کلیدواژه‌ها = تجاری سازی
ارائه الگوی تجاری سازی دانش در آموزش عالی مبتنی بر نقش دوسوتونی سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

اکرمه السادات یعقوبی؛ یلدا دلگشایی؛ لیلا حسینی‌ طبقدهی؛ فرشته کردستانی