کلیدواژه‌ها = صلاحیت‌های کارآفرینی
1. آموزش مدیریت کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 43-60

خوشقدم خالدی؛ فرزاد اسکندری