دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، شهریور 1393، صفحه 11-176 

مقاله پژوهشی

بررسی شاخص‌های اعتبارسنجی نظام‌های آموزش عالی: با تأکید بر رتبه-بندی آنها

صفحه 11-47

محمد رحمانپور؛ سلام یعقوبی؛ سه‌ رکاو احمدی؛ بی بی عشرت زمانی


چالش‌های کاربست مدل زنجیرۀ ارزش در آموزش عالی

صفحه 49-76

آرش رسته مقدم؛ امیر مانیان؛ محمدرضا مهرگان؛ عباس عباس پور