تجارب دانشجویان از نحوه ارزشیابی رایانه‌ای استادان دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

چکیده

ارزشیابی از کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی ابزاری برای شناخت توانایی آنان در تدریس، سنجش میزان یادگیری دانشجویان و ابزاری برای افزایش اثربخشی هیأت علمی در نحوه تدریس می‌باشد. به دلیل اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به منظور شناسایی تجارب دانشجویان از کیفیت اجرای ارزشیابی رایانه‌ای در دانشگاه‌ها انجام شده است.
این پژوهش به شیوه توصیفی انجام شده است. جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان 30 گروه آموزشی دانشکده‌های دانشگاه اصفهان که ارزشیابی رایانه‌ای برای مدت سه دوره برای آنها اجرا شده، می‌باشد. نمونه‌گیری بصورت هدفمند، 10 گروه آموزشی واقع در دانشکده‌های علوم پایه و علوم تربیتی بودند. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه‌های گروهی جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج پژوهش بیانگر آن است که نقاط قوت شامل: کاهش هزینه‌ها، آسان‌سازی محاسبات، امکان تکمیل فرم‌های ارزیابی فارغ از زمان و مکان کلاس و بدون فشار روانی ناشی از حضور استاد در هنگام تکمیل فرم و سهولت و نقاط ضعف شامل: عدم دسترسی سریع و راحت به اینترنت و وب سایت دانشگاه در زمانی که پرسشنامه‌ها باید تکمیل گردد، وجود اجبار در تکمیل پرسشنامه‌های ارزشیابی، از همه مهم‌تر وارد شدن با رمز عبور[1] دانشجویی و نگرانی احتمالی دانشجو از امکان شناخته شدن می‌باشد.[1]. Username-Password

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Experiences of students of online evaluation of faculty members

نویسندگان [English]

  • Mariam Ansari 1
  • Ahmadreza Nasr 2
  • Alireza Shavakhi 3
1
2
3
چکیده [English]

Evaluation of faculty members teaching quality serves as a device for recognizing their ability in teaching, assessing the students’ learning status and improving efficiency of faculty members in teaching. Due to the significance of this subject, this study has been carried out so as to determine the students’ experiences of the quality of online assessment. This study has been performed using descriptive method. Information obtained from group interview. Statistical population included all of students from 30 departments in Isfahan University. Statistical samples are 10 departments from basic sciences and educational sciences faculties.
The results of the study suggest some of the strength points of online evaluation such as decreasing cost, facilitating analysis process, possibility of filling out evaluation forms outside the class where time and location are not matters of concern for students and when the professor’s presence does not make them stressful. On the other hand, some of the weaknesses are occasional inaccessibility to the internet and the university’s website when the questionnaires should be filled out, obligation in completing the evaluation forms, and entering to website with username and password, and above all, logging in the university website needs the students’ password and the students are likely to be worried about being identified

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student’s experiences
  • online evaluation
  • Quality of teaching
  • University
انصاری، مریم؛ یوسفی، علیرضا؛ یمانی، نیکو و یارمحمدیان، محمدحسین (1386). مقدمات روش تحقیق کیفی. اصفهان: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
سیف، علی اکبر (1385). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران.
سیف، علی اکبر (1370). ارزشیابی دانشجویان از استادان: تا چه اندازه می‌توان به آن اعتماد کرد؟. پژوهش‌های روانشناختی. دوره اول، شماره 1و2.
شعبانی ورکی، بختیارو حسین قلی‌زاده، رضوان (1385). بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 39 (21-1).
معروفی، یحیی، کیامنش، علیرضا، مهرمحمدی، محمود و علی عسگری، مجید (1386). ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی: بررسی برخی دیدگاه‌ها. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. سال اول، شماره 5 (112-81).
نصراصفهانی، احمدرضا؛ شریف، مصطفی؛ عریضی، حمید (1383). ارزشیابی تدریس. دایرة المعارف آموزش عالی. تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. جلد اول (106-98).
نصراصفهانی، احمدرضا (1381). تحلیلی بر کیفیت ارزشیابی دانشجویان از تدریس. مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان. شماره 13(285-210).
 
