راهنمای نگارش و محتوای مقاله

راهنمای نگارش و محتوای مقاله

الف- محتوا

1- چکیده مقاله شامل: هدف، جامعه آماری، ابزار، نمونه‌ها، روش تحلیل داده‌ها، نتایج حاصله ‌باشد.

2- مقاله‌ باید شامل: عنوان، چکیده به زبان فارسی و انگلیسی، واژگان کلیدی، مقدمه یا بیان مسئله، پیشینه، سؤال پژوهش و فرضیه‌ها، روش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، پیشنهادها و یا محدودیت‌ها و فهرست کامل منابع باشد.

ب- شکل مقاله

1- مطالب مقاله در محیط Wordو با قلم 13 blotus نوشته شود.

2- مقاله از 15 صفحه تایپ شده بیشتر نباشد.

3- واژگان کلیدی بین 4-6 کلمه و به صورت فارسی و انگلیسی توشته شود.

4- معادل خارجی اصطلاحات و مفاهیم علمی و غیر رایج به صورت پانوشت ارائه شود. (معادل لاتین مفاهیم و همچنین نام‌های خارجی که در متن مقاله آمده است با استفاده از اعداد توک شماره گذاری شده و با زبان اصلی در زیرنویس صفحات درج شود).

5- چکیده فارسی مقاله در حدود 150 کلمه‌ پیوست باشد.

6- ارجاع به منابع به شیوه درون متنی یا APA است. به این گونه که در متن مقاله پس از نقل مطالب در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحه مورد نظر ذکر شود. مانند (شکوهی، 1351، 91).

شیوه نوشتن منابع به صورت زیر باشد:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کتاب. مصحح یا مترجم، محل نشر: نام ناشر.

بازرگان، عباس (1381). ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.

نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره (شماره)، شماره صفحه‌های ابتدا و انتهای مقاله.

مختاریان، فرانک و محمدی، رضا (1389). چالش های استقرارساختار ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران. نامه آموزش عالی، 3 (10)، 101 - 127.

7- اطلاعات مربوط به درجه علمی ، محل کار نویسنده ( مشتمل بر نشانی دقیق پستی و شماره تلفن و آدرس پست الکترونیک) و زمینه‌های مورد تحقیق همراه با مقاله ارائه شود.

8- عنوان جدول‌ها بالای جدول و  عنوان نمودار و شکل‌ها نیز در پایین آنها نوشته شود.  

9- ارجاعات داخل متن مقاله با منابع پایانی مقاله با هم تطبیق داده شوند.

ج- سایر نکات

1- نویسنده(نویسندگان) در نامه‌ای به پیوست مقاله  بنویسند که مقاله در جای دیگری چاپ نشده و برای مجله دیگری ارسال نشده است.

2- ترتیب مقاله‌ها به ارزش علمی یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد.

3- مسئولیت محتوای مقاله‌ها به عهده نویسندگان است .

4- مجله در ویراستاری، تلخیص و تنظیم مطالب آزاد است.

5- مقاله‌ها باید از سامانه journal.sanjesh.org فرستاده شوند.

6- نگارش مقاله بر اساس دستور خط و زبان فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.