ارزیابی کیفیت سامانه‌های مجازی بر اساس الگوی ایزو/آی.ای.سی 9126 از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، تعیین کیفیت سامانه‌های مجازی بر اساس الگوی ایزو/آی.ای.سی 9126 از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. نوع پژوهش، توصیفی-پیمایشی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به تعداد 4934 نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 357 نفر است اما با توجه به احتمال برگشت برخی پرسشنامه به شکل مخدوش 400 پرسشنامه توزیع شد و در نهایت، 378 پرسشنامه با داده‌های صحیح، انتخاب و تحلیل شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز با نرم‌افزار اس پی اس اس و اکسل انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشتر دانشجویان کیفیت سامانه‌های مجازی دانشگاه را متوسط و کیفیت عملیاتی بودن و کیفیت کارایی سامانه‌های مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بر اساس الگوی ایزو/آی.ای.سی 9126 را متوسط ارزیابی کرده‌اند. همچنین قابلیت اطمینان، قابلیت استفاده و قابلیت نگهداری سامانه‌های اطلاعاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از دیدگاه دانشجویان این دانشگاه ضعیف ارزیابی شد. در نهایت، کیفیت انتقال‌پذیری سامانه‌های مجازی از دیدگاه دانشجویان خوب ارزیابی شد. حسب نتایج پژوهش، پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت سامانه‌های مجازی دانشگاه مذکور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Quality of Virtual Systems Based on ISO / IEC 9126 Model from the Viewpoints of Graduate Students (Case Study: Islamic Azad University of Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • Mahnoosh Bagheri 1
  • Fariba Nazari 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the quality of virtual systems based on ISO / IEC 9126 model from the perspective of postgraduate students of Islamic Azad University of Ahvaz. The research is of descriptive-survey type and of purpose. The statistical population of all postgraduate students of Islamic Azad University of Ahvaz is 4934. The sample size was 357 according to Morgan table but due to the possibility of returning some questionnaires 400 questionnaires were distributed. Finally, 378 questionnaires with correct data were selected and analyzed. SPSS and Excel software were used for data analysis. The results showed that the majority of students rated the quality of university virtual systems as moderate and the operational quality and efficiency of virtual systems of Islamic Azad University of Ahvaz based on ISO / IEC 9126 model. The reliability, usability and reliability of the information systems of Islamic Azad University of Ahvaz Branch were also evaluated poorly by the students. Finally, the quality of the portability of virtual systems was evaluated from the perspective of good students. Based on the results of the research, some suggestions have been made to improve the quality of the university's virtual systems

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISO / IEC Model 9126
  • Islamic Azad University
  • Ahvaz Branch Students
  • Quality of Virtual Systems
ارشادی، محمدجواد؛ و ایاسی، روزبه (1396). طراحی مدل تضمین کیفیت برای سامانه‌های اطلاعاتی گردآوری و ثبت، سازمان‌دهی و اشاعة اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور. مجله مدیریت و فناوری، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، 9(2)، 167- 190.
پدرام، حسین؛ مقدم، داوود؛ و عاشقی، ژاله (1390). به کارگیری استاندارد ایزو 9126 در ارزیابی کیفیت سامانه‌های یادگیری الکترونیکی در ایران. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 27(2)، 495- 517.
سبزعلی یمقانی، کبری (1395). بررسی تأثیر کیفیت سیستم اطلاعاتی سازمان بر اعتماد، وفاداری مشتری و موفقیت عملکرد بازار (مورد مطالعه: گروه بازاریابی و تحقیقاتی طلوع). فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی، 2(2). 34- 45.
عبدلی، سمانه؛ مهروز، محبوبه؛ تیموری، محمد؛ و مرادی، مهسا (1395). به کارگیری استاندارد ایزو 9126 در ارزیابی کیفیت نرم‌افزار الکترونیکی به کار رفته در کتابخانه‌های دانشگاه ایران. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 6(13)، 33- 53.
گلستانی‌زاده، محبوبه؛ و شاه‌طالبی، بدری (1395). ارزیابی کیفیت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای مدل ISO/IEC 9126. مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 4(15)، 97-124.
Basu, R. (2014). Managing quality in projects: An empirical study. International Journal of Project Management, 32(1), 178-187.
Biscoglio, I., Fusani, M., Lami, G., & Trentanni, G. (2009). Establishing Quality-Model Based Evaluation Process for Websites, ISTI (Institute of Science and Technologies in Informatics)-CNR(National Research Council), Via Moruzzi 1, 56124 Pisa, Italy.
Bookholdt J. K. (2005). Accounting Information Systems: Proccessing and Controls. McGraw Hill, 61-66.
Chevers, D. A., Duggan, E., & Moore, S. (2012). A Jamaican study of the Contribution of Process, People and Perception to Information Systems Quality and Success. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 55.
Desharnais, J., Abran, A. & Suryn, W. (2011). Identification and analysis of attributes and base measures within ISO 9126. Journal of Software Qual J, 19,447– 460. DOI 10.1007/s11219-010-9124-5.
Elisaveta, T. (2015). ISO 9126 Based Quality Assessment Approach for e- Learning System. Information Technologies & Control, 10.1515/itc- 0008, 21-29.
Felipe, Febrero,Coral, CaleroM,Ángeles, Moraga(2016), Software reliability modeling based on ISO/IEC SQuaRE. Information & Software Technology, 70, 18-29.
Francisca, L., Ledis, Ch., Nicole, L., & Amar, R. (2003). Cherif Quality Characteristics for Software Architecture. Object Technology, 2(2), 133-150.
Gorla, N. & Lin, S. C. (2010). Determinants of software quality: A survey of information systems project managers. Information & Software Technology, 52(6), 602-610.
Horbst, A; Finka, K. & Goebel, G. (2005). The ISO/IEC 9126-1 as a supporting means for the system development process of a patient Information web service. Journal of ConnectingMedical Informatics & Bio-Informatics, 13,967 -970.
Ho-Won Jung (2007). Validating the external quality subcharacterisitics of software products according to ISO/IEC 9126. Computer Standards & Interfaces, 29,653-661
Leyh, C. & Crenze, L. (2013). ERP System Implementations vs. IT Projects: Comparison of Critical Success Factors. In Enterprise Information Systems of the Future. Springer Berlin Heidelberg.223-233.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 63, 12-37.
Schwalbe, K. (2010). Information Technology Project Management, 6th d. Course Technology