پیش بینی چندگانه رضایتمندی شغلی با استفاده از مولفه های بالندگی حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجو دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/hel.2024.709928

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی چندگانه رضایتمندی شغلی با استفاده از مولفه­های بالندگی حرفه­ای اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی انجام شده است.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع رگرسیون بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران می­باشد که با استفاده از نمونه­گیری طبقه­ای با اختصاص متناسب، 267 نفر از آنان به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه بالندگی­ حرفه­ای پورکریمی (1389) با پایایی 94/0=α و رضایت شغلی محقق ساخته با پایایی80/0=α استفاده شد. برای روایی ابزار هم از روایی محتوایی و همچنین روایی سازه استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج آزمون تی تک­گروهی نشان داد، بالندگی­ حرفه­ای اعضای هیأت علمی در تمام مؤلفه­های تشکیل­دهنده، دارای وضعیتی بالاتر از سطح متوسط می­باشد، همچنین وضعیت رضایت شغلی اساتید بالاتر از سطح متوسط را نشان می­دهد. همبستگی بدست آمده نیز حاکی از رابطه مثبت (0.17r= ) و معنادار (0.01sig: ) بین بالندگی­ حرفه­ای و رضایت شغلی است. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد، از میان مؤلفه­های بالندگی حرفه­ای، توسعه آموزشی () و مؤلفه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات () قابلیت پیش­بینی(با تأثیر مثبت) رضایت شغلی را داشته است.
نتیجه‌گیری: باتوجه به یافته­های پژوهش؛ می­توان نتیجه­گیری نمود که با اجرای برنامه­های توسعه و بالندگی حرفه­ای اعضای هیأت علمی؛ به افزایش رضایت شغلی آنان کمک نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Multiple Prediction of Job Satisfaction Using Professional Development Components of Faculty Members of Universities and Higher Education Institutions

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghamooshi 1
  • Javad Pourkarimi 2
  • Zahra Ehtesham 3
1 Phd student Educational management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Tehran University, Tehran, Iran.
3 Phd student Educational management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to Multiple Prediction of Job Satisfaction Using Professional development Components of Faculty Members of Universities and Higher Education Institutions.
Methods: The research method was descriptive-correlation type regression. The population of the study consisted of all faculty members of the University of Tehran. 267 of them were selected randomly using stratified sampling. To collect the data, a Professional Developmental Questionnaire (PP89) with reliability of α = 0.94  and job satisfaction with a reliability of α = 0.80 were used. For instrument validity, content validity as well as construct validity were used.
Results: The results showed that the professional development of the faculty members in all component components has a higher status than the average level,  and also job satisfaction of faculty members is higher than the average level. The correlation obtained also indicates a positive relationship (r = 0.17) and a significant (0.01sig:) relationship between professional development and job satisfaction. Also, the results of multiple regression showed that among the components of professional development, educational development (β = 0.36) and component of ICT development (β = -0.16), predictive ability (with positive effect) on job satisfaction.
Conclusion: According to the research findings; It can be concluded that by implementing programs for the professional development of faculty members; It helped to increase their job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Professional Development of Faculty Members
  • Job Satisfaction
  • University of Tehran

References

Acker, G. M. (2004). The effect of organizational conditions (role conflict, role ambiguity, opportunities for professional development, and social support) on job satisfaction and intention to leave among social workers in mental health care. Community mental health journal, 40(1), 65-73.
Akbari, M. , Hosseni, S. M. , Hejazi, S. Y. & Rezvanfar, A.(2013). Validation of Human Resource Development: The Case of Agricultural Faculty Members. Iranian Economics and  Agricultural Development Research, 4(44) , 629-644. (In Persian).
Al-Smadi, M. S., & Qblan, Y. M. (2015). Assessment of Job Satisfaction among Faculty Members and Its Relationship with Some Variables in Najran University. Journal of Education and Practice, 6(35), 117-123.
Arasteh, H.(2003). Job Satisfaction Among Foreign Educated Faculty Members in Iran. IRPHE, 9(1) , 97-126. (In Persian).
Armstrong. (2006). A Handbook of Human Resource ManagementPractice. Tenth Edition, Kogan Page Publishing, London.
Asghari, F. , khoda Panahi, M. K. & Saleh Sedghpour, B.(2008). The relationship between empowerment and self-efficacy with job satisfaction. Psychology, 2(12) , 227-239. (In Persian).
Asghari, F.(2015). Job Satisfaction of Faculty Members in Iran. Quarterly Planning for Welfare and Social Development, 24, 164-199. (In Persian).
