ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه‌های مدیریت دانش در بین کارشناسان پردیس فنی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت مؤلفه‌های مدیریت دانش و همچنین بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش در پردیس فنی دانشگاه تهران است. برای سنجش مؤلفه‌های مدیریت دانش (در چهار بُعد: خلق دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و ذخیره دانش) بر اساس مدل عمومی نیومن ابزار پژوهش ساخته شد. این ابزار، بعد از تعیین روایی و پایایی در بین 118 نفر از کارشناسان آموزشی دانشکده‌های فنی به اجرا در آمد. داده‌های بدست آمده با استفاده از آزمون تی تک متغیره و آزمون تی وابسته برای ارزیابی وضعیت و تفاوت بین وضع موجود و مطلوب مدیریت دانش مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن است که به جز دانشکده‌های مواد، مهندسی شیمی و گروه علوم پایه در بقیه دانشکده‌ها وضعیت مدیریت دانش در مجموع نامطلوب نیست. علاوه بر این به بررسی وضعیت موجود و مطلوب هر یک از مؤلفه‌ها در هر یک از دانشکده‌ها پرداخته که تنها در گروه مهندسی صنایع شکاف معنی‌داری بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش مشاهده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of the Present and Desired States of Components of Knowledge Management for Technical Compose Experts of Tehran University

نویسندگان [English]

  • Abbas Abbaspour 1
  • Mohammad Hemmati 2
  • Salman Shahouli Kheirabadi 3
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the status of components of knowledge management and the difference of current situation and the desired situation in technical compose of Tehran University.To assess component of knowledge management, the research tools were made according to general model of Newman and its four dimensions (knowledge creation, knowledge sharing, knowledge implementation and knowledge storage) and similar questionnaires. After determining reliability and validity of these tools, they were performed among 118 educational experts of technical faculties of Tehran University.Obtained data were analyzed using univariate t- test and dependent t-test.Results shows that except faculties of chemical engineering, materials engineering and basic sciences, other faculties have good status of knowledge management.Moreover we studied the current situation and desired situation of each component in faculties and just in industrial engineering we didn’t observed significant gap between current and desired situation.Finally, solutions offered by educational experts were analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • knowledge creation
  • Knowledge sharing
  • Knowledge implementation
  • Knowledge Storage
بهامیریان، منیژه (1384). ارزیابی میزان کاربرد مدیریت دانش در گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
حاضری، افسانه و صراف‌زاده، مریم (1385). مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی تهران. مجله نما.
حسین قلی‌زاده، رضوان (1384). جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس نظریه نوناکا و رابطه آن با فرهنگ سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
عدلی، فریبا (1384). مدیریت دانش حرکت به سوی دانش. تهران، انتشارات فراشناختی.
لاهیجانیان، اکرم‌الملوک (1383). آموزش عالی و گذر به جامعه مبتنی بر دانایی. مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار: تهران انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، جلد دوم.
نصر اصفهانی، احمدرضا و همکاران (1383). ضرورت توجه به یادگیری مادالعمر و نقش دانشگاه در تحقق آن. مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار؛ تهران، انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه‌‌ریزی آموزش عالی، جلد دوم.
همتی، محمد، کرامتی، محمدرضا، جراحی، نازنین، حیات، علی اصغر (1388). عدم تمرکز در برنامه درسی آموزش عالی (ضرورت‌ها و الزامات). نهمین همایش انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران، تبریز.
 
Bhatt, G (2000). A resource based perspective of developing organizational capabilities for business transformation. Knowledge and process management, Vol. 7, No. 2, pp. 19-29
Gupta, A. K. & Govindarajan, V (2000). Knowledge management`s social dimention: Lessons from Nucor steel. Sloan management Review, 42 (1), 71-81
Kazar, A. J (2000). Higher education trends: Administration. Eric Clearinghouse on Higher education. [www. document] URL:wysiwiyg://118http://www.eriche.org/trends/aministration2000. html
Mann, S (2002). Management: Background. Retrieved Derived 24. http://www. Knowledge Portal.com. htn. p. 3
McCann, J (1999). Design Principles an Innovating Company. Academy of Management Executive.
Monavvarian, A. & Kasaei, M (2007). KM model for public administration: The case of Labour Ministry NINE. Journal of Information and Knowledge Management System, Vol. 37 No. 3, 2007, pp. 348-367.
Newman, B. & Conrad, K. W (1999). A Framework of Characterizing Knowledge Management Methods, Practices, and Technologies. Washington University Course EMGT 298. T1, spring.
Rowley, J (2000). Is Higher Education Ready For Knowledge Management? The International Journal of Educational Management, Vol. 14 No7, pp. 33325.
Saeed, T., Tayyab, B., Anis-ul-haque, M., Ahmad, H. M., & Chaudhry, A (2010). Knowledge Management Practices: Role of Organizational Culture. ASBBS Annual Conference, Vol. 17, No. 1: Las Vegas.
Sallis, E. & Jones, G (2002). Knowledge Management in Education.
Suradi, N. & Subramaniam, H (2010). Knowledge Management: An Implementation of K-Portal in FIIT, UNISEL. Proceedings of Regional Conference on Knowledge Integration in ICT. Selangor University of Industry.