طراحی مدل ساختاری- تفسیری عوامل مرتبط با تعهد به نقش حرفه‌ای و پایبندی به هنجارهای علم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حق التدریس دانشگاه کاشان

2 استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش با تأکید بر چارچوب نظری وایدمن در ارتباط با جامعه‌پذیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق مدل‌سازی ساختاری- تفسیری، طراحی مدلی مبتنی بر دسته‌بندی و تفکیک عوامل مرتبط با تعهد دانشجویان به نقش حرفه‌ای در قالب پایبندی به هنجارهای علم بود. جامعه آماری پژوهش شامل استادان دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان بود که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند از نظرات 10 تن از آنان برای اجرای پژوهش استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، شکل‌گیری هویت دانشجویی در سطح اول عوامل مرتبط با تعهد به نقش حرفه‌ای دانشجویان قرار گرفته است. جامعه‌پذیری علمی شامل متغیرهای فرهنگ آموزشی دانشکده، تعامل با دوستان، جامعه‌پذیری دانشگاهی و عضویت در اجتماعات حرفه‌ای در سطح دوم اثرگذاری و به‌عنوان متغیر پیونددهنده شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretative – Structural Modeling of Factors Related to Commitment to the Professional Role and Adherence to Science Norm

نویسندگان [English]

  • Elham Shafaii Moghaddam 1
  • Mohsen Niazi 2
  • Zahra Sadeqi Arani 3
1 -
2 -
3 -
چکیده [English]

This study is in search of modeling based on classification and separation of factors relating to commitment of university students to professional role in the framework of adherence to science norms with emphasis of theoretical framework of Weidman in relation to sociability of postgraduate students by interpretative- structural modeling. Studied statistical population is professors of humanistic faculty in Kashan University. 10 people were selected by purposive sampling and their opinions were used in this study. According to study’s results, formation of student identity is placed at the highest level of factors relating to commitment to the professional role of students. Scientific sociability consisted of variables such as educational culture of faculty, interaction to friends; academic sociability and membership in professional communities were identified in the second level of efficacy as linking variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitment to role
  • Science norm
  • Sociability
  • Student identity