Bagherpanahi, S. , Gamshidi, L. & Aminbidokhti, A.(2015). Obstacles to Establishment of the Professional Development Center at Humanities Universities. International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting. (In Persian).
Bataineh, O. T. (2014). The level of job satisfaction among the faculty members of colleges of education at Jordanian universities. Canadian Social Science, 10(3), 1.
Bernabé,  Guglielmi, Ottavia. Jurado-Gámez (2014). Job stress, burnout, and job satisfaction in sleep apnea, Journal of Sleep Medicine,9, 10251030..
Bosley, M. I. C. H. A. E. L. (2004). Professional development activities and job satisfaction among community college adjunct faculty. Unpublished doctoral dissertation, University of Central Florida, Orlando, FL). Retrieved from etd. fcla. edu/CF/CFE0000241/Bosley_Michael_200412_EdD. pdf.
Dawis R, Lofquist L (1984). A Psychological Theory of Work Adjustment. University of Minnesota Press, MI.
Doyle, L., Egetenmeyer, R., Singai, C., & Devi, U. (2016). Professionalisation as development and as regulation: Adult education in Germany, the United Kingdom and India. International Review of Education, 62(3), 317-341.
Duong, M-Q. (2014). Case Study of University Environment Factors Influencing Faculty Job Satisfaction in Vietnam National University - Ho Chi Minh City. International Journal of Education and Research, 2 (8) , 98-87.
Edjtehadi, M., Ghorchian, N., Jaafari, P.& Shafizadeh H.(2012).Identifying Dimensions and Components of Faculty Members Developments in Order to Present of A Conceptual Model . IRPHE, 17 (4) , 21-26. (In Persian).
Farooqui, M. S., & Nagendra, A. (2014). The impact of person organization fit on job satisfaction and performance of the employees. Procedia economics and Finance, 11, 122-129..
Farzanjou, M. , Youldoshef, Pardakhtchi, M. H. & Fathi vajargah, K.(2016).The Study of the Relationship between organizational Justice, Organizational Commitment and Job Satisfaction of Faculty Members at State and Islamic Azad Universities in Sistan & Balouchestan. . Journal of Management and Planning in Educational Systems, 17(9) , 41-68. (In Persian).
Fazli, S. S. , Saffaryan, S. & Hashemnejad, F.(2012). The Study of the Effect of IT Training Courses On Improving the Performance of the Staff in Mazandran Medical Science University. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences,  2(4) , 129-144. (In Persian).
Ghasemi, M. & Salehi, K. (2017). Representation of Barriers and Challenges of the Growth and Dvelopment of New Faculty Members: A Phenomenological Study. Quarterly of Human Resources Education & Development, 13(4), 1-25. (In Persian).
Gholofar E, Hedjazi S Y, Hosseyni S M.(2010). Exploratory Factor Analysis of Required Professional Faculty Skills for Job Success from Iran’s Colleges of Agriculture Faculty Members Perspectives . IRPHE; 16 (3) :125-141. (In Persian).
Ghorouneh, D. (2014). The Conceptual framework of faculty Development  At University of Tehran. Quarterly of Iranian Higher Education Association, 2(6), 52-82. (In Persian).
Ghroneh, D.(2014). Design a model of faculty development (FD) at the University of Tehran. Ph.D Thesis, University of Tehran. (In Persian).
Guo, L., & Wang, B. (2017). What Determines Job Satisfaction of Teachers in Universities?. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(8), 5893-5903.
Hejri, A.(2013). Investigation the relationship between professional development and educational innovation among faculty members of Psychology and education in governmental universities of Tehran. Master's Thesis, University of Tehran. (In Persian).
Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (2011). The motivation to work (Vol. 1). Transaction publishers.
Hoseinzadeh. D. & Sa'emian, A. (2002). Job satisfaction, Paying attention to staff and quality of work life. Journal of management, 66, 1-9. (In Persian).
https://podnetwork.org/
Karimi, S. (2005). Investigation the Factors Affecting Job Satisfaction among Faculty Members of Bu Ali Sina University. Research Journal of Humanities and Social Sciences, 23(6), 89-104. (In Persian).
Keyvanloo, L., Rahimi Pordanjani, T. & Mohamadzade Ebrahimi, A.(2016). The mediating role of intrinsic motivation in the relationship between Islamic work ethics and job satisfaction and organizational commitment. ijme, 8(6) ,69-82. (In Persian).
