مدل‌سازی معادلات ساختاری در بررسی رابطه هم‌آفرینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 مربی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، بررسی رابطه هم‌آفرینی و سرمایه اجتماعی بوده است. روش پژوهش توصیفی - همبستگی است. حجم جامعه­ آماری 671 نفر بود که حجم نمونه با به کارگیری نرم‌افزار سمپل پاور، 200 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان برآورد شده است. برای گرد‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته هم‌آفرینی مبتنی بر مدل دارت (2014) و سرمایه اجتماعی (عباس‌زاده و مقتدایی، 1388) استفاده شده است. ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نرم‌افزار SPSS23 و Amos23 بود. برای تحلیل مدل از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که الگوی مفهومی پژوهش از برازش مطلوب برخوردار است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که بین هم‌آفرینی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. هم‌آفرینی با ایجاد زمینه‌ گفت‌وگو، تسهیل جریان انتشار اطلاعات، دسترسی سریع، استفاده از استراتژی‌ها و تدابیر مناسب برای ایجاد شفافیت و انعطاف‌پذیری بین همکاران موجبات افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Structural Equation Modeling in the Relationship between Co-creation and Social Capital (Case Study: Faculty Members of the University of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Leila Moghtadaie 1
  • Abdolrasoul Jamshidian 2
چکیده [English]

 The present study aimed to examine the relationship between co-creation and social capital. The research method is descriptive and correlational. The statistical population was 671 and the sample size was 200 faculty members of Isfahan University using Sample Power software. To collect data, a researcher-made questionnaire of co-creation based on the DART model (2014) and social capital questionnaire (Abaszadeh and Moghtadaie, 2009) have been used. SPSS 23 and Amos 23 software were used to analyze the data. Moreover, structural equation modeling was used to analyze the model. Results demonstrated a desirable fitness for the conceptual model. Findings of the research indicated that there is a positive and significant relationship between co-creation and social capital. Co-creation leads to increase the social creation by making a ground for dialogue, facilitating the flow of, rapid access, and using appropriate strategies and measures to make transparency and flexibility among faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-creation
  • Social Capital
  • Faculty Members
  • Higher Education
احمدی، سید علی‌اکبر؛ و فیض‌آبادی، حوریه (1390). بررسی ارتقای سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونه موردی: سازمان‌های ستادی شهرداری تهران). مدیریت دولتی، 3(6) ، 35- 88.
الوانی، سیدمهدی؛ ناطق، تهمینه؛ و فراحی محمد مهدی (1386). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 2(5) 35-70.
ایروانی، هوشنگ؛ فائزی‌پور، محمدمهدی؛ و ابولقاسم، شریف‌زاده (1385). عوامل تأثیر‌گذار بر بهبود فرصت‌های مطالعاتی هیئت علمی دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 12(2)، 1-16.
خامه‌چی، حامد؛ و رنگریز، حسن (1398). فراتحلیل پیامدهای سرمایه اجتماعی. مدیریت سرمایه اجتماعی، 6(4)، 603-624.
دل‌آویز، علی (1384). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نگرش به توسعه سیاسی در بین معلمان شهرستان مریوان در سال 1384. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
زارعی متین، حسن؛ محمدیان، بهزاد؛ قراچولو، علی؛ و شعله، مهدی (1395). ارائه مدلی ساختاری برای تبیین همدلی در دانشگاه‌ها و بررسی تأثیر معنویت. سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 11(5)، 21-35.
زارعی متین، حسن؛ محمدیان، بهزاد؛ و مدرسی، سعید (1395). مدیریت سرمایه اجتماعی. تهران: کتاب مهربان.
شکوهی آشان، بدر؛ فخرایی، سیروس؛ و ابراهیم‌پور، داود (1392). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان رضایت شغلی اعضای هیئت علمی مراکز آموزش عالی شهرستان مراغه. مطالعات جامعه‌شناسی، 9، 69-86.
طاهرپور، فاطمه (1397). رابطه بین سایش اجتماعی و هم‌آفرینی با نقش میانجی عزت نفس سازمانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های برتر. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 33، 109-128.
عباس‌زاده، محمد؛ و مقتدایی، لیلا (1388). بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر دانش‌آفرینی. مجله جامعه‌شناسی ایران، 10(9)، 3- 28.
عبداللهی، حیدر؛ شعبانی بهار، غلامرضا؛ و هنری، حبیب (1396). تأثیر سرمایه اجتماعی بر بالندگی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 13(26)، 105-118.
فغفوری آذر، امین؛ باکویی، فاطمه؛ مهدوی عادلی، محمدحسین؛ رادفر، رضا؛ و افشار کاظمی، محمدعلی (1398). طراحی مدلی پویا برای تحلیل سرمایه اجتماعی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها. مدیریت سرمایه اجتماعی، 6(4)، 445-473.
