رویکرد ترکیبی در پژوهش‌های علوم انسانی: چالش‌ها و فرصت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کاشان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

استفاده از رویکرد ترکیبی روز به روز در حال افزایش است. محققان به طور مداوم در پی رهیافت‌هایی به منظور انجام پژوهش‌ها به بهترین شکل ممکن و شناخت هرچه بیشتر پیچیدگی‌های مسائل می‌باشند. هدف تحقیق حاضر تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های رویکرد ترکیبی در پژوهش‌های علوم انسانی است. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و ابزار گردآوری اطلاعات شامل کتب و مجلات داخلی و خارجی است. نتایج نشان داد، لزوم استفاده از این رویکرد به منظور فهم بهتر مسائل مورد پژوهش در علوم انسانی می‌باشد. بعضی از حیطه‌های پژوهش مانند تحقیقات تربیتی و مدیریتی به دلیل پیچیدگی‌های ذاتی و محیطی بیشتر از سایر حیطه‌ها نیازمند استفاده از این رویکرد می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mixed Approach in Humanities Researches: Challenges and Opportunities

نویسندگان [English]

  • Hamid Rahimi 1
  • Seyyed Ali Siyadat 2
  • Raziye Aghababaee 3
1
2
3
چکیده [English]

The use of mixed approach is undergoing a remarkable increase day by day. Researchers are continually seeking solutions in order to perform research projects and cognition issues complexities. The purpose of the present research is studying challenges and opportunities of mixed approach in humanities researches. Research method was librarian and information collection tool included domestic and international books and journals. The results of the study suggest that the use of this approach is to better understand the research issues in humanity sciences. Some of research domains such as educational and managerial areas need this approach more than other areas due to their inherent and environmental complexities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative approach
  • Qualitative Approach
  • mixed approach
  • Humanity Sciences
  • Challenges
  • Opportunities
امزیان، محمد (1387). روش تحقیق علوم اجتماعی از اثبات‌گرایی تا هنجارگرایی، ترجمه عبدالقادر سواری، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ایمان، محمدتقی (1386). تکنیک زاویه‌بندی در تحقیقات علوم انسانی. روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 52، 26.
بازرگان، عباس (1388). روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت. دانش مدیریت. شماره 81، 19-36.
بدری، رحیم (1386). هرمنوتیک به عنوان یک روش پژوهش تربیتی. روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 50، 104.
حسنی، محمد حسین (1389). درآمدی به روش‌شناسی تلفیقی در پژوهش‌های میان رشته‌ای علوم اجتماعی، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، شماره 4، 137-153.
خنیفر، حسین (1386). مقدمه‌ای بر پژوهش‌های کیفی؛ چالش‌ها و راهکارها. روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 50، ص 125.
شریفیان، فریدون (1387). نوع‌شناسی و فرایند طراحی و اجرای پژوهش ترکیبی. روش‌شناسی علوم انسانی،  شماره 14، 57، 103-75.
صدوقی، مجید (1386). کنکاش در مبانی فلسفی پژوهش کمی و کیفی در علوم رفتاری، روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 52، 88.
صدوقی، مجید (1387). معیارهای ویژة ارزیابی پژوهش کیفی، روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 56، 55.
عابدی، احمد، شواخی، علی رضا (1388). مقایسه روش‌شناسی پژوهش کمی و کیفی در علوم رفتاری، فصلنامه راهبرد، شماره 54، 153-168.
عابدی، علی (1385). تحقیقات کیفی، روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 47، 62.
نصر، احمدرضا و شریفیان، فریدون (1386). رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی در پژوهش‌های تربیتی. روش‌شناسی علوم انسانی. شماره 52. 7-24.
 
Bahl, S., & Milne, G.R (2007). Mixed method in interpretative research: An application to the study of the self concept. Haandbook of Qualitative Research Methods in Marketing.
Bergman, Max (2010). On concept and paradigm in mixed method research. Journal of Mixed Method Research. 4(3), 171- 175.
Brannon (2005). Mixing method: The entry of qualitative and quantitative approaches into the research process. International Journal of Social Research Methodology, 8,173-184.
Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research, Qualitative Research. 6 (1):97-113.
Creswell, J. W (2003). Advanced mixed method research designs. Thousand Oaks, CA: Sage.
Creswell, J. W (2007). Designing and conducting mixed method research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Creswell, J. W (2008). Methodological issues in conducting mixed method research designs. In advances In mixed method research: Theories and applications, ed. M. M. Bergman, 66-83. London: Sage.
Denzin, N. K & Lincoln, Y. S (2005). The Sage handbook of qualitative research. Thousand Oask, CA: Sage.
Green, J. C., and V. J. Caracelli, eds (1997). Advances in mixed method evaluation: The challenges and benefits of integrating diverse paradigms. New directions for evaluation, No74. San Francisco: Jossey-Bass.
Greene,J. C (2007). Mixed method in social inquiry. San Francisco. Jossey-Bass.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S (2005). Paradigmatic controversies. Contradictions and emerging confluence. The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: SAGE.
Hall, Jori. N. Ryan, Katherine, E (2011). Educational accountability: A qualitatively driven mixed methods approach. Qualitative Inquiry, 17 (1) 105-115.
Hesse-Biber, Sharlence (2010). Qualitative Approaches to mixed method practice. Qualitative Inquiry, 16 (6) 455-468.
Howe, K. R (2004). A critique of experimentalism. Qualitative Inquiry, 10 (4):42-61.
Jackson, D (2006). Case study: A bridge across the paradigms. Nursing Inquiry, 12 (2), 103-109.
Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. (2004). Mixed method research: research paradigm whose time has come. Educational Researcher. 33 (7), 14-26.
Mason. G (2006). Mixing method in a qualitatively driven way. Qualitative Research, 6 (1):9-25.
Miles. M. B. and A. M. Huberman (1994). Qualitative and analysis. 2end ed. Thousand Oask, CA: Sage.
Morgan, D. L (2007). Paradigms lost and pragmatism regained: Methodological implications of combining qualitative and quantitative methods. Journal of Mixed Method Research, 1 (1), 48-76.
Ocathian, A. (2007). Integration and publications as indicators of “yield” from mixed method studies. Journal of Mixed Method Research1, (2):147-63.
Onwuegbuzie, A. J, & Leech, N. L (2005). The importance of combining qualitative and quantitative research methodologies. International Journal of Social research Methodology, 8,375-387.
Plano Clark, V. L (2005). Cross-disciplinary analysis of the use of mixed method in physics education research (Unpublished doctoral dissertation), University of Nebraska-Lincoln.
Plano Clark, V. L (2008). Mixed method approaches in family science research. Journal of Family Issues, 29, 1543-1566.
Sweetman, D., Badiee, M., Creswell, W (2010). Use of the transformative framework in mixed method studies. CA: Sage.
Tashakkori, T. & Teddlie. C (1998). Mixed Methodology, Combining Qualitative and Quantitative Approaches. CA: Sage.
Teddlie, C., A. Tashakkori (2009). Foundations of mixed method research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Thorpe, R. & Holt, R (2008). The SAGE dictionary of qualitative research, London: sage, 133-136.