اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر ابراهیم خدایی

آمار کاربردی دانشیار- دانشگاه تهران

naame.amozeshaaligmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس بازرگان

تحقیقات آموزشی استاد- دانشگاه تهران

abazargahotmail.com

دکتر کورش پرند

ریاضی دانشیار- دانشگاه شهید بهشتی

razzparyahoo.com

دکتر جعفر توفیقی

مهندسی شیمی استاد دانشگاه تربیت مدرس

towfighimodares.ac.ir

دکتر جواد حاتمی

برنامه ریزی درسی دانشیار- دانشگاه تربیت مدرس

j.hatamimodares.ac.ir

دکتر سیدداوود حسینی نسب

روان شناسی تربیتی استاد- دانشگاه تبریز

d.hosseininasabgmail.com

دکتر ابراهیم خدایی

آمار کاربردی دانشیار- دانشگاه تهران

khodaieyahoo.com

دکتر غلامرضا ذاکرصالحی

حقوق اسلامی- مدیریت و اقتصاد دانشیار- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

rsalehi514gmail.com

دکتر مقصود فراستخواه

برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشیار- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

m_farasatkhahyahoo.com

دکتر رضا نوروززاده

برنامه ریزی درسی آموزش عالی استادیار- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

norouzzadehrezayahoo.com

دکتر نسرین نورشاهی

مدیریت آموزشی استادیار- مؤسسة پژوهش و برنامه‌ریزی ‌‌ آموزش‌ عالی

nasso_43yahoo.com

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

مدیریت آموزشی استاد- دانشگاه خوارزمی

naveh1954yahoo.com

دکتر رضا محمدی

مدیریت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور

remohamadiyahoo.ca

دکتر غلامرضا یادگارزاده

برنامه ریزی درسی سازمان سنجش آموزش کشور

naame.amozeshaaligmail.com

مدیر مسئول

دکتر رضا منیعی

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

naame.amozeshaaligmail.com

مدیر داخلی

زهرا حسن خانی

سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

noet.libgmail.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر محمدرحیم رسولی آزاد

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

research7178gmail.com

گرافیست

فرزاد فردوسی

طراحی جلد آزاد

ariagraphicgmail.com

ویراستار انگلیسی

نصرالله بیات افشار

ادبیات زبان انگلیسی عضو هیئت موسس انجمن اساتید آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

nasr.afshar35gmail.com

دکتر احسان اکرادی

مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی

ehsan.ekradi954gmail.com

کارشناس نشریه

محمد محمدی بیدشکی

کارشناس مجلات سازمان سنجش آموزش کشور

m.bideshki1383gmail.com
021-88922231

صفحه آرا

آسیه بابایی

صفحه آرایی آزاد

babaei.asiyehyahoo.com