قاسم‌زاده علیشاهی، ابوالفضل؛ حیدری‌زاده، زهرا؛ موسوی، عطیه؛ و حسنی، محمد (1394). نقش تعاملی سرمایه روان‌شناختی و سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و آموزش اثربخش اعضای هیئت علمی. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 12(2)، 315-324.
کولمن، جیمز ساموئل (1990). بنیادهای نظریه اجتماعی؛ ترجمه منوچهر صبوری (1386). تهران: نشرنی.
گنجی، محمد؛ و زارع غیاث‌آبادی، فاطمه (1394). رابطه استفاده از رسانه‌های جمعی و میزان سرمایه اجتماعی در شهر کاشان. جامعه‌شناسی کاربردی، 26(4)، 109-128.
نیکچه فراهانی، حمید؛ و نظری، غلامرضا (1387). نقش سرمایه اجتماعی در بهره‌وری نیروی کار. تدبیر، 202، 43-48.
نیکومرام، هاشم؛ طلوعی اشتقی، عباس؛ و کاووسی، اسماعیل (1387). سرمایه اجتماعی. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
هزارجریبی، جعفر؛ و لهراسبی، سعید (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با هویت جمعی. جامعه‌شناسی کاربردی، 22(42)، 1-20.
Ahn, S. Y. & Kim, S. M. (2017). What Makes Firms Innovative? The Role of Social Capital in Corporate Innovation. Sustainability, 9(1564), 1-13.
Amabile, T. M. (1996). Creativity in context. Oxford, UK: Westview press. Boston: Harvard Business school press.
Barroso, Ines (2016). Co-creation as a tool to develop trust and intention to purchas green products Dissertation in management, university catolica Portuguesa, Portuguesa.
Belleghem, Steven Van & Ruyck, Tom, De (2012). From co- creation to collaboration: 5 pillars for business success. In: www. Stevenvanbelleghem.com
Bourdiev, P. & Wacquant, L. P. D. (1992). An invitation to reflexive sociology, Chicago: University of Chicago press.
Das, T. K., & Teng, B. S. (2002). The dynamics of alliance conditions in the alliance development process. Journal of Management Studies, 39(5), 725-746.
Ehlen, C. G. J. M. (2015). Co-creation of Innovation: Investment with and in social capital. Nether land: Open University.
Eugen, G. (2017). Co-creation of linking social capital in municipality, Journal of Civil Society, 14(1).77-93.
Gonzalez, G. M. (2016). Flexibility and Transparency Central to improving Faculty-Administration Relations. The evolution a destiny solutions illumination.
Hatch, M. & Schultz, M. (2010). Toward a theory of brand co-creation with implications for brand governance. Brand Management, 17(8), 590-604.
Ind, N. & Coates, N. (2013). The meaning of co-creation. European Businoss Review, 25(1), 86 -95.
Kessls, J. W. M. (2001). Tempting knowledge productivity. Inaugural speech human resources development. University Twenty.
Leadbeater, C. (2008). We think: mass innovation not mass production. London: Profile Books.
Mazur, J. & Zaborek, P. (2014). Validating DART model, International Journal of Management & Economics, 44, 106-125.
Pieters, M. & Jansen, S. (2013). The 7 principle of complete co-creation. Amsterdam: BIS publishers.
Prahalad, C. K. & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation Experience: next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing, 18(3), 5-14.
Prahalad, K. C. & Ramaswamy, V. (2004). The future of competition; co-creating unique value whit customers. Boston: Harvard Business school press.
Prusak. L. & Cohen. D. I. (2001). How to invest in social capital. Harvard Busines Review, 79(6), 86-93.
Putnam, R. (1993). Making democracy Work. Princeton University Press.
Ramaswamy, V. & Gouillart, F. G. (2010). The power of co-creation: buildit with them to boost growth, productivity, and profits. Simon and Schuster. The Free press, New York. NY.
Ramaswamy, V. & Ozcan, K. (2014). The co-creation paradigm. Standford university press: Stanford – California.
Righia, A. (2013). Measuring social capital: official statistics initiatives in Italy. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 72, 4-22.
Sadhya, H., Sadhya, V., Hirschheim, R. & Watsen, E. (2018). Value co-creation in AiR BNB: A Social Capital Perspective. Twenty – six European conference on information systems, Portsmouth, UK, 1-11.
Sanders, E. B. N. & Stappers, P. G. (2008). Co-creation and the new Landscapes of design. Co-design, 4(1), 5-18.
Schuller, T., Baron, S. & Field, J. (2000). Social Capital: A review and critique. In Baron et al. (Eds.) Social capital: Critical perspectives. Oxford: Oxford University Press.
Stein, D., Imel, S. & Henderson, Thyrone (2002). Creating social capital though the deliberate discussion: a case study of community dialogue. www.Research gate. Net.
Van de ven, A. H. & Rogers, E. M. (1998). Innovations and organizations. Critical perspectivos. Communication Research, 15(5), 632 – 651.
Voglgesng, G. B. & Lester, P. B. (2009). How leader canget results by laying it on the line. Organizational Dynamics, 38(4), 252-360.