اصول اخلاقی انتشار مقاله

شرایط پذیرش مقاله که نویسندگان باید رعایت کنند:

1- مقاله  نباید قبلا در نشریه ای به چاپ رسیده یا همزمان به نشریه دیگری ارسال شده باشد.

2- مقاله باید عاری از جعل داده‌ها، سرقت علمی ، ارجاع نادرست و مانند آن باشد. 

3- نویسنده اصلی مقاله، نویسنده همکار یا نویسنده مسئول به روشنی ذکر شود.

4- اطلاعات شخصی نویسندگان مقاله ها برای سردبیر، اعضای تحریریه، مدیر داخلی و اجرایی نشریه محرمانه است.

5- تصمیم گیری برای پذیرش اولیه مقاله با نظر هیئت تحریریه و داور اولیه صورت می گیرد.

6- داوری مقاله ها دست کم توسط سهداور و بدون اطلاع آنها از نام نویسندگان انجام می شود. 

7-  اعضای هیئت تحریریه درباره مقاله خود تصمیم گیرنده نیستند و همانند سایر مقاله ها برای داوران ارسال  می شود.

 

*درج قدردانی از حامی یا تأمین‌کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود)  در مقاله الزامی است.