چشم‌انداز و مأموریت مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی (غیرانتفاعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

2 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تحلیل و بررسی چشم‌انداز، مأموریت و عوامل مؤثر در موفقیت اجرایی برنامه راهبردی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی در ایران است.
جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیئت علمی و مدیران 85 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی (غیرانتفاعی) فعال در کشور می‌باشد. نمونه‌های آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان شامل 108 نفر از اعضای هیئت علمی و مدیران است. ابزار آزمون شامل 2 پرسشنامه محقق ساخته، یکی پاسخ باز و دیگری پاسخ بسته می‌باشد. روایی درونی (محتوی) بر اساس نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ 86/. برآورد و مورد تأیید قرار گرفت. نمونه‌ها برای پرسشنامه پاسخ باز بصورت تصادفی سهمیه‌ای و برای پرسشنامه پاسخ بسته بصورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی از قبیل فراوانی، درصد، نمودار و جداول استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی، معتقدند که این دانشگاه‌ها و مؤسسات از لحاظ توجه به چشم‌انداز (با کسب امتیاز میانگین 56/3) و انجام رسالت و مأموریت‌ها (با کسب امتیاز میانگین 67/4) موفق بوده‌اند و همچنین در زمینه اجرای برنامه راهبردی (با کسب امتیاز میانگین 56/3) در سطح بالاتر از متوسط و در حد مطلوب عمل نموده‌اند. بر این اساس تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای برنامه راهبردی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، زمینه ارتقای کیفیت عملکرد آنها را ارتقا می‌بخشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspective and mission of Non-Public (nonprofit) Higher Education Institutes

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asadi 1
  • Noushin Esfahani 2
1
2
چکیده [English]

This study aims to analyze and investigate the perspective, mission and factors influencing executive success of approaching plan of non-public (nonprofit) higher education institutes in Iran.
The population of this study includes professors and managers of 58 institutes and non-public (nonprofit) universities having activity in the country. The samples of this study based on Morgan’s table include 108 professors and managers. The test tools include 2 questionnaires made by author, one is open response and another one is close response. The internal validity has been verified based on the view of related authorities and its reliability was confirmed by Cronbach Alpha test, 0.86. Samples were selected quota randomly for open response and randomly for close response questionnaires. For analyzing the data, we employed descriptive statistics features such as abundance, percentage, graph and table. Results deals with showing that managers and faculty members of universities and educational institutions concede on profit universities are successful in terms of perspective (mean: 3.56) and fulfilling missions (mean: 4.67). These institutions have performed above average as far as achieving plans are concerned. Based upon this, codification, performance and supervision of achieving plans in universities and educational institutions lay a ground for promoting their performance quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-public higher education
  • approaching planning
  • perspective
  • Mission
اجتهادی، مصطفی (1377). تحلیلی بر توانمندی‌ها و کاستی‌های نظام آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 17 (59 - 33).
تسنیمی، عباسعلی و سجادی، سید مهدی (1380) نقدی بر مبانی نظری خصوصی‌سازی مراکز آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 20، (43-15).
تقی پورظهیر، علی (1372). نظام برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 3، (33 -9).
حاضری، علی محمد (1376). تأملی در پشتوانه نظری خصوصی‏سازی آموزش عالی. مجموعه مقالات سمینار آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی.
رحمانی، غلامرضا- نصرآبادی، زهرا (1380). استقلال دانشگاه. ترجمه علی حسن نقدآباد، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 20، (103- 65).
رفعت جاه، مریم (1378). بررسی جایگاه آموزش عالی خصوصی در نظام آموزش عالی کشور. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، (طرح تحقیقاتی).
زارعی، بهادر (1383). جهانی شدن فرصت‌ها و چالش‌های فراروی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران. پژوهشکده مطالعات کاربردی، تهران.
ساخاروپولس، جرج - ودهال، مورین (1370). آموزش برای توسعه. ترجمه حمید سهرابی و پریدخت وحیدی، سازمان برنامه و بودجه.
سهرابی، حمید و همکاران (1374). نشریه تحلیل مسایل سنجش آموزش عالی و ارایه سیاست‌هایی برای توسعه آن. سازمان برنامه و بودجه، دفتر امور آموزش عالی و تحقیقات.
عمادزاده، مصطفی (1382). اصول اقتصاد آموزش و پرورش، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
قارون، معصومه (1380). مروری بر نحوة تأمین منابع مالی آموزش عالی در منطقه آسیا و اقیانوسیه و رهیافت‌هایی برای ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره 20، (65- 43).
قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و تحقیقات (1379).
قانون چهارم توسعه (88-1384). فصل چهارم توسعه مبتنی بر دانایی
کونتز، هرولد و همکاران (1385). اصول مدیریت. ترجمه دکتر محمد علی طوسی و همکاران، نشر مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی.
گالبرایت، جان کنت (1344). روش‌های توسعه اقتصادی. ترجمه هوشنگ نهاوندی، دانشگاه تهران.
مهرگان، محمد رضا و دهقان نیری، محمود (1388). ارزیابی موقعیت راهبردی دانشگاه‌ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره 52 (55- 81).
نورشاهی، نسرین (1372).جایگاه آموزش عالی ایران در مقایسه با 26 کشور جهان، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره 4، (139 -183).
نوری نائینی، محمد سعید (1373). بررسی اقتصادی شهریه در آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره 5، (97 -71).
وودهال، مورین (1373). توسعه اقتصادی در آموزش عالی. ترجمه‌هادی شیرازی بهشتی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره 5، بهار.
یمینی، محمد (1372). تحلیل نظام آموزشی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. شماره 1.
 
Clarke, G. (1997). Reassessing Resource Allocation Strategies in higher education: methods for analysis. International journal of educational management, vol. 11, no. 6. pp. 286-292.
Dyson, Robert G. (2004). Strategic Development and SWOT Analysis at the University of Warwick. European jornal of operation research, no. 152, pp. 631-640
Kalafatis, S., Tsogas. M and Blankson. C. (2000). Positioning Strategies in Business Market. Journal of business and industrial marketing, vol. 15, no. 6, pp. 37-416.
Kettunen, j. (2006). Strategic Planning of Regional Development in Higher education. Baltic journal of Management, vol. 1, no. 3, pp256-269.
Kriemadis, A. (1997). Strategic Planning in Higher Education Athletic Departments. International journal of educational management, vol. 11، no. 6. pp. 247-238.
Marginson, Simon (1997). I magining Iry: Pitfuls in the privatization of Higher Education in the Australia. Compative Education Review. Vol. 41. NO9.
Niculescu, Miahai (2006). Strategic Positioning in Romanian Higher Education. Journal of organizationl change Management, vol. 19, no. 6, pp. 725-737.
Tilak, Jondhyala. B. G. (1991). Corivatization of Higher Education. Prospects, vol. 21. NO2.