یادگیری خدمت‌محور: رویکردی نوین در نظام آموزش عالی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده

: به منظور اشتغا ل‌پذیر کردن دانش‌ آموختگان کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه با یک اقدام مبتکرانه، نظریه یادگیری "خدمت‌محور" را برای اولین بار در درس عملیات کشاورزی به کار گرفت. این مطالعۀ کیفی بر مبنای روش اقدام‌پژوهی، با هدف معرفی روش یادگیری خدمت‌محور شکل گرفت. چهارده نفر از دانشجویانی که درس عملیات کشاورزی را در نیمسال دوم 89-90 انتخاب کرده بودند به روش نمونه‌گیری داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. نتایج نشان داد که روش یادگیری خدمت‌محور، موجب شکل‌گیری نگرش مثبت در دانشجویان، تلفیق تئوری و عمل، توسعه مهارت‌های ارتباطی و حرفه‌ای و نیز افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تفکرمداری و توانمندسازی دانشجویان شده است. همچنین نظرات ارائه شده توسط کارفرما نشان داد که آنان نیز از اینکه گلخانه بیمارستان بیستون احیاء و راه‌اندازی شده است بسیار خرسند و رضایتمند هستند. نتایج این مطالعه می‌تواند دستاوردهایی برای نظام آموزش عالی کشاورزی در کشور به دنبال داشته باشد؛ بدین صورت که یادگیری خدمت‌محور می‌تواند به عنوان یک روش یادگیری تجربی در سایر دانشکده‌های کشاورزی به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Service Learning: An Innovative Approach in Agricultural Higher Education

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Rostami 1
  • Kiumars Zarafshani 2
  • Shapar Geravandi 3
چکیده [English]

Due to make the agricultural graduates of agriculture collegue, employable at Razi University in an innovative approach, introducing service learning approach as an alternative was used. For a one credit hour course during spring semester 89-90 by fourteen students volunteered to participate in service learning project. This study used action research as a qualitative research paradigm to follow up on the service learning project. Results revealed that students gained positive attitude towards service learning project. The opportunity to gain hands-on experience, improved communication skills, civic responsibility, and empowerment were among the educational implications for students. The employer who received the service learning project was satisfied with the outcome. Result of this study has implications for higher agricultural education system. Service learning project used in this study can be replicated in other colleges of agriculture throughout the country

کلیدواژه‌ها [English]

