تأثیر به کارگیری کارپوشة الکترونیکی بر خودکارآمدی عمومی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، اردبیل، شهرستان گرمی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، اردبیل، شهرستان مشگین شهر

چکیده

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر به کارگیری کارپوشة الکترونیکی بر خودکارآمدی دانشجویان انجام شد. جامعة آماری پژوهش حاضر را کلیة دانشجویان دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی که در نیمسال دوم 91-92 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می‌دادند و نمونه پژوهش هم شامل دو کلاس از مقطع کارشناسی ارشد بود که به صورت در دسترس انتخاب گردیدند. تعداد دانشجویان هر کلاس 18 نفر، و کل تعداد نمونه 36 نفر می‌شدند که به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درابتدای ترم از هردو گروه در شرایطی یکسان پیش آزمونی به عمل آمد و سپس گروه آزمایش به مدت یک ترم در معرض متغیر مستقل قرار گرفت و در نهایت در پایان ترم به منظور بررسی تغییرات حاصله پس آزمون روی هر دو گروه اجرا شد. برای تحلیل داده‌های به دست آمده از روش تحلیل کوواریانس استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که خودکارآمدی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی‌داری افزایش یافته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Using E-portfolio on Students’ General Self-efficacy

نویسندگان [English]

  • Ali Dana 1
  • Mohammadreza Nili 2
  • Mehdi Badali 3
چکیده [English]

Abstract: The present research aimed to examine the impact of electronic portfolio on students’ general self-efficacy. The statistical population of the present research was comprised of all the students of the Education and Psychology Department of Allameh Tabatabaei University in the second semester of 2012-2013. The research sample was also comprised of two classes of master’s students who were chosen on the basis of availability. The number of each class was 18 students- totally 36 students that were divided accidentally to experimental and control groups. In the beginning of the term, both groups were given a pretest in the same circumstance. Afterwards, the experimental group was exposed to the independent variable for one term and eventually at the end of the term, in order to examine the resulting changes, both groups were given a post-test. In order to analyze the data the covariance method was used. The results showed that self-efficacy of the experimental group students increased significantly compared to that of the control group students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Evaluation
  • instruction
  • electronic portfolio
  • self-efficacy
بختیاری براتی، سعید (1376). بررسی رابطه ساده و چندگانة متغیرهای خودکارآمدی و عزت نفس با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم نظام جدید متوسطه شهرستان اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.
جعفری ثانی، حسین؛ پاک مهر، حمید و عقیلی، علیرضا (1390). رابطة اثربخشی الگوی تدریس کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان در حل مسائل درس فیزیک. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی. سال هفتم، شمارة بیست و دوم، زمستان 1390، ص 3-20.
رستگار، طاهره (1388). ارزشیابی درخدمت آموزش: رویکردهای نو در سنجش و ارزشیابی مستمر و پویا و بازخورد مؤثر به دانش‌آموزان در فرایند آموزش، تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
رضایی، عیسی (1390). تأثیر استفاده از کارپوشة الکترونیکی بر نگرش، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
زهراکار، کیانوش (1387). مشاوره استرس: پیشایندها و پیامدها و راهبردهای درمانی استرس. تهران: بال.
سیف، علی‌اکبر (1387). سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری: روش‌های قدیم و جدید. (ویرایش دوم). تهران: دوران.
قدم‌پور، عزت الله (1385). تأثیر تعاملی روش‌های مختلف سنجش و سبک‌های یادگیری شناختی بر راهبردهای یادگیری خود نظم‌دهی، نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه دوم متوسطة رشته علوم تجربی در درس زیست‌شناسی. رساله دکتری. دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
کرامتی، هادی و شهرآرای، مهرناز (1383). بررسی نقش خودکارآمدی ادراک شده در عملکرد ریاضی. مجله علوم انسانی، نوآوری‌های آموزشی. 4 (1)، 115-103.
گریسون. دی. آندرسون. تری (2003). یادگیری الکترونیکی در قرن 21 (مبانی نظری و عملی). ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد (1384). تهران: علوم و فنون.
 
Abrami, P. C., & Barrett, H. (2005). Directions for research and development on electronic portfolios. Canadian Journal of Learning and Technology, 31 (3), 1-15.
Alexiou, Aikaterini, Paraskeva, Fotini (2010). Enhancing self-regulated learning skills through the implementation of an e-portfolio tool. Procedia Social and Behavioral Sciences, 3048-3054, Available online at www. sciencedirect. com
Bandura, A. (1977). Self-efficiency, toward a unifing theory of behavioral change. Psychiatry Review, 84, 191-215.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman.
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: Annual review ofpsychology. Palo Alto, CA: Annual Reviews.
Barrett, H (2005), Researching electronic portfolios and learner engagement, The REFLECT initiative, White paper, Electronic version.
Barrett, H. (1994). Technology supported portfolio assessment. In R. Fogarty (Ed.), Student portfolios: A collection of articles. (pp. 127 – 137).
Chi-Cheng Chang. (2010),Self-Evaluated Effectsof Web-Base Portfolio Assessment for Various Student Motivation Levels,Learning Forum London 2010 proceedings,Internet of Subjects Forum ePortfolio - Key Competencies – Identity London, Savoy Place Published by EIfEL
Chung, Y. B. (2002). Career decision-making self-efficacy and career commitment: Gender and ethnic differences among college students. Journal Career Development, 28, 277-284.
Lopez Fernandez, Olaaz. (2004) ePortfolio as a learning and assessment tool for promoting leaner autonomy in higher education. Doctoral thesis. Institute of Educational Sciences of the University of Barcelona (Spain).
Morimoto. Y, Ueno. M, Kikukawa. I, Yokoyama. S&, Miyadera. Y (2006) Formal Method of Description Supporting Portfolio Assessment. Educational Technology & Society,9 (3),88-99
Ryckman، R. M. (2008). Theories of Personality, Belmont: Thomson West.
Usher, E. L. &Pajares, F. (2006). Sourrces of academic and self – regulatory efficacy beliefs of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 31 (2), 41-64.
Üstünel, Eda, Deren, Ertan (2010). The effects of e-portfolio based assessment on students’ perceptions of educational environment. Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 1477–1481, Available online at www. Sciencedirect. Com
Chambers, Sharon M., Hardy, James C (2005). Length of Time in student teaching: Effects onClassroomControlOrientation and self-efficacy beliefs, educational research quarterly, 28 (3), 3-9.
January, G. (2003). The relationship between self-efficacy expectationand career choices. MAthesis in educational psychology, Morgantown, West Virginia University.
Klaurer K. J. (1985). Framework for a theory of teaching, teaching and teacher education,1 (1): 5-17.
Shammaizadeh, M. & Abedi, M. R. (2005). A study of the effect vocational counseling on increased entrepreneurship self – efficacy of Isfahan university students. A Quarterly Journal of Science & Reasearch, 7 (1), 29-38.
Schunk, D. H. (2001). Social cognitive theory and self-regulatedlearning. Mahwah, NJ: Erlbauam.
Schwarzer, R. &Scholz, U. (2000). Cross–culturalassessment of coping resources: The general perceived self–efficacy scale. Paper presented at the Asian Congress of HealthPsychology. Health Psychology and Culture, Tokyo, Japan.
Wollfolk, A. (2004). What do teachers need to know about selfefficacy. Paper presented at the annual meeting of the AmericanEducational Research Association, San Diego, CA.