تحلیل تاثیر کیفیت وب سایت بر شهرت دانشگاه با در نظر گرفتن نقش رفتار خلق ارزش مشترک با دانشجو و تصویر دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

10.22034/hel.2023.708433

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر کیفیت وب سایت بر شهرت دانشگاه با در نظر گرفتن نقش رفتار خلق ارزش مشترک با دانشجو و تصویر دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت.
روش پژوهش: در این پژوهش کمی، داده­ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد فرودی و همکاران (2019) در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد پخش گردید و در نهایت براساس فرمول کوکران تعداد 384 پرسشنامه قابل قبول به دست آمد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای سنجش روایی، از روایی سازه و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که مقادیر به دست آمده، نشان دهنده پایایی و روایی مناسب پرسشنامه ها بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با روش مدلیابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و Smart PLS2 انجام پذیرفت.
یافته‌ها: یافته­های پژوهش نشان داد ویژگی­ها و برنامه­های وب­سایت بر رفتارهای مشارکتی و شهروندی دانشجویان تاثیر مثبت و معناداری دارد. رفتارهای مشارکتی و شهروندی دانشجویان نیز بر تصویر دانشگاه فردوسی تاثیر معناداری دارد. همچنین تصویر دانشگاه بر شهرت دانشگاه فردوسی مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد. نقش­های میانجی رفتارهای مشارکتی و شهروندی دانشجویان و تصویر دانشگاه فردوسی مشهد نیز در پژوهش حاضر مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: یافته­های پژوهش نشان می­دهد که وب­سایت عامل مهمی در شهرت یک سازمان به ویژه دانشگاه می­باشد. تلاش در جهت افزایش ویژگی­های وب سایت مانند طراحی منحصر به فرد، محتوای ارزشمند، دسترسی راحت و ... اقدام ارزشمندی در جهت بهبود کیفیت وب­سایت می­باشد که نقش موثری در جلب رضایت کاربران دارد. البته بایستی به این مهم نیز اشاره کرد که وب سایت مواردی مانند تولید دانش، ایجاد رتبه و ارزش و نمایی از کیفیت آن نهاد را نیز نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impact of Website Quality on the Reputation of the University By Considering the Role of the Behavior of Creating Common Value with Students and the Image of Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Maryam Wadi'i Noghabi 1
  • Vajihe Hoshyar 2
1 Master of Business Administration graduate of Attar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Management Department of Attar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted with the aim of analyzing the impact of website quality on the reputation of the university, taking into account the role of the behavior of creating common value with students and the image of Ferdowsi University of Mashhad.
Methods: In this quantitative research, the data was distributed among the students of Ferdowsi University of Mashhad using the standard questionnaire of Farudi et al. To check the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha and composite reliability were used, and to measure the validity, construct validity and confirmatory factor analysis were used, and the obtained values indicated the appropriate reliability and validity of the questionnaires. Data analysis was done by structural equation modeling method and using SPSS22 and Smart PLS2 software.
Results: The findings of the research showed that the features and programs of the website have a positive and significant effect on the participation and citizenship behaviors of students. Participatory and citizenship behaviors of students also have a significant impact on the image of Ferdowsi University. Also, the image of the university has a positive and significant effect on the reputation of Ferdowsi University of Mashhad. The mediating roles of students' participation and citizenship behaviors and the image of Ferdowsi University of Mashhad were also confirmed in the present study.
Conclusion: The findings of the research show that the website is an important factor in the reputation of an organization, especially a university. Trying to increase website features such as unique design, valuable content, easy access, etc. is a valuable measure to improve the quality of the website, which plays an effective role in satisfying users. Of course, it should also be mentioned that the website shows things like knowledge production, ranking and value creation, and a view of the quality of that institution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Website quality
  • Student value co-creation behavior
  • Brand image
  • Brand reputation

