تأثیر آموزش الکترونیکی و غیرالکترونیکی بر خلاقیت و پیشـرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی و غیرالکترونیکی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پایان در سال 88-1387 بود. روش تحقیق، تجربی با در نظر داشتن گروه آزمایش و کنترل اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری شامل دانشجویان نیمسال دوم آموزش یادگیری الکترونیکی و دانشجویان نیمه‌حضوری در سال تحصیلی 88-1387 دانشگاه پیام نور تهران بود. حجم نمونه 348 نفر است. حجم نمونه برای دانشجویان آموزش الکترونیکی 174 نفر و همین تعداد برای دانشجویان آموزش غیرالکترونیکی (نیمه‌حضوری) محاسبه شد که به طور تصادفی از میان دانشجویان سه رشته فنّاوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه خلاقیت عابدی (1372) و همچنین محاسبه نمرات پایان ترم دانشجو در نیمسال دوم سال تحصیلی یاد شده بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری کوواریانس و t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد F مشاهده شده در سطح 05/0 تفاوت معنی‌داری بین پس آزمون نمرات خلاقیت دو گروه دانشجویان یادگیری الکترونیکی و غیرالکترونیکی وجود دارد. t مشاهده شده در سطح 05/0 نشان می‌دهد بین میانگین نمرات و پیشرفت تحصیلی (معدل) دانشجویان یادگیری الکترونیکی و دانشجویان غیرالکترونیکی تفاوت معنی‌داری وجود دارد F مشاهده شده در سطح 05/0 بیانگر تفاوت معنی‌داری بین نمرات پس‌آزمون خلاقیت دانشجویان دختر و پسر یادگیری الکترونیکی و غیرالکترونیکی دانشگاه پیام‌نور است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of electronic and non-electronic training on academic creativity and progress of students in Payam-e Noor University

نویسنده [English]

  • Mohammad Ehsan Taghizadeh
چکیده [English]

The aim of the present study is to investigate electronic and non-electronic training on academic creativity and progress of students in Payam-e Noor University. Considering test and control groups of performing pre and post tests, the research method was experimental. Statistical population includes all students of the second semester of non-electronic learning system(non-present)and control group includes all students of the second semester of non-electronic learning system(semi-present) in academic year 2007-2008 in Tehran Payam-e-Noor University. Statistical sample included348 individuals from which 174 electronic students and 174 non-electronic (semi-present) students were selected using random sampling method from three fields of Information Technology, Computer Engineering and Computer Science. Measuring tool was Abedi Innovation Questionnaire (1372) and calculation of
Average grades of final examination of students within the second semester of academic year 2007-2008.In order to analysis the data and in order to control the effect of records in pre-tests& post-tests of both groups, we used covariance and independent t test.
Results suggest that there is a significant difference between post-test of creativity scores of electronic and non-electronic students. Moreover, there is a significant difference between final grades and academic progress (average) of electronic and non-electronic students. (p< 0.05) F 0.05 shows significant difference between post test creativity scores of male and female students of electronic and non-electronic training in Payam-e Noor University.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic progress
  • Innovation
  • Electronic distance education
  • Virtual Education Payam-e Noor University
ابراهیم زاده، عیسی (1384). بی سوادی‌های جدید چالشی تازه برای نهادهای آموزشی. فصلنامه دانشگاه پیام نور، سال سوم، شماره دوم، ص 39.
روزنبرگ، مارک جی (1384). یادگیری الکترونیکی. ترجمه داود کریم‌زادگان مقدم، انتشارات دانشگاه پیام نور تهران.
علی احمدی، علیرضا (1382). آموزش الکترونیکی و آشنایی با ویژگی‌ها و استانداردهای دانشگاه مجازی. فصلنامه مدیریت فردا، ویژه‌نامه فناوری اطلاعات و مدیریت آن. شماره 1. تهران.
فراهانی، ابوالفضل (1380). مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی نظام آموزش حضوری با راه دور و ارایه الگوی برنامه‌ریزی تربیت بدنی از راه دور. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
کیگان وسمونه (1385). جایگاه تعلیم از راه دور در دوران گذار. ترجمه داود کریم‌زادگان
 
Abou chdid, eide (2004). Online learning: challenge in developing country. Journal of educational technology. vol.12, nol, pp 15-27.
Bank, kirkely (2000). Advance in pedagogy: finding instructor in post- secondary online learning, paper present at annual meeting of the American educational research association, new or leans.
Carr, chellman (2001). The ideal online course: library trends, 50(1).p.lg
Press, ring (2002). The key com ponents of quality learning. Paper presented at the astd tech know ledye 2002 conference, lasvegas.
White head, gonald (1999). Web day: a network protocol for remote collaborative authoring on the web proc: of the sixth European conf. on computer sapported cooperative work (ecscw99) Denmark.