راهنمای نویسندگان

قابل توجه نویسندگان محترم

لطفاً فرم تعارض منافع و اصالت مقاله را تکمیل کرده و همزمان با ارسال مقاله به نشریه از طریق پست الکترونیکی زیر و یا همراه فایل مقاله از طریق سامانه ارسال فرمایید. در ضمن ارسال نسخه تکمیل شده فرم ذکر شده الزامی می باشد.

naame.amozeshaali@gmail.com

- فرم تعارض منافع و اصالت مقاله را از اینجا دانلود کنید.

لطفاً مقاله‌های علمی خود را براساس شیوه‌ نامه زیر نگارش فرمایید در غیر این صورت مقاله شما به دلیل رعایت نکردن موارد شیوه نامه مجله نامه آموزش عالی، عودت داده خواهد شد.

- برای دریافت فایل راهنمای نگارش و محتوای مقاله اینجا کلیک کنید.