مقایسة هوش‌بهر دانشجویان بر اساس رشتة تحصیلی و جنسیت در دانشگاه سلمان فارسی کازرون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان‌شناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

2 دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی عمومی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تجربی تصورات قالبی رایج، مبنی بر تفاوت هوش‌بهر دانشجویان دختر و پسر و تفاوت هوش‌بهر افراد شاغل به تحصیل در رشته‌های کم محبوبیت در مقابل شاغلین به تحصیل در رشته‌های محبوب‌تر است. از طریق نمونه‌گیری هدف‌مند، پس از مشورت با برخی دانشجویان و اساتید دانشگاه سلمان فارسی کازرون و بررسی رتبه‌های قبولی دانشجویان، رشته ادبیات فارسی به عنوان رشته‌ای کمتر محبوب و رشته فن‌آوری اطلاعات به عنوان رشته‌ای محبوب در این دانشگاه شناخته شد. از دانشجویان هر 4 پایه این دو رشته دعوت به همکاری شد. 123 تن از دانشجویان کارشناسی شاغل به تحصیل در این دو رشته در دانشگاه سلمان فارسی کازرون با طرح حاضر همکاری نمودند. فرم A مقیاس 3 آزمون هوش نابسته به فرهنگ کتل به‌طور گروهی بر این دانشجویان اجرا شد. نتایج دو اجرای آزمون T برای گروه‌های مستقل تفاوت هوش‌بهر دانشجویان دختر و پسر را رد کرد اما تفاوت در نتایج هوش‌بهر حاصله از آزمون کتل را در دو رشته تحصیلی تأیید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Intelligence of Students According to Gender and Field of Study in Salman Farsi University of Kazerun

نویسندگان [English]

  • Alireza Azimpour 1
  • Marzieh Jahangiri 2
  • Zohre Kuravand 2
  • Mahnaz Manuchehri 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this investigation is to study the empirical examination of stereotypic ideas about intelligence differences in female and male university students, also intelligence differences in students who study unpopular course and students who study popular course. In order to this aim by purposive sampling and after counseling with professors and students of Salman Farsi university of Kazerun and after viewing the rank of students in university entrance exam, Persian language and literature was selected as unpopular course and information technology was selected as the popular course. From all 4 grades of these, two courses wanted to collaborate with this investigation. Finally 123 students from these two courses participated in this research. Form A of Cattell Culture Fair Intelligence Test III was administered gregariously. The results of independent T test didn’t confirm any intelligence differences between male and female students, but confirmed some gender difference in the intelligence that was inducted from Cattell Culture Fair Intelligence Test. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • intelligence quotient
  • Gender
  • course
  • stereotypic ideas
اتکینسون، ریتا، ال.؛ اتکینسون، ریچارد سی.؛ اسمیت، ادوارد ای.؛ بم، داریل ج. و هوکسما، سوزان (1384). زمینه­ روان‌شناسی هیلگارد؛ ترجمه رضا براهنی. تهران: انتشارات رشد.
بریس، نیکلا.؛ کمپ، ریچارد. و سنلگار، رزمری (1384). تحلیل داده‌های روان‌شناسی با برنامه اس. پی. اس. اس.؛ ترجمه خدیجه علی‌آبادی و علی صمدی. تهران: نشر دوران.
بیابانگرد، اسماعیل (1384). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر دوران.
دلاور، علی (1381). احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.
سفیری، خدیجه و ایمانیان، سارا (1388). جامعه‌شناسی جنسیتی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
گنجی، حمزه (1387). روان‌شناسی و سنجش هوش. تهران: انتشارات ساوالان.
مارنات، گری گراث (1389). راهنمای سنجش روانی؛ ترجمه حسن‌پاشا شریفی، محمد رضا نیکخو. تهران: انتشارات سخن.
محمدیان، احمدیار (1386). بررسی توان مقیاس هوش کتل 3 و آزمون حافظه بصری آندره ری در تشخیص دانشجویان استعداد درخشان. مجله پژوهش‌های تربیتی و روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان، 3 (1): 77-94.
محی‌الدین الهی قمشه‌ای، حسین (1388). گلشن راز، شیخ محمود شبستری. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
مروتی، ذکراله (1390). رابطه علّی محیط یادگیری سازنده‌گرای ادراک‌شده و عملکرد ریاضی با میانجی‌گری جهت‌گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خود کارآمدی ریاضی در دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستانی شهر اهواز. پایان‌نامه دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
میلانی‌فر، بهروز (1384). روان‌شناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. تهران: انتشارات قومس.
Abdel-Khalek, A. M. (2007). Egyptian results on the standard progressive matrices.intelligence, 32 (5): 451–456.
Colom, R. & Abad, F. J. (2007). Advanced progressive matrices and sex differences: Comment to Mackintosh and Bennett. Intelligence, 35 (5): 183–185.
Colom, R.; Escorial, S. & Rebollo, I. (2004). Sex differences on the Progressive Matrices are influenced by sex differences on spatial ability. Personality and Individual Differences, 37 (6): 1289−1293.
Deary, I. J.; Irwing, P.; Der, G. & Bates, T. C. (2004). Brother–sister differences in the g factor in intelligence: Analysis of full, opposite-sex siblings from NLSY1979, Personality and Individual Differences, 35(5): 451–456.
Feingold, A. (1994) Gender differences in personality: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 116 (3): 429-456.
Hyde, J. S. (2005). The Gender Similarities Hypothesis. American Psychologist, 6: 581–592.
Hyde, J. S. & Linn, M. C. (1988). Gender differences in verbal ability: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 104 (1): 53-69.
Irwing, P. & Lynn, R. (2006). Intelligence: Is there a sex difference in IQ scores? Nature,442 (1): 31- 32.
Irwing, P. & Lynn, R. (2004). Sex differences in means and variability on the progressive matrices in university students: A meta-analysis. British Journal of Psychology, 96 (4): 505–524.
Lynn, R., & Irwing, P. (2004a). Sex differences on the advanced progressive matrices in college students, Personality and Individual Differences, 37 (1): 219–223.
Lynn, R. & Irwing, P. (2004b). Sex differences on the progressive matrices: A meta-analysis. Intelligence, 32 (5): 481–498.
Petrides, K. V. & Furnham, A. (2000). Gender Differences in Measured and Self-Estimated Trait Emotional Intelligence. Sex Roles, 42 (5-6): 449-461.
Royer, J. M.; Tronsky, L. N.; Chan, Y.; Jackson, S. L. & Marchant, H. (1999) Math-fact retrieval as the cognitive mechanism underlying gender differences in math test performance. Contemporary educational psychology, 24 (3): 181-266.
Vogel, S. A (1990). Gender Differences in Intelligence, Language, Visual-Motor Abilities, and Academic Achievement in Students with Learning Disabilities, a Review of the Literature. Learning Disability, 23 (1): 44-52.