اهداف و چشم انداز

مجله نامه آموزش عالی با هدف انعکاس بحث های علمی در حوزه آموزش عالی و انتشار دیدگاه‌ها و پژوهش‌های مرتبط هرسه ماه یک بار منتشر می شود. 

 از متخصصان رشته های علوم تربیتی و آموزش عالی دعوت می‌شود تا یافته های پژوهشی خود را به این فصلنامه ارسال فرمایند. هدف این نشریه بیشتر انتشار مقاله‌هایی با موضوعات مرتبط با آموزش عالی و ابعاد آن است. 

موضوعات مرتبط با دانشگاه ها، دانشجویان، رشته های آموزشی، برنامه های درسی، استادان دانشگاه و مانند آن