations. The results also showed that the ability to explain value and cultural orientations simultaneously in comparison to previous question results has been decreased. These results showed that value and cultural orientations simultaneously neutralized each other's effect. The explanatory power of the two variables of value and cultural orientation has decreased significantly in comparison to the outcome of the previous questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value and Cultural Orientations
  • Judgment Pattern
  • Students
  • University
آذر، عادل؛ علی‌پور درویشی، زهرا (1389). طراحی الگوی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرهنگ فردی با ادراک عدالت کارکنان (مطالعه موردی بانک های دولتی). اخلاق در علوم و فناوری، 5(3 و 4)، 5-14.
آراسته، حمیدرضا و فاضلی ماسوله، سیدطاهر (1390). رتبه‌بندی‌ها و ویژگی‌های دانشگاه‌های برتر جهانی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 13(52)، 87-101.
آزاد، حسین (1379). آسیب‌شناسیروانی. تهران: بعثت.
ابراهیمی‌نژاد، مهدی؛ و اکبری، مهناز (1388). رابطه دیدگاه ارزشی مدیران و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی آنها در سازمان‌های دولتی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 13(4)، 1- 33.
ادیبی سده، صدیقه (1378). بررسی رابطه بین گرایشهای ارزشی و سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران دبیرستانهای شهر اصفهان در سال تحصیلی 78 1377. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی، مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان.
اعظم آزاده، منصوره و توکلی، عاطفه (1386). فردگرایی، جمع‌گرایی و دینداری. فصلنامهانجمنایرانیمطالعاتفرهنگوارتباطات، 3(9)، 101- 125.
 امانی ساری‌بگلو، جواد؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ اژه‌ای، جواد؛ و خضری آذر، هیمن (1390). رابطه ارزش‌های فرهنگی و متغیرهای فردی با میزان استفاده از رایانه در دانشجویان. علوم رفتاری، 5(1)، 1-10.
ایروانی، محمود؛ و خداپناهی، محمدکریم (1371).روان‌شناسیاحساسوادراک. تهران: سمت.
پاکدامن، شهلا؛ و خانجانی، مهدی (1390). نقش فرزندپروری ادراک شده در رابطه بین سبک‌‎های دلبستگی و جمع‌گرایی در دانشجویان. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 4، 81 – 102.
توماس، دیوید سی.؛ و اینکسون، کر (2004). هوش فرهنگی؛ مهارت‌های انسانی برای کسب و کارهای جهانی؛ ترجمه ناصر میرسپاسی، احمد ودادی، اعظم دشتی (1387). تهران: انتشارت میثاق همکاران.
جهانگیری، جهانگیر؛ و میرفردی، اصغر (1387). جهت‌گیری ارزشی و ارتباط آن با شاخص های اقتصادی - اجتماعی توسعه انسانی در ایران: مطالعه موردی ساکنان شهرهای شیراز و یاسوج. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 8(2 ویژه‌نامه پژوهش‌های اجتماعی)، 103- 132.
حبیب‌زاده، کیومرث (1380). بررسی برخی از ویژگی‌های اساتید مقطع بالینی در بخش‌های اصلی بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مقایسه آن با ویژگی‌های استاد از نظر اسلام در سال تحصیلی 80-1379 از نظر کارورزان. رساله دکتری، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
خلیلیان، محمدجمال (1380). سازگاری مفاهیم فرهنگ اسلامی با توسعه اقتصادی. مجموعهمقالاتاولینهمایشاسلاموتوسعه، دانشگاه شهید بهشتی.
درگاهی، حسین؛ حموزاده، پژمان؛ صادقی‌فر، جمیل؛ رعدآبادی، مهدی؛ روشنی، محمد؛ سلیمی، محمد و دیگران (1389). ارزیابی معیارهای یک استاد توانمند برای تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجلهدانشکدهپیراپزشکیدانشگاهعلومپزشکیتهران(پیاوردسلامت)، 3(3 و4)، 91-98.
دولان، شیمون؛ شولر، رندال (1987). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی؛ ترجمه محمد صائبی و محمدعلی طوسی (1381). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
رضائیان، علی؛ رضایی، عابد و اکبری، خدیجه (1390). به کارگیری تدابیر سیاسی بر مبنای سبک‌های حل مسئله (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه شهید بهشتی). پژوهشنامهمدیریتتحول، 3(5)، 1- 23.
زارعی متین، حسن (1379). مدیریت منابع انسانی. قم: بوستان کتاب قم.
سلطانی، محمدرضا؛ بردبار شرامین، محمدحسین؛ هوشنگی، مهدی (1391). بررسی تطبیقی ارزش‌های فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان یک سازمان نظامی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 3(1)، ۵۳.