Andersen, H. M., Cain, J., & Bird, E. (2005). Online student course evaluations: Review of literature and a pilot study. American Journal of Pharmaceutical Education, 69(1), 34-43.
Ballantyne, C. (2003). Online evaluations of teaching: An examination of current practice and considerations for the future. New Directions for Teaching and Learning. No. 96. San Francisco: Jossey-Bass, pp.103-112.
Clark, S.J., Reiner, C. M., & Johnson, T. D. (2005). Online course ratings and the personnel evaluation standards. In D.D. Williams, M. Hricko, and S. L. Howell (Eds.), Online Assessment, Measurement, and Evaluation: Emerging Practices. Vol. 3. Hershey, PA: India group Publishing.
Dommeyer, C.J., Baum, P., Hanna, R. W., and Chapman, K. S. (2004). Gathering faculty teaching evaluations. Assessment and Evaluation in Higher Education, 29(5), 611-623.
Gamliel, E., & Danvidovitz, L. (2005). Online versus traditional teaching evaluation. Assessment and Evaluation in Higher Education, 30(6), 581-592.
 Giles, A., Martin, C., Bryce, D. & Hendry, G. (2004). Student as partners in evaluation: Student and teacher perspectives. University of Sydney, Australia. Assessment &Evolution in Higher Education. 29(6), 681-685.
Health, N. M., Lawyer, S.R., & Rasmussen, E.B. (2007). Web-based versus paper-and pencil course evaluation. Teaching of Psychology, 34(4), 259-261.
Ha, T. S., Marsh, J. & Jones, J. (1998). Using the web for student evaluation of teaching. Paper presented at the quality in teaching and learning conference, Hong Kong, December.
Johnson, T. D. (2003). Online student ratings: Will Students Respond? New Directions for Teaching and Learning, no. 96. San Francisco: Jossey -Bass, pp.49-50.
Ku, S. (2003). Marshall online teaching evaluation system. Faculty forum, 4(1). Available online at: http://www.usc.edu/academe/acsen/resources/ newsletter/0203v4n1/0203v4n1_ article06.shtml.
 Kronholm, E. A., Wisher, R. A., Curnow, C. K. & Poker, F. (1999). The transformation of a distance learning enterprise to an internet base: From advertising to evaluation. Paper presented at the Northern Arizona University NAU/Web99 Conference. Flagstaff, AZ.
Layne, B. H., DeCristoforo, J. R. & McGinty, D. (1999). Electronic versus traditional student ratings of instruction. Research in Higher Education. 40(2), 221-232.
Lizzio, A. & Wilson, K. (2008). Feedback on assessment: Student's perceptions of quality & effectiveness. Assessment & Evaluation in Higher Education. 33(3), 263-275.
Nulty, D. (2008). The adequacy of response rates to online & paper surveys: what can be done? Assessment & Evaluation in Higher Education. 33(3), 301-314.
Pounder, J. S. (2008). Transformational classroom leadership: A novel approach to evaluation classroom performance. Assessment & Evaluation in Higher Education. 33(3), 233-243.
 Robertson, J. P. (2005). Online versus in-class faculty evaluation: Does mode really matter? Dissertation Submitted for Doctor of Philosophy, Walden University.
 Simpson, P. M. (2000). Student evaluation of teaching: An exploratory study of the faculty response. Journal of Marketing Evaluation, 22(3), 199-213.
 Seif, A. (1997). Teacher evaluation using students' view point. Is it reliable? Psychol Res. 1, 12-24.
 Shakourinia, A., Motlagh, M. A., Malayeri, A., JahanMard, A. & Kamali Sani, H. (2005). The view of Jondishapour Medical university student about faculty evaluation. Iranian j Med Edu. 5, 109-117.
Sorenson, D. & Johnson, T. D. (Eds). (2003). Online student ratings of instruction. New Direction for teaching and learning, no. 96. San Francisco: Jossey-Bass.
Timpson, W. & Andrew, D. (1997). Rethinking student evaluation & the improvement of teaching: Instruments for change at the University of Queensland." Studies in Higher Education. 22(1).
 Totonchi, M., Changiz, T., Alipoor, L. & Yamani, N. (2006). The view of Isfahan academic staffs about faculty evaluation. Iraninan J Med Edu. 5, 23-26.