Khavari, L. & Yousefian, J. (2007). Comparison of job satisfaction of active and passive faculty members in sports in Yazd University. Quarterly of Olympic, 1(15), 49-60. (In Persian).
Locke, E. A. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction. In Dunnette, M.D. (Ed.), Handbook of the Industrial and Organizational Psychology. Chicago: Rand McNally.
Macintosh Gerrard, Examining the link between salesperson networking behaviors, job satisfaction, and organizational commitment: Does gender matter? Journal of Business Research,67(12), 2014, 2628-2635.
Malekshahi, F., Farhadi, A. & Amini, F.(2010). Study of job satisfaction among faculty members of Lorestan university of medical science. yafte, 1(12). 49-56. (In Persian).
Maslow, A. H. (1943) A theory of human motivation. Psychological Review, July, 370-396.
Meagher, T. (2011). An investigation of the relationships of teacher professional development, teacher job satisfaction, and teacher working conditions.
Mehrabian F, Hemmati H, Ashouri A, Taheri M, Kashi S, Azimi K.(2020). Faculty Members’ Job Satisfaction in Guilan university of Medical Sciences. RME; 12 (4) :48-58. (In Persian).
Mirkamali, S. M. & Narenji Sani,  F.(2008). A Study on the Relationship between the Quality of Work Life and Job Satisfaction among the Faculty Members of the University of Tehran and Sharif University of Technology. IRPHE, 14(2) ,72-101. (In Persian).
Mirkamali, S. M. , Pourkarimi, J. & Hejri, A.(2015). The investigation the relationship between professional development and educational innovation among faculty members of Psychology and education in governmental universities of Tehran. Quarterly Journal of Invention and Creativity in the Humanities, 1(5) ,1-22. (In Persian).
Mohammad khani, Z. & Mohammad khani, F. (2015). The Relationship between Organizational Transparency and Organizational Health with Employee Job performance. International Conference on Reasrch of Behavioral and social sciences, 1-15. (In Persian).
Mohebzadegan, Y. , Pardakhtchi, M. H. & Ghahramani, M.(2014). Farasatkhah M. Developing a Model for Faculty Development Approach based on Grounded Theory. IRPHE, 19(4) , 1-25. (In Persian).
Nave Ebrahim, A. & Pourkarimi, J. (2008). Presentation a conceptual model for Development of universities and higher education Centers. Research in the educational system, 5(5), 101-121. (In Persian).
Nave Ebrahim, A. , Arasteh, H. , Kiamanesh, A. & Pourkarimi, J. (2009). Presentation a model of faculty Development based on data theory The Case Study of Academic Jihad. Journal of Shahid Chamran University, 88(5), 41-64. (In Persian).
Noble-Britton, P. A. (2014). A Study of the Effect of the Type and Timing of Professional Development and Job Satisfaction in the Nurse Faculty Role. ProQuest LLC.
Nourshahi, N.(2014). Effective elements on professional development of faculty members and ways to improve it. IRPHE, 20(3) , 95-120. (In Persian).
Parsons, S. K., Cruise, P. L., Davenport, W. M., & Jones, V. (2006). Religious beliefs, practices and treatment adherence among individuals with HIV in the southern United States. AIDS Patient Care & STDs, 20(2), 97-111.
Porter, L.W. (1969). A Study of Perceived Need Satisfaction in Bottom and Middle Management Jobs, Journal of Applied Psychology, 45, 1-10.
Pourkarimi, J.(2010). Presentation of the professional development model of faculty members of the research organization (Case study: University Jihad). Human Resource Management Research, 2(2) , 141-155. (In Persian).
Pourkarimi,J. , Ehtesham, Z. (2021). Investigating the structural equation modeling approach in explaining the model of spirituality-based faculty development (Case: Qom University).
Islamic Perspective on Educational Science, (9) 16: 29-56. (In Persian).

Ramezanpour, E. (2020). The Role of Organizational Health in the Professional Development of Faculty Members of the College of Natural Resources of University of Tehran. Higher Education Letter, 13(49). 161-182. (In Persian).

Rezaeian, A. , Khandan, A. A. , GanjAli, A. & Moridaeian, H.(2014). The Progress of Scientific Members at Universities (Case Study: Scientific Members of Imam Sadegh University). Culture in The Islamic University, 4(4) , 491-514. (In Persian).
Rose, R. C., Beh, L., Uli, J., & Idris, K. (2006). An analysis of quality of work life (QWL) and career-related variables. American Journal of Applied Sciences, 3(12), 2151-2159.
