اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا منیعی

آمار، آمار کاربردی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

irphe.ac.ir/content/1082/rmaniee
r_manieeirphe.ir

سردبیر

دکتر ابراهیم خدایی

آمار، آمار کاربردی دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~khodaie
naame.amozeshaaligmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس بازرگان

ارزشیابی آموزشی، تحقیقات آموزشی، اندازه‌گیری آموزشی، روش تحقیق استاد مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~abazarga
abazargahotmail.com

h-index: 18  

کورش پرند

ریاضی کاربردی استاد ریاضی، گروه علوم داده‌ها و کامپیوتر، دانشکده/پژوهشکده دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

scimet.sbu.ac.ir/Kourosh_Parand
k_parandsbu.ac.ir
0000-0001-5946-0771

h-index: 29  

دکتر جعفر توفیقی

آموزش عالی، مدیریت استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~towfighi
towfighimodares.ac.ir
0000-0003-4203-3102

h-index: 30  

دکتر جواد حاتمی

برنامه‌ریزی درسی، آموزش استاد، علوم تربیتی - برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

www.modares.ac.ir/~j.hatami
j.hatamimodares.ac.ir
+98(21)82885023

h-index: 7  

سید داوود حسینی نسب

روان‌شناسی تربیتی استاد، دانشگاه آزاد تبریز، تبریز، ایران.

d.hosseininasabgmail.com

دکتر ابراهیم خدایی

آمار، آمار کاربردی دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~khodaie
khodaieyahoo.com

دکتر غلامرضا ذاکرصالحی

آموزش عالی، مدیریت و اقتصاد دانشیار- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

irphe.ac.ir/content/1125/Dr.-Gholamreza-Zakersalehi
zsalehiirphe.ir
0000-0002-7042-3098

h-index: 6  

دکتر مقصود فراستخواه

برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی استاد- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

irphe.ac.ir/content/1156/Dr.-Maghsoud-Farasatkhah
m_farasatkhahyahoo.com
0000-0002-7535-6074

h-index: 8  

دکتر عبدالرحیم نوه‌ابراهیم

مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی استاد، مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

khu.ac.ir/cv/367/abdolrahim-navehebrahim
navehebrahimkhu.ac.ir
0000-0003-1990-0765

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

داود معصومی

یادگیری الکترونیکی، کیفیت آموزشی، ارتقاء معلمان و استادان دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه گاول، سوئد

www.hig.se/Ext/En/University-of-Gavle/Organisation/Akademier/Faculty-of-Education-and-Business-Studies/Research-at-the-Faculty/Researchers/Department-of-Educational-Sciences/Curriculum-Studies/Davoud-Masoumi.html
davoud.masoumihig.se
+46762143256
0000-0002-3898-8005

h-index: 8  

مدیر داخلی

طاهره ظفری‌پور

آموزش عالی (برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی) سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، تهران، ایران

craqe.com/index.php/site/g_content/fcontent/232
zafaripouryahoo.com

گرافیست

فرزاد فردوسی

طراحی جلد آزادکار

ariagraphicgmail.com

ویراستار انگلیسی

نصرالله بیات افشار

ادبیات زبان انگلیسی عضو هیئت موسس انجمن اساتید آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

nasr.afshar35gmail.com

دکتر احسان اکرادی

مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی

ehsan.ekradi954gmail.com

صفحه آرا

آسیه بابایی

صفحه‌آرا صفحه‌آرایی، تهران، ایران.

babaei.asiyehyahoo.com

کارشناس نشریه

محمد محمدی بیدشکی

کارشناس مجلات سازمان سنجش آموزش کشور

m.bideshki1383gmail.com
021-88922231