  • service learning
  • Agriculture
  • Employability
  • Action Research
  • higher education system
بارانی، شهزاد؛ زرافشانی، کیومرث؛ دل‌انگیزان، سهراب و حسینی لرگانی، سیده مریم (1389). تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مد‌ل‌سازی معادلات ساختاری. فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 16 (3): 85-107.
بینقی، تقی و سعیدی رضوانی، محمود. (1382). تأٌملیبرالگویمناسببرنامه‌ریزیدرسیبرای ایجاد اشتغال. مجموعه مقالات برگزیده و خلاصه مقالات پذیرفته شده اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران: وزارت کار و امور اجتماعی.
زمانی، غلامحسین؛ عزیزی خالخیلی، طاهر و حیاتی، داریوش (1387). روند پیشرفت علم ایران در رشته­های کشاورزی و منابع طبیعی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 4 (1).
شریعت‌زاده، مهدی؛ چیذری، محمد؛ ملک‌محمدی، ایرج و نوروزی، امید (1385). نظرات کارشناسان آموزش کشاورزی پیرامون اهداف، برنامه‌ها و فرآیند جذب فراگیران نظام آموزش متوسطه کشاورزی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 2 (1).
علی‌بیگی، امیرحسین و گراوندی، شهپر (1387). ارتباط بین یادگیری تجربی و کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی. همایش ملی کارآفرینی؛ فرهنگ و جامعه. آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما رودهن.
علی‌بیگی، امیرحسین و بارانی، شهزاد (1390). بررسی قابلیت اشتغال پایدار دانشجویان کشاورزی دانشگاه­های غرب ایران در اقتصاد دانش پایه. مجله پژوهش مدیریت و آموزش کشاورزی، 19: 54-70.
غلامی­رضا، پریوش؛ زرافشانی، کیومرث و میرک‌زاده، علی اصغر (1391). تحلیل مؤلفه­های اثربخشی دوره­های کارآموزی دانشجویان رشته ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه­های غرب کشور. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 8  (1): 35-50.
Bodorkós, B. & Pataki, G. (2009). Linking academic and local knowledge: community-based research and service learning for sustainable rural development in Hungary, Journal of Cleaner Production, 17: 1123-1131.
Carrington, S. & Saggers, B. (2008). Service-learning informing the development of an inclusive ethical framework for beginning teachers, Journal of Teaching and Teacher Education, 24: 795–806.
Dunkel, F.; Shams, A. N. & George, C. M. (2011). Expansive collaboration: A model for transformed Classrooms community- based research and Service- Learning. NACTA, 55 (4).
Georg, C. & Shams, A. (2011). Lessons learned in an international service- learning collaborative: Shea Butter case study. NACTA, 55 (2).
Guthrie, K. L. & McCracken, H. (2010). Making a difference online: Facilitating service-learning through distance education, Journal of Internet and Higher Education, 13: 153-157.
Hays, J. M. & Hill, A. V. (2001). A preliminary investigation of the relationships between employee motivation/vision, service learning, and perceived service quality, Journal of Operations Management, 19 : 335–349.
Holston, D. M. & Oneil, C. E. (2008). Student's evaluation of a communication- intensive service- learning project in a dietetics cruise. NACTA, 52 (3).
Kember, D. & Mekay, J. (1996). Action research into the quality of student learning. Journal of Higher Education, 67 (5): 528-554
Klein, C. H.; Rayes, O. & Koch, J. R. (2004). A Service- learning Project Involving Multiple service projects including the mentoring of younger At-Risk youth. NACTA, 51 (4).
Lake, V. E. & Jones, I. (2008). Service-learning in early childhood teacher education: Using service to put meaning back into learning, Journal of Teaching and Teacher Education, 24: 2146-2156.
Mantooth, L. J. & Fritz, C. A. (2006). Benefits of service- learning in Tennessee 4H youth development: A Delphi study. NACTA, 50 (3).
McNiff, J.; Lomax, P. & Whitehead, J. (1996). You and your action research project. New York: Routledge.
Pezeshki-Raad, GH.; Zamani, N. & Radhakrishna, R. (2004). An Exploration of information-seeking behavior of extension managers and specialists in Iran, Proceedings of the 20th Annual Conference, Dublin, Ireland.
Riddle. J. S. (2003). Where’s the Library in Service Learning? Models for Engaged Library Instruction, Journal of Academic Librarianship, 29 (2): 71-81.
Robinson, J. S. & Torres, R. M. (2007). A Case study for Service learning: What Students learn when given the Opportunity. NACTA, 51 (4).
Seifer, S. D. & Connors, K. (2007). Community Campus Partnerships for Health. Faculty Toolkit for Service-Learning in Higher Education. Scotts Valley, CA: National Service-Learning Clearinghouse.
Sepahpanah, M; Zarafshani, K & Mirakzade, A. (2013). Service Learning Processes and Challenges in Iran: A case Study. NACTA, 57.
Sherk, J. T. (2013). A Service Learning approach to Community engagement in a study abroad design Course in Cordoba/Mexico. NACTA, 57 (3a).
Slavin, R. E. (1986). Educational Psychology, Englewood Cliffs:  Prentice – Hall.
Stephenson, T. J.; Peritore, N. & Kurzynske, J. (2013). A Learner-Centered teaching model integrating undergraduate research and service learning. NACTA, 57 (3).
Stephenson, T. J.; Stephenson, L. & Mayes, L. (2012). Engaging students in service learning through collaboration with community partners. NACTA, 56 (4).
Stewart, M. N. (1994). Action research: Evaluating and implementing a shared vision in the Cornell cooperative Extension, 4-H youth Development Program. Journal of Agricultural Education, 35 (3): 23-29.
Westrom, L. E. & Maiga, H. A. (2009). Integration of service- learning in animal Science curriculum. NACTA, 50 (3).