سمائی، سهیلا؛ ضیایی، مریم؛ خداپناهی، محمدکریم؛ حیدری، محمود (1391). بررسی تأثیر انواع هیجان‌های منفی بر قضاوت‌های اخلاقی در بین دانشجویان. تازه‌های علوم شناختی، ۱۴(۲)، 73- 86.
ضیایی، مریم؛ خداپناهی، محمدکریم؛ حیدری، محمود؛ کشوری، فاطمه (1388). بررسی تأثیر القای هیجانی بر سرعت قضاوت‌های اخلاقی شخصی و غیر شخصی. تحقیقات علوم رفتاری، 7(14)، 155-163.
عباسی، مهدی؛ جان‌بزرگی، مسعود (1389). رابطه ابعاد جهت‌گیری مذهبی با پایداری هیجانی. روان‌شناسی و دین، 11، 5-18.
عزیزی‌نژاد، بهاره؛ نیکفر، نجمه (1397). بررسی روابط بین رجحان‌های ارزشی و سبک‌های پنج‌گانه تصمیم‌گیری مدیران تربیت بدنی. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 25، 45 – 56.
فرهادبیگی، پروانه؛ باقریان، فاطمه؛ خرمی بنارکی، آناهیتا (1390). بررسی صحت و سرعت قضاوت شهودی، شبه عقلانی و تحلیلی تحت استرس‌زای بیرونی. فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 2، 68 – 98.
قمبرعلی، رضوان؛ زرافشانی، کیومرث و علی‌بیگی، امیرحسین (1388). بررسی سلسله‌مراتب نظام ارزشی کارآفرینان (مطالعه موردی: استان کرمانشاه). توسعهکارآفرینی،1(4)، 113-137.
کاظمی، ملیحه‌السادات و عریضی، حمیدرضا (1390). راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻬﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ارزﺷﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، 3(7)، 54-75.
گل‌پرور، محسن؛ نیری، شیرین؛ و مهداد، علی (1388). رابطه ارزش‌های سازمانی با استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی سازمانی در کارکنان شرکت سهامی ذوب ‌آهن. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 11(42)، 43- 66.
میرفردی، اصغر؛ احمدی، سیروس و رفیعی بلداجی، زهره (1389). جهت‌گیری ارزشی توسعه‌محور معلمان و عوامل اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار آن (مورد مطالعه: معلمان شهرستان بروجن). فصلنامه پژوهش فرهنگی، 11(11)، 197-227.
میرکمالی، سیدمحمد؛ شاطری، کریم؛ و یوزباشی؛ علیرضا (1392). تبیین نقش رهبری تحول‌آفرین در گرایش به خلاقیت سازمانی. دوفصلنامۀ نوآوری و ارزش‌آفرینی، 1(3)، 22-31.
نوربالا، احمدعلی؛ روشن، رسول؛ فقیه‌زاده سقراط؛ شاکری، رضا؛ صالحی، رضامحمد (1386). بررسی سلسله‌مراتب ارزش‌های دانشجویان دانشگاه شاهد طی سال‌های 1377 تا 1380. دانشور رفتار، 4(22)، 22- 107.
نوروزی، نصراله؛ مرزوقی، رحمت‌اله؛ ترک‌زاده، جعفر؛ محمدی، مهدی (1391). بررسی مقایسه‌ای نظام ارزشی فرهنگیان (مدیران و معلمان) شهرستان دشتستان بر اساس نظریه ارزش‌های بنیادین شوارتز. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(10)، 99-118.
Allport, G.W., Vernon, P. E., & Lindzy, G. (1970). Study of values. New York: Houghton Mifflin.
Beldona, S., Kwansa, F. (2008). The impact of cultural orientation on perceived fairness over demand-based pricing. International Journal of Hospitality Management, 27(4), 594-603. DOI: 10.1016/j.ijhm.2007.07.024
Buchko, A. A. (2007). The Effect of Leadership on Values-Based Management. Leadership & Organization Development Journal, 28(1), 36-50.
Burns, M. (2008). The role of ethics in decision making by deans and division chairs of community colleges, University of Gonzaga
Cameron, K. S., & R. E. Quinn (2011). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. Reading, MA: Jossey Bass.
Fadeeva, Z., & Mochizuki, Y. (2010). Higher Education for Today and Tomorrow: University Appraisal for Diversity, Innovation and Change towards Sustainable development. Sustainability Science, 5, 249-256.
Feather, N. T. (2004). Value Correlates of Ambivalent Attitudes toward Gender Relations. Personality & Social Psychology bulletin, 30(1), 3-12.
Findlow, S. (2012). Higher education and feminism in the Arab Gulf. British Journal of Sociology of Education, 34(1), 112-131. DOI:10.1080/01425692.2012.699274
Fischer, R., Schwartz, S. (2010). Whence Differences in Value Priorities? Individual, Cultural, or Artifactual Sources. Journal of Cross – Cultural Psychology, 42(7), 1127-1144.
Gibbons, J. (1999). Factors in the development of literate register among minority language speakers. Paper presented at the AILA conference, Tokyo.
