راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

الف- محتوا

مقاله باید شامل عنوان، چکیده به زبان فارسی و انگلیسی، واژگان کلیدی، مقدمه، پیشینه، روش، نتیجه‌گیری و فهرست کامل منابع باشد.

 

ب- شکل مقاله

◘  مقاله در محیط  Wordو با قلم Blotus13 نوشته شود.

◘ مقاله بیشتر از 15 صفحه نباشد.

◘ واژگان کلیدی بین 4 ـ 6 کلمه و به صورت فارسی و انگلیسی نوشته شود.

◘ معادل‌ خارجی اصطلاحات و مفاهیم علمی و غیر رایج پانوشت شود.
◘ چکیدة فارسی و انگلیسی مقاله در حدود 150 کلمه‌ پیوست باشد.

◘ ارجاع منابع به شیوة درون متنی یا APA است؛ به‌طور مثال، در متن مقاله، پس از نقل مطالب در داخل پرانتز، نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحۀ مورد نظر ذکر شود؛ مانند (شکوهی، 1351، 91).

شیوۀ نوشتن منابع به صورت زیر باشد:

نام ‌خانوادگی نویسنده،‌ نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کتاب؛  مصحح  یا مترجم، محل نشر: نام ناشر. 

بازرگان، عباس (1381). ارزشیابیآموزشی. تهران: انتشارات سمت.

نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوانمجله، دوره (شماره)، صص.

حسینی نسب، داوود (1372). معرفی شاخص‌های آموزش عالی. فصلنامۀپژوهشوبرنامه‌‌ریزیدرآموزشعالی،  1 (2)، 54 – 70.

◘ اطلاعات مربوط به درجه علمی، محل کار نویسنده (نشانی دقیق پستی و شمارة تلفن و آدرس پست الکترونیک) و زمینه‌های تحقیق، همراه با مقاله ارائه شود.

 

ج- سایر نکات

◘ نویسنده (نویسندگان) در نامه‌ای به پیوست مقاله اعلام کند که مقاله برای چاپ به نشریه دیگری ارسال نشده است؛

◘ ترتیب مقاله‌ها به ارزش علمی یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد؛

◘ مسئولیت محتوای مقاله‌ها به عهدة نویسندگان است؛

◘ نشریه در ویراستاری، تلخیص و تنظیم مطالب آزاد است؛

◘ نگارش مقاله بر اساس دستور خط و زبان فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

محورهای این مجله عبارتند:

1- رسالت‌ها، هدف‌ها و سیاست‌های آموزش عالی

2-  نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی

3-  نظام برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی

4-  سنجش و اندازه‌گیری آموزش عالی

5- ارزشیابی عملکرد نظام آموزش عالی

6- کارآفرینی در آموزش عالی

7-آزمون‌های دانش و مهارت، استعداد و صلاحیت

8- رهبری و مدیریت در نظام آموزش عالی

9- توسعه فناوری اطلاعات در آموزش عالی

10- اقتصاد آموزش عالی

11- برنامه‌ریزی آموزشی و درسی در آموزش عالی

12-  مطالعات تطبیقی در حوزه آموزش عالی، هدایت استعدادها به سمت نیازهای توسعه علمی کشور

13- آموزش عالی، جامعه و توسعه ملی

14- آینده پژوهی در آموزش عالی

15- آموزش عالی و همکاری‌های بین‌المللی

 

این نشریه براساس شاخص های زیر اقدام به دریافت و بررسی مقالات علمی می کند

 

  • محتوای مقاله باید در جهت هدف‌ها و در زمینه موضوع‌های تعیین شده باشد.
  • مقاله باید دارای اصالت علمی باشد.
  • مقاله حاصل مطالعات، تجارب و پژوهشهای نویسنده (نویسندگان) باشد.
  • مقاله دارای اطلاعات کتابشناختی معتبر باشد.
  • مقاله با رعایت محورهای مندرج در راهنمای نگارش مجله تدوین شده باشد.
  • مقاله قبلاً در نشریه‌ای دیگر چاپ نشده یا برای انتشار به جایی دیگر واگذار نشده باشد.