تبیین مدل معادله ساختاری عملکرد برنامه‌های آموزشی دانشگاه مازندران در پرورش ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه و دانشجوی کارآفرینی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تبیین نقش برنامه‌های آموزشی دانشگاه مازندران در پرورش ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان بوده است؛ بر این اساس، از جامعه آماری 2601 عضوی دانشجویان سال آخر دانشگاه مازندران، تعداد 335 نفر از طریق روش‌های نمونه‌گیری گروه بندی‌شده و تصادفی انتخاب شدند و سپس با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مستندات، مصاحبه و بویژه پرسشنامه با ضریب پایایی 9/0، به استخراج مدل معادله ساختاری مربوط اقدام، و با استفاده از آزمون‌های آماری تکمیلی آلفا کرونباخ، فریدمن، و همبستگی، به تحلیل فرضیات پرداخته شده است. یافته‌ها نشان داده‌اند که هر پنج متغیّر: تأسیس و اداره‌کردن یک کسب‌وکار، ریسک‌پذیری، خلّاقیت و نوآوری، فرصت‌شناسی و استفاده از آن و بالاخره سایر متغیّرها، ضمن تأیید کلیت مدل احصا شده، هر کدام با شدت و ضعف خاص خود، هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم و تعاملی، بر عملکرد برنامه‌های آموزشی تأثیرگذار بوده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of Structural Equation Model of University of Mazandaran Educational Programs Performance (UMZEPP) For Nurturing Students’ Entrepreneurial Characteristics

نویسندگان [English]

  • Hassanali Aghajani 1
  • Karim Kia Kojouri 2
  • Forough Rudgar Nezhad 3
1
2
3
چکیده [English]

The goal of this research was investigation and explanation of Structural Equation Model of Educational Programs performance of Mazandaran University for nurturing students’ Entrepreneurial Specifications. Based on this, the literature of entrepreneurship in general and nurturing students by Educational Programs in particular was reviewed. The statistical population consisted of 335 elements that were chosen through both stratified and random sampling methods. Data collection instruments were Documents and Questionnaire specially, with reliability of 0.90 as non-experimental survey research. The statistical tests were Alpha Cronbach, Friedman, Correlation, and interactional Regression among variables (direct and indirect effects) in the format of Path Analysis using SPSS and Lisrel. The results of research state that the generality of model is confirmed, and all five variables of Educational Programs performance include Establishment and Administration of a business, Risk Taking, Creativity and Innovation, Cognition of Opportunities and utilization of them, affected and explained Educational Programs performance directly, indirectly and also internationally. Based on the direct relationship coefficients of Structural Equation Model, the Fifth variable (0.80) affected Educational Programs performance more than others, and from this viewpoint, variables of Second (0.79), First (0.70), Third (0.70) and Forth (0.68) were in next rating, respectively. Finally, discussion, summary of implications for managers, and directions for further work are included

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Equation
  • model
  • University of Mazandaran
  • Educational Programs
  • Students Entrepreneurial
  • Characteristics
آقاجانی، حسنعلی (1384). کارآفرینی: مفاهیم، نظریات و ضرورت وجودی. مجله رویش: فصلنامه تخصصی اشتغال و کارآفرینی، شماره‌های 10- 11، تهران: سازمان همیاری اشتغال فارغ‌التحصیلان.
احمدپور، محمود و دیگران (1383). تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
احمدی، محمد (1385). نیازسنجی آموزش کارآفرینی در دانشجویان دوره کارشناسی رشته برق دانشکده فنی دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
الوانی، سیدمهدی، کیاکجوری، کریم و رودگرنژاد، فروغ (زمستان 1389). مدیریت توسعه. تهران: انتشارات صفار.
بازرگان، عباس و دیگران (1377). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
بدری، احسان (1384). بررسی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
جهانبخش، اسماعیل (1382). راهنمای ساده کاربرد آزمون‌های آماری در پژوهش‌های علمی با استفاده از SPSS. اصفهان: انتشارات مؤسسه علمی دانش‌پژوهان برین و انتشارات ارکان.
زالی، محمدرضا (1384). ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه مازندران. پروژه تحقیقاتی، بابلسر: مرکز کارآفرینی دانشگاه مازندران.
زندوانیان، احمد و مهرعلیزاده، یدالله (1384). مدیران مدارس در نقش کارآفرینان سازمانی. مجموعه مقالات همایش ملیکارآفرینی. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلمی واحد رودهن. صص 239-223.
شیرزادی اصفهانی، هما (1385). بررسی رابطه جو سازمانی با روحیه­ی کارآفرینی در دانش‌آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء.
عزیزی، محمد (1382). بررسی زمینه‌های بروز و پرورش کارآفرینی در دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
هزارجریبی، جعفر (1382). بررسی میزان کارآفرینی دانش‌آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی-اجتماعی شهر تهران. رساله دکتری. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
کیاکجوری، کریم، رودگرنژاد، فروغ، حسینی، مریم (1387). موانع و چالش‌های شکل گیری دانشگاه کارآفرین در ایران. مجله نامه آموزش عالی. سال اول. شماره 3.
رودگرنژاد، فروغ، کیاکجوری، کریم و آقاجانی، حسنعلی (1388). تبیین نیازهای آموزشی کارآفرینانه و ارائه الگوی تأمین آنها. همایش دو سالانه اشتغال و نظام آموزش عالی کشور (همراه با سخنرانی). تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 
Conca, F. J. et al (2004). Development of a measure to assess quality management in certified firms. European journal of operational research, (156), pp. 683-697.
Cronbach, L. J (1951). Coefficient alpha and the internal structure of test. Psychometrical, (16), pp. 297-334.
Feldman, D. C (2004). The devil is in the detail: converting good research into publishable articles. Journal of management, 30 (1), pp. 1-6.
Kuratko, D. & Hodgetts, R (1989). Entrepreneurship: A contemporary approach, 3rd ed., NY: The Dryden Press.
Levie, J (1999). Entrepreneurship: my thane Reality. Science & Public Affairs, (17), pp. 24-25.
Mantyneva, M (1996). Building up entrepreneurial competence through effective and efficient training. Paper at rise 96. Research on Entrepreneurship and innovative strategies. University of Jyvaskila. Finland.
Nunnally, J. C (1978). Psychometric theory. Second ed., McGraw-Hill, New York.
Postigo, S. & Tamborini, M. F (2002). Entrepreneurship Education in Argentina: The case of San Andrés University. Paper presented for the Internationalizing Entrepreneurship Education and Training Conference- Int. Ent, Malasya. July 8 –10.
Rasheed, H. S (2000). Developing Entrepreneurial Potential in youth, the effect of Entrepreneurial Education and venture creation. Available at: WWW.coba.usf.edu / Deportments / Management / Faculty / rasheed / Youth Entrepreneurship.
Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Ussman, A. (1998). University and Entrepreneurship Development International. Conference Budapest Hungary, JULY 13-15.
Van de ven, A. & Ferry, D (1979). Measuring and assessing organizations. John Wiley. New York.