رویکردها و روش‌های اساسی در خصوص محاسبة سرمایة انسانی; مقایسة روش‌ها و ارائه یک مدل مفهومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 مدرس، پژوهشگر و مشاور مدیریت شهرداری تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی

4 عضو هیـأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

چکیده

یکی از مشکلات اساسی در تابع تولید، جایگزین کردن متغیری است که بتواند اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را به‌خوبی تشریح کند. بر این اساس، هدف این مقاله، تعیین متغیری است که بتواند بخش وسیعی از سرمایة انسانی را پوشش دهد. مطالعات نشان داد که برآورد سرمایة انسانی به ارزش پولی، بهترین پراکسی از سرمایه انسانی است؛ لذا ابتدا روش‌ها و رویکردهای مختلفی که می‌توانند ارزش دقیق‌تری از سرمایة انسانی را نشان دهند با استفاده از مطالعات تطبیقی و اسناد موجود در کشورهای مختلف مورد مقایسه شده و به سه رویکرد اساسی در کنار سایر روش‌ها توجه شد. با بررسی و تحلیل رویکردها و روش‌های موجود، یک مدل و چارچوب مفهومی استخراج شد که سرمایه انسانی را ارزش حال سرمایه گذاری‌های گذشته و درآمدهای به‌دست آمده در آینده می‌داند. نتیجة دیگر این که سرمایه انسانی‌ فقط ماحصل آموزش و آن هم از سوی دولت نبوده بلکه پارامترهایی چون بهداشت، تجربه، سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی و خانوارها را نیز دربر می گیرد. مقایسة کشورهای جهان در بازه زمانی متفاوت، حاکی از آن است که برآورد روش‌ها دارای همگرایی هستند که خود می‌تواند مؤید علمی بودن و دقیق بودن آنها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approaches and Methods in Measuring Human Capital: Comparing Methods and Providing a Conceptual Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Salehi 1
  • Gashtasb Mozafari 2
  • Shadi Rouhani 3
  • Mansoureh Aligholi 4
چکیده [English]