References

Abbasi, I., Chaqeri, R. (2018). Investigating the Relationship between Participatory Behavior and Customer Citizenship Behavior on Purchase Intention (Case Study: An Insurance Company). Insurance Research Journal. 33 (1): 63 -84.
Abbasi, S. (2018). Investigating the Impact of Website Quality and Perceived Risk on Online Shopping Intention with the Role of Customer Trust Modulation (Case Study: Students of Nima Mahmoudabad University), M.Sc. Thesis, Nima Institute of Higher Education, Faculty of Humanities.
Barnes, S. J., & Vidgen, R. T. (2014). Technology socialness and Web site satisfaction. Technological Forecasting and Social Change, 89, 12-25.
Bilgihan, A., Milos, B. (2015). The effect of website features in online relationship marketing: A case of online hotel booking. Electronic Commerce Research and Applications. 14(4):222-232.
Brown, JH., T. C. Melewar, B N., Elizabeth J. W. (2016). Exploring brand identity, meaning, image, and reputation (BIMIR) in higher education: A special section. Journal of Business Research.69(8):3019-3022.
Carlson, J., Syed Mahmudur, R., Rahman, M, M.,  Wyllie, J.,  Voola, R. (2021). Engaging Gen Y Customers in Online Brand Communities: A Cross-National Assessment. International Journal of Information Management. 56,1-16.
Campo, S., Vasssilis, J., aKonstantinos, P., Panos, M. (2018). Community heuristics for user interface evaluation of crowdsourcing platforms. Future Generation Computer Systems. 95, 775-789.
Chow, Ch W. C., Jennifer, Y.M., Loi, Lai  R. (2015). Motivation of travel agents' customer service behavior and organizational citizenship behavior: The role of leader-member exchange and internal marketing orientation. Tourism Management. 48:362-369.
De Silva, M., & Rossi, F. (2018). The effect of firms' relational capabilities on knowledge acquisition and co-creation with universities. Technological Forecasting and Social Change, 133, 72-84.
Esmaeilpour, E., Sayadi, A., & Mirzaei, M. (2017). Investigating the Impact of Service Quality  Dimensions on Reputation and  Brand Trust. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, 10(3): 7-17.
Faham, E., Rezvanfar, A., Mohammadi, S. H. M., & Nohooji, M. R. (2017). Using system dynamics to develop education for sustainable development in higher education with the emphasis on the sustainability competencies of students. Technological Forecasting and Social Change, 123, 307-326.
Fiaz, M., Ikram, A., Basma, A., Tariq, Z., Syed Khurram, A, J. (2019). Role of Social Media Marketing Activities in Creating University Brand Image and Reputation: The Mediating Role of Customer Value Co-creation Behavior. International Conference on Information and Communication Technologies (ICICT).
Foroudi, P., Yu, Q., Gupta, S., & Foroudi, M. M. (2019). Enhancing university brand image and reputation through customer value co-creation behaviour. Technological Forecasting and Social Change, 138, 218-227.
Gonzalez, R., Jose, G., Juan, L. (2019). University students and online social networks: Effects and typology. Journal of Business Research.101,707-714.
Heydari, M. (2022). Investigating the effect of website quality, sales promotion and credit card usage on Tefanni purchases in online stores (case Study: Digikala online store). Journal of business reviews, 19(111), 107-120.
Howell, R., van Beers, C., & Doorn, N. (2018). Value capture and value creation: The role of information technology in business models for frugal innovations in Africa. Technological Forecasting and Social Change, 131, 227-239.
Irfan, A., Rasli, A., Sulaiman, Z., Sami, A., Liaquat, H., Qureshi, M, I. (2020).  Student’s Perceived University Image is an Antecedent of University Reputation. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(1), 650- 663.
Jafarpisheh, Kh. (2012). Secrets of brand name: Keys in brand construction and management. Isfahan: Naghsh Mana Publications. First Edition.
Kamal, S. B. M.,  Abdullah, D.,  Nor, N. M., Ngelambong, A., & Bahari, K. A. (2018). Hotel Booking Websites and their Impact on E-Satisfaction and E-Loyalty: Analysis on Utilitarian and Hedonic Features. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(15), 160–177.
Li, X., Xie, Q., Jiang, J., Zhou, Y., & Huang, L. (2018). Identifying and monitoring the development trends of emerging technologies using patent analysis and Twitter data mining: The case of perovskite solar cell technology. Technological Forecasting and Social Change.
Melewar, T. C., Foroudi, P., Gupta, S., Kitchen, P. J., & Foroudi, M. M. (2017). Integrating identity, strategy and communications for trust, loyalty and commitment. European Journal of Marketing, 51(3), 572-604.
Merz, M, A., Lia Zarantonello, S, G. (2018). How valuable are your customers in the brand value co-creation process? The development of a Customer Co-Creation Value (CCCV) scale. Journal of Business Research. 82,79-89.
Kim, W, y., Hyun Kim, J, H. (2020). Sustainable growth for the self-employed in the retail industry based on customer equity, customer satisfaction, and loyalty. Journal of Retailing and Consumer Services. 53:1-8.
Kunda, M, Mohammed., Ataman, G., Nihal K, B, (2019) "Corporate social responsibility and organizational citizenship behavior: The mediating role of job satisfaction", Journal of Global Responsibility, 10(1), 47-68.
Larti, M., Shadan V., Sheikholeslami, N. (2016). Effect of Website Features on Online Relationship Marketing in Digikala Online Store (Provider of Digital Products and Home Appliances). INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES  ISSN 2356-5926. Special Issue : May 2016.p:1675-1693.
Mohammadi Gazestani, H., Emami, Seyed A, S., And Fani, H. (2013). The relationship between cultural intelligence and academic self-efficacy of students of Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch. Culture in Islamic University, 3 (1), 107-130.
Nguyen, Lien T, K., Lin, Tom M. Y., Lam, Hoang Ph. (2021). The Role of Co-Creating Value and Its Outcomes in Higher Education Marketing. Sustainability, 13(12), 1-14.
Nyadzayo, M, W.,Khajehzadeh, S. (2016). The antecedents of customer loyalty: A moderated mediation model of customer relationship management quality and brand image.Journal of Retailing and Consumer Services.30:262-270.
Palacio, Beerli A., Díaz Meneses, G., & Pérez Pérez, P. J. (2002). The configuration of the university image and its relationship with the satisfaction of students. Journal of Educational administration, 40(5), 486-505.
Panda, S., Pandey, S. C., Bennett, A., & Tian, X. (2019). University brand image as competitive advantage: a two-country study. International Journal of Educational Management, 33(2), 234-251.
Rahman, M.F. & Hossain, M.S. (2022), "The impact of website quality on online compulsive buying behavior: evidence from online shopping organizations", South Asian Journal of Marketing, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/SAJM-03-2021-0038
Rezanejad, N. (2018). The effect of company image on brand equity with the mediating role of company reputation, Master Thesis, Rah-e Danesh Institute of Higher Education, Babol.
Smith, L., Maull, R., & CL Ng, I. (2014). Servitization and operations management: a service dominant-logic approach. International Journal of Operations & Production Management, 34(2), 242-269.
Tabatabai Nasab, M, Hadadian, S. (2014). Mood value behavior of customer value and its impact on customer orientation. Journal of Modern Marketing Research. 4 (14): 89 - 106.
Zhou, R., Wang,  X., Shi, Y., Zhang, R.,  Zhang, L., Guo, H. (2018). Measuring e service quality and its importance to customer satisfaction and loyalty: an empirical study in a telecom setting. Electron Commer Research, 19: 477-499.