گرنت در دانشگاه شاهد: از ضوابط تا اجرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

گرنت در دانشگاه به معنی مقدار پولی است که از سوی دانشگاه به یک عضو هیأت علمی داده می‏شود تا طبق تفاهم‏نامه پژوهشی، در زمینه امور پژوهشی مورد ‏توافق، در یک دوره زمانی معین، هزینه کند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی گرنت (نظام پژوهانه) و میزان رضایت‏مندی اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد از آن است. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه محقق-ساخته بر اساس دستورالعمل پژوهانة دانشگاه شاهد و بر اساس طیف 5 نمره‏ای لیکرت بود که برای جمع‏آوری داده‏ها استفاده شد. مصاحبه با اعضای هیأت علمی هم به‌عنوان ابزار تکمیلی مورد استفاده قرار گرفت. نمونه‌گیری اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد و به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انجام شده  و تعداد نمونه 114 نفر بوده است. بر اساس نتایج، بیشترین میانگین رضایت‏مندی مربوط به چاپ کتاب و کمترین مربوط به پایان‏نامه‏هاست. با وجود آنکه بیشترین میانگین رضایت‏مندی در تمامی دانشکده‏ها مربوط به چاپ کتاب بود، اما در سایر موارد، ترتیب رضایت‏مندی در همه دانشکده‏ها یکسان نبود. در یک نتیجه‌گیری کلی، رضایتمندی از گرنت در حد متوسط ارزیابی شد. مصاحبه با اعضای هیأت علمی نشان داد  که در همه دانشکده‏ها تهیه فاکتور و تسویه حساب مالی پژوهانه، موجب نارضایتی شده و پایین بودن کلی اعتبار پژوهشی نیز تأثیر منفی بر رضایت‏مندی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Grant-Based Research System at Shahed University: from Regulations to Administration

نویسندگان [English]

  • Golnessa Galini Moghadam 1
  • Leila Heidarinasab 2
چکیده [English]

Grant in university refers to budget which is allocated to a faculty member for doing research on the bases of an agreement. The purpose of the study is to evaluate the grant-based research system and faculty member satisfaction of its system at Shahed University. Data has been obtained through questionnaire and interview method. The questions were built on the latest grant rules and regulations at the university in LIKERT scale. Sample available among faculty member (114 persons) was used for doing the study. The questionnaire was distributed among accessible faculties of the Shahed University. The results showed that the maximum mean of satisfaction is about book publishing and the least mean of satisfaction belongs to master thesis. There were no great differences regarding to the grant-based research system between faculties. In general, total satisfaction rate was at medium level. Result of interview shows that following factors have been negatively affected the satisfaction rate: preparing list price, financial settlements, low grant budget. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grant-Based Research System
  • Research Systems
  • Research Management
-آیتی، اسماعیل (1364). راه‌های توسعه تحقیقات در جامعه و دانشگاه‌ها و اهمیت آن. مجموعه مقالات و نخستین سمینار بررسی مسائل پژوهشی دانشگا‌ه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
-انتظاری، محمد حسن (1364). ریشه‏های رکود پژوهش در دانشگاه‏ها. مجموعه مقالات و نقطه نظرات نخستین سمینار بررسی مسائل پژوهشی دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی کشور. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
-حجازی، یوسف و بهروان، ژاله (1388). بررسی رابطه بین عوامل فردی و سازمانی با بهره‏وری پژوهشی اعضای هیأت علمی کشاورزی، مورد مطالعه: دانشکده‏های کشاورزی استان تهران، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 2 (1): 47-60.
-سالاری، محمود (1388). بررسی مشکلات و تنگناهای نگرشی و فرهنگی در سازمان کتابخانه‏ها، موزه‏ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، نشریه الکترونیکی شمسه، 2 (آنلاین) قابل دسترس در:
http://www.aqlibrary.ir/Old/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticlesList&page=1&cid=71&pid=11
-ستوده اصل، نعمت؛ قربانی، راهب و رشیدی‌پور، علی (1391). بررسی مشکلات پژوهشی و موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیأت علمی داننشگاه علوم پزشکی سمنان. کومش، 16 (2): 1- 7.
-سرشتی، منیژه؛ کاظمیان، افسانه و دریس، فاطمه (1389). موانع انجام تحقیقات از دیدگاه اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجله راهبردهای آموزش،  3 (2): 51-57.
-علمداری، علی‌کرم و افشون، اسفندیار (1382). موانع موجود در انجام فعالیت‏های پژوهشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‏های شهر یاسوج. ارمغان دانش، 8 (29): 27-35.
-مرادی، محمود؛ دوستار، محمد؛ قادری‌فر، اسماعیل و زنجانی، بهناز (1392). شناسایی و اولویت‌بندی موانع فراروی پژوهش: مطالعه موردی پژوهشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سیاست علوم و فناوری، 6 (1): 35-103.
-Abdulqader Alzahrani, J. (2011). Perceived Barriers to Research Publishing in Saudi Arabia, International Journal of Social Sciences and Education, 1 (1).
-Jamil Klaib, F. (2011). Trends among Zarqa University faculty members regarding research obstacles and the ways of overcoming them according to their points of view.  Journal of Applied Research in Higher Education, 3 (1): 61 – 76.
-Lewig, K.; Arney, F. & Scott, D. (2006). Closing the research-policy and research-practice gaps: Ideas for child and family services. Family Matters, 74: 12-19.
-Martyushev Nikita, V.; Sinogina Elena, S. & Sheremetyeva Ulyana, M. (2015). Motivation system of students and teaching staff of higher educational institutions for research work accomplishment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 166: 265 – 269.
-Semby, J. & Try, S. (2005). Departmental contexts and faculty research activity in Norway. Research in Higher Education, 46 (6): 593-619.