: One fundamental problem in production function is to find and submit a variable which can be able to illustrate the effect of human capital on economic growth well. However in most studies, only some parts of human capital are illustrated by the submitted variables. Accordingly, the main purpose of this study is to determine a variable which covers more parts of the human capital. Therefore, initially three different approaches and methods which represent the exact value of human capital are compared. Through analyzing these approaches and methods a conceptual framework was achieved which indicates the human capital as current value of the past investments and the future incomes. Another result of this study is that the human capital is not only consequence of the education which is provided by the government, but also other parameters like health, experience and etc. on the other hand, private investment and families are involved. Ultimately, comparing the methods applied by economist in different countries for different time periods implies that although these methods and approaches are different, there was a convergence in estimating the model through these methods. Hence, the convergence proves that these methods are somewhat precise and scientific.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human capital
  • Monetary Value
  • Conceptual model
  • Measuring Human Capital Approaches
Azariadis, C. & Drazen, A. (1990). Threshold externalities in economic development, Quarterly Journal of Economics, 105 (2): 501-526.
-Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries, Quarterly Journal of Economics, 106 (2): 405-443.
-Barro, R. J. & Lee, J-W. (1996). International measures of schooling years and schooling quality, American Economic Review, 86 (2): 218-223.
-Barro, R. J. & Lee, J-W. (1993). International comparisons of educational attainment, Journal of Monetary Economics, 32 (3): 363-364.
-Barro, R. J. & Lee, J-W. (2000). International data on educational attainment: updates and implications, Oxford Economic Papers, 53 (3): 541-563.
-Becker, G. S. (1987). Human Capital. Beijing: Beijing University Press.
-Chen, S.; Dodd, J. L. & James, L. (2001). Operating income, residual income and EVA(TM): which metric is more value relevant? Journal of Managerial Issues, 13: 65-86.
-Chen, L. & Qiao, Z. (2008). Measuring Human Capital with Activity Based-costing and Economic Value Added, International Journal of Business and Management.
-Cohen, D. & Soto, M. (2001). Growth and human capital: good data, good results, OECD Development Centre Technical Papers, 179.
-Dagum, C. & Slottje, D. J. (2000). A new method to estimate the level and distribution of household human capital with application, Structural Change and Economic Dynamics, 11 (2): 67-94.
-De la Fuente, A. & Domenech, R. (2000). Human capital in growth regressions: how much difference does data quality make? OECD Working Paper, 262.
-Dodd, J. L. & Chen, S. (1996). EVA: A new panacea? Business and Economic Review, 42: 26-28.
-Dodd, J. L. & Johns, J. (1999). EVA revisited, Business & Economic Review, 45: 13-18.
-Dutta, S. & Reichelstein, S. (1999). Asset valuation and performance measurement in a dynamic agency setting, Review of Accounting Studies, 4: 235-258.
-Eisner, R. (1989). The Total Incomes System of Accounts, Chicago, I.  L: University of Chicago Press.
-Graham, J. W. & Webb, R. H. (1979). Stocks and depreciation of human capital: New evidence from a present – value perspective, Review of Income and Wealth, 25 (2): 209-224.
-Graham, J. W. & Webb, R. H. (1979). Stocks and depreciation of human capital: New evidence from a present – value perspective, Review of Income and Wealth, 25 (2): 209-224.
-Jacob, M. (1958). Investment in human capital and personal income distribution, Journal of Political Economy, 66: 281-302.
-Jecong, B. (2002). Measurement of human capital input across countries: a method based on the laborer,s income, Journal of Development Economics, 67 (2): 33-349.
-Jorgenson, D. W. & Fraumeni, B. M. (1992). The output of the education sector, In Z. Griliches (Ed.), output Measurement in the Services Sector (pp. 303-338). Chicago, I. L.: The University of Chicago Press.
-Kendrick, J. (1976). The Formation and Stocks of Total Capital. New York, N.Y.: Columbia University Press for NBER.
-Koman, R. & Marin, D. (1997). Human capital and macroeconomic growth: Austria and Germany. 1960-1992 Centre for Economic Policy Research Discussion Paper No. 1551. London.
-krouger, A. B. & Lindahl, M. (2001). Education for growth: why and for whom? Journal of Economic Literature, 39: 1101-1135.
-Kyriaco, G. (1991). Level and growth effects of human capital: a cross-country study of the convergence hypothesis, New York University Economic Research Reports, No. 91-26.
-Laroche, M.; Merene, M. & Ruggeri, G. C. (1999). On the concept and dimensions of human capital in a knowledge – based economy context, Canadian Public Policy – Analyze de Politiques, 25 (1): 87-100.
- Lau, L. J.; Jamision, D. T. & Louat, F. (1991). Education and productivity in developing countries: an aggregate production function approach, Policy Research, and External Affairs Working Paper WPS 612. Washington D.C: World Bank.
-Li, Z. (1999). Human Capital. Beijing: Economics Science Press.
-Lokanandha, R. I. & Raghunatha, R. (2006). Performance evaluation, economic value added and managerial behavior, PES Business Review, 1: 1-7.
-Macklem, R. T. (1997). Aggregate wealth in Canada, Canadian Journal of Economics, 30 (1): 152-169.
-Mankiw, N. G.; Romer. D. & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth, Quarterly Journal of Economics, 107 (2): 407-437.
-Muligan, C. B. & Sala-i-Martin, X. (1997). A Labor income-based measure of the value of human capital: an application to the states of the United States, Japan and the World Economy, 9 (2): 159-191.
-Nehru, V.; Swanson, E. & Dubey, A. (1995). A new database in human capital stock in developing industrial countries: sources, methodology and results.
-O’byrne, S. (1996). EVA® and market value, Journal of Applied Corporate Finance, 9: 116-125.
-Oxley, L.; Le, T. & Gibson, J. (2008). Measuring Human Capital: Alternative Methods and International Evidence.
-Reichelstein, S. (1997). Investment decisions and managerial performance evaluation, Review of Accounting Studies, 2: 157-180.
-Romer, P. M. (1989); Human Capital and growth: theory and evidence. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 3173.
-Schultz, T. W. (1961a). Investment in human capital, American Economic Review, 51 (1):  1-17.
-Schultz, T. W. (1961b); Investment in human capital: Reply, American Economic Review, 51 (5): 1033-1039.
-Stewart, G. B., (1995). EVA works - but not if you make these common mistakes, Fortune, 131: 117.
-Stroombergen, A.; Rose, D. & Nana, G. (2002). Review of the Statistical Measurement of Human Capital. Statistics New Zealand,Business and Economic Research.
-Tao, H. L. & Stinson, T. F. (1997). An alternative measure of human capital stock, University of Minesota Economic Development Center Bulletin: 97/01.
-Wang, P., (2001). Research on Theory and Application of Activity-Based Costing. Dalian: Dongbei University of Finance & Economics Press.
-Wang, P.; Jin, Q. & D. Ke (2000). Activity-based costing and its application in Chinese enterprises, China Accounting and Finance Review, 2: 121-155.
-Wei, H. (2003).  Measuring the stock of human capital for Australia, Working paper, Australian Bureau of Statistics, Canberra.
-Weisbrod, B. A. (1961). The valuation of human capital, Journal of Political Economy, 69 (5): 425-436.
-Yan, S. & Duan, X. (2001). The comparative analysis on the human capital storage in the west China, Softscience of China, 6, 100-103.
-Yoram, B. P. (1967). The production of human capital and the life cycle earnings, Journal of Political Economy, 75: 352-365.