Gillespie, M. (2005). Student–teacher connection: a place of possibility. J Adv Nurs, 52(2), 211- 219.
Groot, J., & Steg, L. (2008). Value Orientations to Explain Beliefs Related to Environmental Significant BehaviorHow to Measure Egoistic, Altruistic, and Biospheric Value Orientations.  Environment & Behavior 40(3), 330-354. DOI: 10.1177/0013916506297831
Gunnell, J. G. (2007). Are We Losing Our Minds? Cognitive Science and the Study of Politics. Political Theory, 35(6), 704-731.
Hammond, K. R. (1996). Human judgment and social policy: Irreducible uncertainty, inevitable error, unavoidableinjustice. New York: Oxford University Press.
Hisrich, R. D., Langan-Fox, J., & Grant, S. L. (2010). Entrepreneurship research and practice: A call to action for psychology. American Psychologist, 62, 575-589.
Keegan, W., & Davidson, H. (2004). Offensive Marketing: An Action Guide to Gaining Competitive Advantage. Elsevier Inc.
King, J. (2005). The effect of cultural differences as a barrier to active and successful classroom discourse. Ehime University Journal of English Education Research, 4, 68-81.
Krynski, T. R. & Tenenbaum, J. B. (2007). The Role of Causality in Judgment under Uncertainty. Journal of Experimental Psychology General, 136(3), 430-450.
Lalwani, A., Shavitt, S., & Johnson, T. (2006). What is the relation between cultural orientation and socially desirable responding? Journal of Personality & Social Psychology, 90, 165-178. DOI: 10.1037/0022-3514
Lietz, P., & Matthews, B. (2010). The Effects of College Students' Personal Values on Changes in Learning Approaches. Research in Higher Education, 51(1), 65-87.
Lie, M., & Cai, L. A. (2011). The Effects of Personal Values on Travel Motivation and Behavioral Intention. Journal of Travel Research, 51, p. 473–487.
Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98(2), 224–253. https://doi.org/10.1037/0033-295X.98.2.224
Mason, J. (1998). Enabling teachers to be real teachers: Necessary levels of awareness and structure of attention. Journal of Mathematics Teacher Education, 1, 243–267.
Oyserman, D., Coon, H. M., & Kemmelmeier, M. (2002). Rethinking individualism and collectivism: Evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses. Psychological Bulletin, 128(1), 3–72. https://doi.org/10.1037/0033-2909.128.1.3
Parhizgar, K. D. (2002). Multicultural behavior and global business environments. New York, N.Y. International Business Press. The Haworth Press.
Pincus, K., Stout, D., Sorensen, J., Stocks, K., & Lawson, R. (2017). Forces for Change in Higher Education and Implications for the Accounting Academy. Journal of Accounting Education, 40, 1-18.
Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: The Free Press.
Salek, E. S. (1988). Personal values and success: Human resource implication for small business management. Retrieved August 20, 2014 from http://www.sbaer.uca.edu/research/sbida/1988/PDF/42.pdf.
Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries. In M. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 25) (pp. 1-65). New York: Academic Press.
Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the content and structure of values? Journal of Social Issues, 50, 19-45.
Seleim, A. & Bontis, N. (2009). The relationship betweenculture &corruption: a cross-national study. Journal of Intellectual Capital, 10(1), 165-184.
Simmerly, R. G. (1987). Strategic planing and leadership in continuing education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Teichler, U. (2015). Higher Education Research. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd Edition, 10(1), 862-869
Thomas, T. P. (2013). The Effect of Personal Values, Organizational Values, and Person-Organization Fit on Ethnical Behaviors and Organizational Commitment Outcomes among Substance Abuse Counselors: A Preliminary Investigation. PhD thesis, University of Iowa.
Vauclair C., Fischer R. & Fontaine J. (2011). The Structure of Human Values at Culture Level: A Meta – Analytical Replication of Schwartz's Value Orientation Using the Rokeach Value Survey. Journal of Cross– Cultural Psycholigy, 42(2), 186–205.
Vrbova, T. & Šafar, M. (2011). Value Orientations and Motivational Structures in Dance Students. International Journal of Social Sciences & Humanity Studies, 3(2), 457-466.
Yoo, B., & Donthu, N. (2005). The effect of personal cultural orientation on consumer ethnocentrism: Evaluations and behaviors of U.S. consumers toward Japanese products. Journal of International Consumer Marketing, 18(1-2), 7–44. https://doi.org/10.1300/J046v18n01_02
Watson, P. J. (1994). Religion and rationa lity: Comparative analysis of rational emotive and intrinsically arligious irrationalities. Journal of psychology & Christianity, 13(4), 373 – 384.
Wayne, S. & Taagepera, R. (2005). Corruption, Culture, and Communism. International Review of Sociology/Revue Internationale de Sociologie, 15(1), 109-131