سنجش استانداردهای توانمندی سواد دیداری در آموزش عالی ( مورد: اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

3 استادیار؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد همدان؛ همدان، ایران

10.22034/hel.2023.708427

چکیده

هدف: بررسی وضعیت سواد دیداری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان است.
روش‌ پژوهش: پژوهش از نوع پیمایشی – توصیفی است. جامعه آماری شامل همه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به تعداد 245 نفر است. نمونه‌گیری توسط جدول کرجسی و مورگان با روش تصادفی ساده به تعداد 148 نفر انجام گرفت. ابزار اندازه‌‌‌‌‌‌‌گیری، پرسشنامه محقق‌ساخته شامل 24 پرسش بود. برای سنجش روایی از روش روایی صوری و برای پایایی از آزمون آلفای کرونباخ (79/0) استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از مهارت سواد دیداری لازم برخوردار هستند. این مقدار معادل 4/69 % بود. همچنین اعضای هیأت علمی از مفهوم دیداری به میزان 4/72 %، دسترسی و اکتشاف به میزان 8/69 %، تفسیر معانی به میزان 6/70 %، ارزیابی تصاویر به میزان 2/68 %، به کارگیری موثر تصاویر به میزان 4/68 %، طراحی و ایجاد تصاویر به میزان 66% و درک اخلاق علمی به میزان 6/72 % برخوردار بودند.
نتیجه‌گیری: اولویت نخست سواد دیداری در نزد اعضای هیأت علمی، درک اخلاق علمی بود. سپس به ترتیب ابعاد مفهوم دیداری، تفسر معانی، دسترسی و اکتشاف، ارزیابی تصاویر، به کارگیری موثر تصاویر، طراحی و ایجاد تصاویر قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing ACRL Visual Literacy Competency Standards for Higher Education (Case: Faculty Members of Islamic Azad University)

نویسندگان [English]

  • Fariborz Doroudi 1
  • Fatemeh Amini 2
  • Ali Akbar Famil Rouhani 3
1 Assistant professor / Iranian Research Institute for Information Science and Technology(Irandoc)
2 Master in Knowledge and Information Science; Islamic Azad University of Hamedan
3 Assistant Professor; Islamic Azad University of Hamedan; Hamedan, Iran;
چکیده [English]

Abstract:
Objective: Visual literacy is the ability to identify information needs, as well as to search & find information, interpret and analyze the information presented in the form of visual materials and media. This study was aimed to survey the status of Visual literacy of faculty members of the Islamic Azad University of Hamedan.

Method: This is a descriptive survey. Statistical population includes all faculty members of Hamedan Islamic Azad University; i.e. 245, out of whom 148 people were chosen using Morgan and Kerjsi table with simple random method. The measurement tool was a 24-item researcher-made questionnaire. The content validity method was Face validity and Cronbach's alpha test (0.941) was used for reliability.

Findings: Faculty members have enough visual literacy skills (nearly 69.4 %). Moreover, they show visual concept: 72.4 %, access and exploring: 69.8 % , interpretation of meanings: 6.70 %, image evaluation: 68.2 %, effective use of images: 68.4 %, design and create images: 66% and scientific ethics :72/6 %.

Results: Scientific ethics in visual literacy was top priority for faculty members, then come discovery, access and exploration, assessing the effective use of images, and design and creation of images respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • visual literacy competency standards
  • faculty members
  • visual literacy
  • scientific ethics