بررسی میزان علاقه‌مندی و کسب مهارت دانشجویان زبان و ادبیات عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اهمیت زبان عربی در ایران، امروزه بر اثر رویکردهای دینی، اجتماعی و سیاسی حاکم و لزوم تربیت کارشناسانی خبره، بیش از قرون گذشته احساس می‌شود؛ اینکه آیا دانش‌آموختگان این رشته، می‌توانند نیاز بازار کار را تأمین نموده و به‌عنوان نیروی انسانی مجرب، به جامعه خدمت کنند یا نه مسأله‌ای است که پژوهش پیش رو می‌کوشد بدان پاسخ دهد. با توجه به رابطه علاقه‌مندی به رشتة تحصیلی و کسب مهارت، باید بررسی شود که تا چه اندازه بر علاقه‌مندی دانشجویان در حین تحصیل افزوده یا کاسته می‌شود. این پژوهش از طریق مطالعه میدانی روی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، علامه طباطبایی و تهران انجام شد و بررسی داده‌ها نشان داد که علاقه‌مندی، عامل اصلی انتخاب این رشته از سوی دانشجویان بوده است؛ اما پس از تحصیل در این رشته، از علاقة آنان کاسته می‌شود. به‌علاوه تقریباً کمتر از نیمی از دانشجویان، توانایی قابل قبولی در رشته‌ی تحصیلی خود و در چهار مهارت یادگیری زبان (خواندن، نوشتن، گفتن و شنیدن) کسب کرده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Interests and Skill Development of the Students of Arabic Language and Literature

نویسندگان [English]

  • Hojat Rasouli 1
  • Somayeh Shojaei 2
  • Khadijeh Shahmohammadi 2
چکیده [English]

Today, the importance of learning Arabic language and the need for educating qualified experts in Iran are felt more than the past centuries due to the governing religious, social and political approaches. Whether graduates in these disciplines can meet the market needs and be a qualified workforce to serve the community is a question that this search is trying to answer it. Due to the relationship between academic interest and skills, there is a need to review that in whatt extent this relationship increases or decreases the interest of students while studying. This field of study was conducted on the students of Shahid Beheshti, Tehran, Allameh Tabatabai universities. The survey data showed that interest was the main factor of students’ choosing Arabic; however, after education, their interest has been reduced considerably. In addition, approximately less than half of the students have gained acceptable qualification, especially in the four skills of language learning: reading, writing, speaking and listening

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic Language and Literature
  • interests
  • Abilities
  • Skills
  • learning
-        بنت، جان‌مایکل (1382). چهار مهارت یادگیری؛ ترجمه سهیلا دولتشاهی و توران جمشیدیان. تهران: کیهان.
-        رسولی، حجت (1384). ریشه‌یابی مشکلات آموزش زبان عربی در دانشگاه‌های ایران (مبانی تعریف گرایش‌ها). مجلة پژوهشنامة علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، 48-47.
-        رضایی، عبد العظیم (1375). تاریخ ده هزار ساله­ ایران، ج 3، تهران: انتشارات اقبال.
-        شکیب انصاری، محمود(1385). کاربردی و تخصصی کردن آموزش زبان و ادبیات عربی در دانشگاه،کنگره ملی علوم انسانی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
-        شکیب انصاری، محمود (1379). نقد و بررسی آموزش مکالمه عربی در دانشگاه، مجله نامه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 2.
-        رضا شکرانی(1375). ضرورت تحول در آموزش عربی، نشریه علمی و پژوهشی دانشکده ادبیات (دانشگاه اصفهان)، 8: 20-38.
-        سلیمی، علی (1386). آموزش عربی در مدارس و دانشگاه‌های ایران (نقص‌ها، کاستی‌ها و راهکارها). مجموعه مقالات همایش مدیران گروه‌های عربی کشور. دانشگاه بوعلی همدان، تیرماه.
-        قائم، مرتضی (1386).  آموزش مهارت نوشتن در ایران موانع و راهکارها. مجموعه مقالات همایش مدیران گروه‌های عربی کشور. دانشگاه بوعلی همدان، تیرماه.
-        وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (بی‌تا). جزوة مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سر فصل دروس بازنگری شده زبان و ادبیات عربی، مصوب هفتصد و هفتاد و دومین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.