Safaee Movahhed, S. & Fallahi Nia, H.(2016). Editing a Professional Development Program for Experts and Training Managers at National Iranian Oil Company: A Qualitative Study. Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources, 8(3) ,97-122. (In Persian).
Safapour, M.(2013).The study relationship between the professional development and its strategies in a population of the faculty members of Shahid Raiai University. Master's Thesis, University of Tehran. (In Persian).
ShabaniBahar, Gh. R. , Farahani. A. , Ghareh, M. A. & Siavashi, M.(2016). Determining the Components of Professional Development among the Faculty Members of the Physical Education and Sport Sciences and Assessing its Fit. Sport Management and Development, 2(50) , 109-126. (In Persian).
Sheikhi Kiasari, S. (2013). The study relationship of faculty development and organizational citizenship behavior of faculty of Psychology and Education, Tehran University. Master's Thesis, University of Tehran. (In Persian).
Shetty, B. R., & Gujarathi, R. (2012). A study of faculty job satisfaction and its impact on student satisfaction in management institutes of Nashik District affiliated to University of Pune. IOSR Journal of Business and Management, ISSN, 01-08.
Shir Mohammadzadeh1 M, Ghasemzadeh Alishahi A, Kazemzadeh Beytali M.(2018). The mediator role of occupational self-efficacy in the relationship between professional development and job commitment and satisfaction among sports and the youth department’s staff. Iran J Ergon; 6 (1) :30-39. (In Persian).
Shokouhi Ashan, B. , Fakhraee, S. & Ebrahimpour, D.(2010). The Study of the relationship between social capital and job satisfaction of faculty members in higher education centers of Maragheh. Sociological studies, 9(3) , 69-86. (In Persian).
Soltanzadeh, V. , Ghalavandi, H. & Fatahi, M. (2012). Investigation The Relationship between Quality of Work Life and Job Satisfaction at Faculty Members of Shiraz University. Two Quarterly Journal of Human Resource Management Researches of Imam Hossein University, 2(4), 125-149. (In Persian).
Sotoudeh, N. , Ghorbani, R. , Haji Aghajani, S. & Rashidipour, A. (2012). Job Satisfaction and Its Effective Factors in the Faculty Members of the University of Medical Sciences. Koomesh, 2, 232-239. (In Persian).
Spector, P.E. (1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes and consequences,Thousand Oaks, CA,Sage Publications, Inc.
Syed, A. A. S. G., Bhatti, N., Michael, S., Shaikh, F. M., & Shah, H. (2012). Job satisfaction of faculty members of universities in Pakistan: A case study of university of Sindh-Jamshoro. Modern Applied Science, 6(7), 89.
Teymouri, M. , Tootoonchi, M. , Salehi, M. & Hassanzadeh, A.(2008). Job Satisfaction among Faculty Members of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 7 (2) ,227-237. (In Persian).
Tsai, P. C. F., Yen, Y. F., Huang, L. C., & Huang, C. (2007). A study on motivating employees’ learning commitment in the post-downsizing era: Job satisfaction perspective. Journal of World Business, 42(2), 157-169.
White, A. W. (2000). Job satisfaction and professional development of health information administration faculty. Journal of allied health, 29(3), 129-137.
Yaghouti Khorasani, M. (2010). Investigation The Level of job satisfaction among faculty members of Rafsanjan University of Medical Sciences. M.S Thesis. (In Persian).
Zahedi S. (2014). Designing a professional development model for faculty members of Shahid Beheshti University. Ph.D Thesis, University of Tehran. (In Persian).
Zahedi, S. , Bazargan, A. & Sadeghi, N. (2016). Needs asessment for faculty professional development : A Case Study of the Application of the Focus Group Interview Method. Quarterly Journal of Research in Education, 52(2), 44-71. (In Persian).
Zahedi, S., Bazargan, A.(2013). Faculty member's opinion regarding faculty development needs and the ways to meet the needs. IRPHE, 19 (1) ,69-89. (In Persian).
Zamanian, Z. , Roshan Sarvestani, M. , Sedaghati, M. , Ghatmiri, M. , Kouhnavard, B.(2016). Assessment of the Relation between Subjective Workload and Job Satisfaction in University Faculty and Staff. J Ergon, 3(4) , 1-10. (In Persian).
Zerat, M., Hassani, M., Rashidi, A., Hadidi, M., Piri, M.(2014). The Moderating of Self Efficacy in Relationship Between Occupational Stress With Organizational Citizanship Behavior and Job Satisfaction among Faculty Members of Urmia University of Medical Sciences. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 12(3) , 238-248. (In Persian).